การจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ มข. (KM)

กองการเจ้าหน้าที่ มข. พร้อมพัฒนากองการเจ้าหน้าที่ไปสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ

 เมือวันที่ 20  กรกฎาคม 2549  กองการเจ้าหน้าที่ มข. การจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ มข. (KM) โดยงานทะเบียนประวัติได้นำเสนอ การจัดเก็บฐานข้อมูลบุคลากร  สิทธิการลาแต่ละประเเภท

            และงานบริหารงานบุคคล ได้นำเสนอ

 • การเลื่อนอันดับเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารในกรณีเงินเดือนเต็มขั้นสูงของอันดับ
  (ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง)กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชพลเรือนสามัญ
  ได้รับเงินเดือน พ.ศ.2544
  ข้อ 5 “ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงที่รับเงินเดือนในอันดับ ท 9 ถึงอันดับ ท 10 ผู้ได้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูง…ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นในขั้นที่
  เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ในวันแรกของการเลื่อนขั้นครั้งถัดไป”
 • เช่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี ระดับ 9 ขั้น 48,600 บาท ซึ่งเป็นเงินเดือนที่เต็มขั้นสูงของอันดับ ท 9 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท 10
  ขั้น 52,150 บาท ในวันแรกของการเลื่อนขั้นครั้งถัดไป
 • กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547
  ยกเลิกความในข้อ 5 ของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ.2544 และให้ใช้ข้อความใน กฎ ก.พ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547 แทน เนื้อหาจะเหมือนกัน
 • ความแตกต่าง “ให้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับในวันแรก ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ”
 • ผู้บริหารที่มีสิทธิเลื่อนอันดับเงินเดือน1. ดำรงตำแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดี
 • 2. มีเงินเดือนเต็มขั้นของอันดับ ท 9 และอันดับ ท 10
 • 3. ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
  และเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538
 • 4. ตำแหน่งรองอธิการบดี จะต้องดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
  ก่อน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2547
 • 5. ตำแหน่งอธิการบดี มีสิทธิเลื่อนอันดับเงินเดือนได้ตลอด
  ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง
 • 1. ดำรงตำแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดี
 • 2. มีเงินเดือนเต็มขั้นของอันดับ ท 9 และอันดับ ท 10
 • 3. ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
  และเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538
 • 4. ตำแหน่งรองอธิการบดี จะต้องดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
  ก่อน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2547
 • 5. ตำแหน่งอธิการบดี มีสิทธิเลื่อนอันดับเงินเดือนได้ตลอด
  ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง
 • มาตรา 26 เริ่มใช้ตั้งแต่ 13 พ.ย.47ระบุว่า “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดไปดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารในตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
 • เว้นแต่ ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
 • เว้นแต่ ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีเมื่อได้รับเงินเดือนจนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง
  รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในขณะที่ดำรงตำแหน่ง
  ดังกล่าว ให้ได้รับเงินเดือนจนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้
 • (รองอธิการบดีไม่มีสิทธิได้เลื่อนอันดับเงินเดือน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
 • แวะมาทักทายครับคุณมนูญ
 • ได้ความรู้เตรียมทำผลงานด้วยครับ ยิ้ม ยิ้ม