ตอบคำถามเกี่ยวกับเงินอุดหนุน

โปรดคำนึงถึงฐานะทางการคลังของตนเองด้วย
มีคำหารือเข้ามาทาง MSN  แต่ขออนุญาตมาตอบตรงนี้เนื่องจากมีประโยชน์กับท้องถิ่นอื่นด้วย  คุณ boonsuay suntawong  [email protected]  ได้ถามเข้ามาดังนี้
พอดีมีเรื่องรบกวนดังนี้ให้ตอบค่ะ    ตามหนังสือ ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว74 มีข้อความดังนี้ เพื่อให้การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้ อปท. และเพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในหมวดอุดหนุน อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. 2541 ข้อ4 และระเบียบหระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. 2547 ข้อ 4 จึงขอยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง 1และ 2 (หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2611 ลว 4 ส.ค. 2547 และ หนังสือ ที่ มท 0893.3/ว0020 ลว. 6 มค.2552 ) และให้ใช้หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของอปท.
               คำถาม
1.แสดงว่าหนังสือทั้ง2 ยกเลิกทั้งฉบับใช่หรือไม่ ให้ยึด ว74อย่างเดียว
2.หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74  ลว 8 มกราคม 2553 ไม่ได้กล่าวถึงการอุดหนุนที่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่สถานศึกษาในสังกัดสพฐ.ได้รับจัดสรรจากรัฐ ดังนั้นถ้าโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ขออุดหนุนโครงการเช่นค่ายลูกเสือ -เนตรนารี ,เข้าค่ายวิชาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนที่รัฐจัดสรรในเรียนฟรี 15 ปี ได้หรือไม่
3. โรงเรียนขอเงินอุดหนุนตุลาคม-กันยายน(12 เดือน) แต่ อบต.สามารถอุดหนุนโครงการจัดจ้างครูจ้างสอนไปเดือน พฤษภาคม 2553 โครงการเสร็จสิ้น(ครบ 12 เดือน) ซึ่งค่อมปีงบประมาณ 2554 ของ  อบต.  ซึ่ง หนังสือ 0808.2/ว74 กล่าวไว้ว่าเมื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนรายงานให้ อปท.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ
ซึ่งข้อความนี้ อบต.สามารถให้โรงเรียนใช้งบที่อุดหนุน และส่งหลักฐานการใช้จ่าย จนกว่าจะครบ12 เดือนได้หรือไม่ หรือต้องตัดคืนเงินให้อบต.และส่งหลักฐาน แค่ 30 กันยายน เท่านั้น และอบต.จะสามารถอุดหนุนได้อีกทีก็ประมาณเดือนพฤษภาคมอีกรอบก็จะทำให้ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งโรงเรียนเองไม่สามารถจัดจ้างสำรองเงินไปก่อนได้ในช่วงที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนเพราะจะผิดระเบียบการก่อหนี้ผูกพัน
 
                                                                                          
  
                                                                         รบกวนด้วยค่ะ.......ขอบคุณค่ะ
 
 
ขอตอบรวม ๆ ดังนี้นะคะ
ข้อ 1.  ตอนนี้ท้องถิ่นทุกแห่งต้องยึดตาม พระราชกิจจานุเบกษา "ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ"  ซึ่งรายละเอียดมีมาก  และสามารถอุดหนุนกิจกรรมด้านการศึกษาและด้านการสาธารณสุขได้ ได้ตามตามหลักเกณฑ์และวงเงิน ที่กำหนด คือ สนับสนุนเป็นค่า บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ และปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคาร ตลอดจนสิ่งกอสร้างอื่น
-อบจ.ไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ปีที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุน
-เทศบาลขนาดใหญ่ ไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ปีที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุน
-เทศบาลขนาดกลาง/เล็ก ไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้ปีที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุน
*** อบต.ไม่เกินร้อยละ 5 ของรายได้ปีที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุน
***  ทัังนี้ให้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกฎหมายที่กล่าวมาด้วย  และโปรดคำนึงถึงฐานะทางการคลังของตนเองด้วย***
ข้อ 2.  อุดหนุนได้ ตามพระราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้  แต่ถ้าอยู่ในรายการเรียนฟรี 15 ปี และต้องมีคำอธิบายให้ชัดเจนว่าทำไมต้องสนับสนุนอีก  เช่น ชุดนักเรียนที่รัฐจัดสรรให้ 360 บาท/ 2 ชุด / 1 คน ไม่สามารถจัดซื้อได้ในท้องตลาด  ท้องถิ่นอาจจะตั้งงบสนับสนุนสมทบได้ ให้เป็นชุดละ 200  บาท คือตั้งสมทบได้อีก ชุดละ 20  บาท ให้สามารถจัดซื้อได้  เป็นต้น
ข้อ 3 โดยปกติและการอุดหนุนหน่วยงานอื่นนั้น  ต้องเป็นเงินที่อยู่ในปีงบประมาณนั้น ๆ จะอุดหนุนข้ามปีงบประมาณไม่ได้  เพราะงบประมาณในปีต่อไปนั้นยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติให้ใช้งบประมาณตามกระบวนการของการทำงบประมาณประจำปี  ดังนั้น คำถามข้อนี้ ถ้าจะแก้ไขให้ถูกต้อง  คุณต้องตัดยอดการอุดหนุนที่ 30 กันยายน 3553  แล้วในปีการศึกษาหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่ในปีงบประมาณ 2554   คือคุณสามารถอุดหนุนโรงเรียนใหม่ในเดือนตุลาคม 2553 ได้ทันที  ไม่ต้องรอจนถึงเดือน พฤษภาคม 2554
หากไม่เข้าใจถามทาง MSN ได้ค่ะ  ยินดีให้คำปรึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการศึกษาท้องถิ่น

คำสำคัญ (Tags)#เงินอุดหนุนการศึกษาท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 399811, เขียน: 30 Sep 2010 @ 11:58 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 23:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 105, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
เอกกร
IP: xxx.27.219.87
เขียนเมื่อ 

จากที่ได้โทรไปสอบถามเมื่อวานพี่จินตนา เรื่องการขอเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ ซึ่งทางโรงเรียน ได้ของบสนับสนุนค่าอาหารเช้าให้กับเด็ก จำนวน 100 คน ผมเองได้ดูรายละเอียดระเบียบและประกาศต่างๆตามที่พี่บอกแล้ว แต่ก็ยังไม่มั่นใจว่า ทำได้หรือไม่ เพราะไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน อีกทั้งปัจจุบันทาง อบต.ได้มีการให้เงินอุดหนุนอาหารกลางวันอยู่แล้วจึงไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการไปในทิศทางใด รบกวนพี่จินตนาตอบด้วยครับ ขอบคุณคับ

เรียน  คุณเอกราช

ถ้าดูตามพระราชกิจจานุเบกษา "ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ"  ฉบับนี้ท้องถิ่นสามารถอุดหนุนได้ทุกอย่างที่ไม่ซ้ำซ้อนกับที่รัฐจัดสรรให้  และรัฐก็ไม่ได้จัดสรรอาหารเช้าให้นักเรียน  ท้องถิ่นก็มีสิทธิอุดหนุนได้  แต่ต้องให้ผู้ขอสนัสนุนเขียนโครงการให้เรียบร้อยและเข้าไปอยู่ให้แผนพัฒนาของ อบต. กำหนดเป็นข้อบัญญัติประเภทเงินอุดหนุน เพื่อจะให้มีงบประมาณอุดหนุนได้

เข้าใจว่าท่านคงมีงบอุดหนุนอยู่แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าอุดหนุนได้หรือไม่..กรุณาไปอ่านรายละเอียดจาก พรก.ฉบับดังกล่าวให้ละเอียดนะคะ  ขณะที่ตอบไม่มีเอกสารอยู่ในมือจึงไม่สามารถประโยคที่ชัด ๆ ลงไปได้

ขอบคุณที่ให้ความสนใจใน blog นี้

เอกกร
IP: xxx.53.133.153
เขียนเมื่อ 

ต้องขอขอบคุณพี่จินตนามากครับที่ตอบปัญหา แต่ตอนนี้กลายเป็นปัญหาที่ถกกันไม่จบเลยเนื่องจากว่าฝ่ายที่คัดค้านเค้าก็อ้างว่าใน ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ ไม่ได้บอกชัดเจนเลยว่า ค่าอาหารเช้าสามารถทำได้ ซึ่งหากทำไปแล้วหากผิดอาจโดน สตง.เล่นงานได้ ผมเองได้อ่านประกาศดังกล่าวหลายรอบแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเอาข้อไหนมาปรับใช้ให้ตรงประเด็นที่สุด อีกทั้งยังไม่มีบรรฐานวางเป็นแนวทางเลย เพราะบางฝายเค้าก็มอง่วาทางเราได้ให้งบสนับสนุนค่าอาหารกลางวันไปแล้วแล้วจะมาให้มื้อเช้าอีกอาจเป็นการไม่สมควร.จึงต้องค้างเรื่องนี้ไว้ก่อน

เรียน  คุณเอกกร

ถ้าถามว่าบรรทัดไหน คำใดที่บ่งบอกว่าอุดหนุนได้ อาหารเช้ามันเป็น วัสดุ ค่ะ  กินแล้วหมดไปมันจึงเป็นวัสดุ ดังนั้น  ใน พรก.นี้ระบุไว้ชัดว่าวัสดุอุดหนุนได้ 

แต่ถ้าเป็นปัญหาให้ พรก.เขียนลงไปว่า"อุดหนุนอาหารเช้า"ได้ เขาไม่เขียนลงไปในกฎหมายหรอกค่ะ  เขาเขียนกว้าง ๆ เพราะวัสดุมันมีมากกว่าอาหารเช้า  วัสดุอะไรก็ได้ที่โรงเรียนเขาขาดแคลน  จำเป็น  และต้องการ 

หรือถ้า อบต. จะอุดหนุนเขาจริง ๆ ก็อุดหนุนในอาหารกลางวันก็ได้  รัฐจัดให้หัวละ ๑๓ บาท  อบต.ตั้งอุดหนุนเพิ่มอีกหัวละ ๕ บาท  รวมเป็นหัวละ ๑๘ บาท  แล้วบอกให้โรงเรียนเขาจัดอาหารเช้าให้นักเรียนด้วย  แต่มันรวมอยู่ในชื่อโครงการอาหารกลางวัน  แต่การบริหารจัดการ  โรงเรียนสามารถจัดกี่มื้อก็ได้ขึ้นอยู่กับฝีมือการบริหารของ ผอ.โรงเรียนนั้น ๆ 

พี่ไม่เข้าใจ เรื่องที่คุณบอกว่่า อบต.อุดหนุนอาหารกลางวันแล้ว  อาหารกลางวันเป็นงบประมาณของรัฐที่จัดสรรให้โรงเรียนแต่มาผ่าน อบต.เท่านั้น  ไม่ใช่เงินของ อบต.สักหน่อย  การที่ อบต.จะอุดหนุนอาหารเช้าให้เด็กซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับรัฐมันก็เป็นผลงานของ อบต.เอง

ทั้งนี้...มันก็ขึ้นอยู่กับฐานะทางการคลังของ อบต. นั้น ๆ ด้วยว่ามีเงินเพียงพอจะอุดหนุนผู้อื่นหรือไม่...

 


เอกกร
IP: xxx.53.130.117
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับพี่จินตนา ต้องขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำ ชัดเจนและเป็นประโยชน์มาก ผมได้เอาไปเสนอต่อผู้บริหารแล้ว และค่อนข้างมีสัญญาณที่ดี แต่ก็มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่า บางคนเสนอมาว่าจะเอางบอุดหนุนของรัฐที่เหลือจากค่าอาหารกลางวันมาเป็นงบค่าอาหารเช้าให้เด็ก ไปกันใหญ่เลยคับผมได้ท้วงติงไปแล้วแต่ทางผู้ใหญ่ก็ให้ผมไปหาข้อมูลมาแต่ส่วนตัวก็คงต้องท้วงไปตามที่ผมว่าไปแล้ว และให้ใช้งบ อบต.ดีกว่า ส่วนงบที่เหลือของรัฐบาลก็คงต้องคืนเค้าไปว่ามั้ยครับ เอางบของรัฐบาลมามีหวังอาจโดนเรีบกคืนก็ได้ ใช่มั้ยคับ ก็มาเล่าสู่กันฟังแต่หากมีข้อแนะนำก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ

พี่ว่าคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า  รัฐจัดสรรค่าอาหารกลางวันให้ แค่ ๖๐ %  เอง คือถ้า นร. ๑๐๐ คน จัดสรรให้ ๖๐ คน  ส่วนที่เหลือ ๔๐ คน ทำไมไม่ให้กิน  ก็ใช้หลักคิดง่าย ๆ ในหนึ่งโรงเรียนก็จะมีทั้งเด็กที่ฐานะยากจนและเด็กที่ฐานะพอจะมีกิน  รัฐจึงจัดสรรให้เด็กที่ยากจนเท่านั้น  เพราะฉะนั้นงบอาหารกลางวันไม่มีเงินเหลือเด็ดขาด  ส่วนบางท้องถิ่นที่มีศักยภาพพอเขาจะอุดหนุนอีก ๔๐ %  เพื่อให้เด็กได้กินอาหารกลางวัน ๑๐๐ % เต็ม 

แต่ถ้าคุณเอาเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้  มาอุดหนุนอาหารเช้าของเด็กก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำได้เช่นกัน  เพราะเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้ก็เป็นรายได้ของท้องถิ่น

เงินอุดหนุนทั่วไปท้องถิ่นใช้ไม่หมดเขาไม่เรียกคืนค่ะ  แต่ถ้าอุดหนุนเฉพาะกิจใช้ไม่หมดเขาเอาคืนค่ะ  

หากการตอบคำถามของพี่ทำความลำบากใจให้กับฝ่ายบริหารก็ต้องขอโทษ  พี่เพียงบอกแนวทางเท่านั้น  ส่วนการจะอุดหนุนหรือไม่นั้นเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นนั้น ๆ จะยกมือผ่านงบประมาณประจำปีหรือไม่  ตัดสินใจกันเอาเองนะคะ

เอกกร
IP: xxx.27.226.51
เขียนเมื่อ 

การตอบของพี่จินตนาเป็นความรู้ที่ดีมากเป็นประโยชน์ในหลายๆแนวทางไม่เป็นการสร้างความลำบากใจเลย ผมเป็นคนที่มาบรรจุไม่นานจึงไม่ค่อยมีความรู้มากนั้น ได้รับแนวทงจากพี่ก็รู้สึกว่าทำงานง่ายขึ้น

ส่วนในแนวทางที่สองนั้น ที่พูดไปนั้น สมมุตินะคับลักษณะเหมือนกับว่ารัฐจัดสรรค่าอาหารกลางวันให้ 100 คน แต่เราจัดสรรได้ 60 คนเท่านั้นแล้วเหลือ 40 คน (อาจด้วยเหตุใดไม่แน่ใจ) ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายหนึ่งจึงเสนอว่าถ้าเอา ที่เหลือของ 40 คนมาจัดสรรเป็นอาหารเช้าแล้ว อบต.จัดสรรงบของอบต.อีกที่เหลือ จะเป็นการผิดระเบียบหรือไม่ หรือเงินที่เหลือของรัฐ ต้องคืนแผ่นดินเพราะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะหรือเปล่า อันนี้ไม่แน่ใจ

ที่เค้าเสนอมาก็อาจจะด้วยจะทำให้ อบต. ประหย้ดงบมากขึ้นด้วยน่ะคับ แต่ถ้าไม่ได้ ทางผู้บริหารก็คงจัดสรรงบของ อบต.เองในมื้อเช้าให้ 100%

จึงอยากรบกวนพี่จินตนาอีกสักครั้งว่า เงินที่รัฐจัดสรรค่าอาหารกลางวันที่เหลือเราอาจเอามาเพิ่มในส่วนอาหารเช้าได้หรือไม่

จริงๆแล้วทาง อบต.เค้าก็ต้องการช่วยเด็กแต่อาจจะให้ถูกต้องตามระเบียบให้มากที่สุดจะได้ไม่โดน น่ะคับ

ขอบคุณครับแนวทางการให้คำปรึกษาของพี่เป็นประโยชน์มากๆผมจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

เอกกร
IP: xxx.27.226.51
เขียนเมื่อ 

อีกอย่างผมไปเห็นหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณตามโครงการถ่าโอนงาน/กิจกรรม บริการสาธารณะของอปท 2544 ข้อ 3. ที่ว่าการใช้จ่ายเงินลักษณะอุดหนุนเฉพาะที่เหลือให้หัวหน้าส่วนราชการนำเงินที่เหลือมาขยายผลหรือเพิ่มเป้าหมายภสยใต้วัตถุประสงค์เดิม โดยให้ อปท เป็นผู้ดำเนินการ

ตรงนี้จะใช่หรือเปล่าท่จะเอามาอ้างเอาเงินที่เหลอืของ รัฐที่จัดสรรให้ เอามาเพิ่มเป็นค่าอาหราเช้า หรือว่าผมตีความผิด ช่วยชี้แนะด้วยครับ รบกวนอีกรอบ ขอบคุณครับ

ที่ถามมาทั้งหมดก็ด้วยความไม่รู้จริงๆครับ (แหะแหะ)

เรียนคุณเอกกร

ประเด็นแรก

ถ้าโครงการอาหารกลางวัน รัฐให้ ๖๐ % อบต.ให้ อีก ๔๐ %  รวม  รวมแล้วโรงเรียนนี้เด็กได้รับประทานอาหารกลางวัน ๑๐๐ % แต่เด็กโรงเรียนนี้ ยากจนแค่ ๕๐-๖๐ % เท่านั้น เงินที่ อบต.อุดหนุนมา ๔๐ % นั้น  ถ้าผู้บริหารโรงเรียนบริหารงบประมาณเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า  ก็สามารถแปลงเป็นอาหารเช้าให้แก่นักเรียนได้ คำว่าอาหารกลางวัน ไม่ได้บอกว่าต้องรับประทานเวลาเที่ยงวันเท่านั้น  สามารถรับประทานได้ทุกเวลาที่นักเรียนมีชีวิตอยู่ในโรงเรียน..

ถ้าเราตั้งใจจะแก้ปัญหาให้นักเรียนมีอาหารเช้ารับประทาน..เราก็สามารถบริหารงบประมาณให้ออกมาเป็นอาหารเช้าได้ทันที..ไม่เชื่อลองทำดู

ประเด็นที่สอง

"โครงการถ่ายโอนงาน/กิจกรรม บริการสาธารณะของอปท 2544 ข้อ 3. ที่ว่าการใช้จ่ายเงินลักษณะอุดหนุนเฉพาะที่เหลือให้หัวหน้าส่วนราชการนำเงินที่เหลือมาขยายผลหรือเพิ่มเป้าหมายภายใต้วัตถุประสงค์เดิม โดยให้ อปท เป็นผู้ดำเนินการ"

พี่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเงินอาหารกลางวันจะไม่เหลือจ่ายเด็ดขาดเพราะรัฐจัดสรรให้มาเพียงน้อยนิด  ไม่พอเสียด้วยซ้ำหากท้องถิ่นใดมีเด็กยากจนทั้งหมู่บ้าน หรือ ๑๐๐ %

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เหลือจ่ายส่วนใหญ่จะเป็นค่าก่อสร้าง หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่มีการประมูลราคากัน  ถ้าเหลือจ่ายก็สามารถทำตามข้อความดังกล่าวได้

เอกกร
IP: xxx.206.235.216
เขียนเมื่อ 

สมมุตินะครับพี่จินตนา ถ้าเงินที่รัฐจัดสรรมาเป็นค่าอาหารกลางวันเหลือ เราสามารถเอาเงินตรงนั้นมาจัดสรรเป็นค่าอาหารเช้าได้ใช่หรือเปล่าครับ

ส่วนตัวเองนั้นไม่กล้ายืนยันว่าเงินเหลือหรือไม่(กำลังหาข้อมูลอยู่) แต่จากที่ฟังจากผู้บริหารเค้าว่าเหลือนะครับ จึงอยากเอาส่วนนี้มาจัดสรรเป็นอาหารเช้าแล้วทาง อบต.ก็จะจัดสรรเพิ่มในส่วนที่ขาด

สรุปแล้ว ณ ตอนนี้ทางเรามี2แนวทาง คือทางเเรกคือ อบต.จัดสรรเอง100% ทางสองคือเอาเงินที่เหลือของรัฐมาจัดสรรเหลือเท่าไหร่ อบต. ออกเพิ่ม และถ้าทางเลือกที่2ทำได้ ทาง อบต.ก็จะใช้ทางเลือกที่2 เค้าว่ามาประมาณนี้

ผมเลยต้องมาหาข้ลมูลให้มากพอนี่แหล่ะครับเลยต้องรบกวนพี่จินตนาหลายรอบหน่อย...ขอบคุณครับ

ถ้าสมมุติ ก็ตอบว่าได้ค่ะ  เงินอาหารกลางวันเหลือจ่าย เอาไปจัดอาหารเช้า อาหารว่างได้หมดเลยค่ะ  ไม่ผิดกติกาเพราะมันคืออาหารสำหรับเด็กทั้งนั้น

พี่ก็เริ่มสงสัยว่า อบต.ของคุณไม่ได้ผลักเงินอาหารกลางวันให้โรงเรียนทั้งหมดใช่หรือไหม  ตรงนี้ให้พึงระวัง  เพราะมันไม่ใช่เงินที่รัฐจัดสรรให้ อบต. แต่จัดสรรให้โรงเรียน เพียงผ่าน อบต.ตาม พรก.การกระจายอำนาจเท่านั้น  โรงเรียนมีสิทธิฟ้องร้อง อบต.ได้หากไม่จัดสรรเงินส่วนนี้ลงไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐ

เอกกร
IP: xxx.26.141.183
เขียนเมื่อ 

ต้องขอบคุณมากครับสำหรับคำตอบ และคำเตือนผมเองก็งงๆอยู่นะครับว่าเป็นยังไง

ผมคงต้องตรวจสอบรายละเอียดให้มากกว่าแล้วผมจะมาเล่าให้พี่นะครับ

แต่ยังไงก็ช่วยเด็กให้ได้ก่อนครับ

ปัญหาของคุณเอกกร  ทำให้พี่ต้องกลับไปดูเรื่องเงินอุดหนุนอาหารกลางวันใหม่ ปรากฎว่า เงินอาหารกลางวันอยู่ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้ อบต. ซึ่งถือเป็นรายได้ของ อบต.  ดังนั้น  อบต.ใช้ไปได้เลยค่ะไม่ต้องคืนรัฐ  และในปี 2554  รัฐจัดสรรให้ประมาณ 85 % ของนักเรียนทั้งหมด  เยอะอยู่นะคะ  ดังนั้นโรงเรียนสามารถบริหารจัดการเงินที่เหลือจ่ายเป็นอาหารมื้ออื่น ๆ ได้ เช่น อาหารเช้า  อาหารว่างบ่าย  เพื่อให้เด็กกินอิ่มนอนหลับ  พร้อมที่จะเรียนรู้  ขอบคุณค่ะที่ทำให้พี่ต้องอัพเดรทข้อมูลโดยเร่งด่วน

เขียนเมื่อ 


 นำความรัก มาทักทายครับ

ขอบคุณค่ะคุณกิตติพัฒน์

กานต์
IP: xxx.12.97.114
เขียนเมื่อ 

พี่คะ ตอนนี้หนูประสบปัญหาที่ว่า ทางโรงเรียนเขียนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม มาของบประมาณอุดหนุนจาก อบต.

แต่อบต.ไม่ได้ตั้งงบประมาณอุดหนุนไว้ในข้อบัญญัติเลย แต่ท่านนายกให้อุดหนุนได้ เราใช้หลักเกณฑ์ตัวไหนบอกว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต. มีขั้นตอนเสนอคณะกรรมการฯ อย่างไร ช่วยอธิบายให้ด้วยคะ

ขอบคุณมากมาย

เรียนคุณกานต์

ถ้ามีคุณมี "ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ" พ.ศ. 2552 อยู่ในมือขณะนี้

ให้ทำตามข้อ 4

สาระสั้น ๆ คือให้นำโครงการนั้นบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

 

กานต์
IP: xxx.12.97.114
เขียนเมื่อ 

รบกวนอีกครั้งคะ นายกบอกว่าให้หนูทำให้มันอยู่ในข้อบัญญัติแล้วโอนมาตั้งจ่ายอุดหนุนให้โรงเรียน

แล้วหนูต้อดำเนินการอย่างไรบ้าง โรงเรียนส่งแค่โครงการมาเท่านั้น

1.ไม่มีบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

2.ไม่มีหนังสือรับรองจาก สพฐ.ว่าไม่มีงบประมาณ

3.แล้วโครงการกีฬาที่ส่งมาจัดแข่งขันนอกเขตตำบล

4.และเป็นโครงการที่จัดกันทุกปี

แล้วหนูต้องดำเนินการอย่างไร

ขอบคุณคะ

รีบตอบด้วยคะ

หนูต้องบันทึกโอนเงินแล้ว

ตอบคุณกานต์

ข้อ 1-2 ก็ให้เขาทำสิ่งที่มันไม่มีให้มันมีขึ้นมาใหม่  ในเมื่อราชการต้องการเอกสารเป็นหลักฐานเท่านั้น แล้วก็ไปบรรจุเข้าไปไว้ในแผน ฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ตามขั้นตอนการทำแผนและงบประมาณประจำปี

ข้อ 3 อุดหนุน ประชาชนในเขต อบต.เราแต่ไปแข่งขันนอกเขตได้  เพราะคนของเราไม่มีทุนจึงอุดหนุนให้

ข้อ 4 ถ้าเป็นโครงการที่จัดทุกปี ก็ใส่ไว้ในแผน ฯ งบประมาณรายจ่ายไว้ทุกปี  จะได้ไม่ยุ่งยากเวลาต้องใช้เงิน

 

 

oum
IP: xxx.173.239.197
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าเทศบาลจะโอนสิ่งก่อสร้างให้โรงเรียนในส่วนสพฐได้ไหมค่ะ

เรียนคุณ oum 

ตอบว่าได้ ส่วนราชการโอนให้ส่วนราชการ  แต่ต้องมีเหตุผลพอสมควร ว่ามีความจำเป็นอะไรถึงต้องโอนให้ สพฐ.   

พงศ์
IP: xxx.53.155.39
เขียนเมื่อ 

อยากถามว่าเงินอุดหนุนอาหารกลางวันที่โรงเรียนรับไปจัดอาหารกลางวันแล้ว เหลือจ่ายทางโรงเรียนจะนำไปซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ได้หรือไม่อย่างไร

ตอบว่าได้

เพราะมันเป็นเงินอาหารกลางวันนักเรียนของท่านตามจำนวนที่ท่านแจ้ง ไป

แต่ควรใช้วิจารณญาณ ว่าเป็นวัสดุที่ใช้ประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนหรือไม่

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมันเกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันหรือไม่

ถ้าซื้อจาน หม้อ กะทะ เตาแก๊ส ก็น่าจะเหมาะสม

แสดงว่าโรงเรียนของท่านมีกำไรกับอาหารกลางวันมากมาย

เงินถึงเหลือเพียงพอสำหรับซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์อื่น ๆ

นรากร จงศร
IP: xxx.9.251.67
เขียนเมื่อ 

เนื่องจากวันนี้ที่ ร ร มีเจ้าหน้าที่เค้ามาตรวจเงินอุดหนุน ฯ และผมไม่ได้ไปเนื่องจากผมไปทำงานมาและเลิกดึกจึงไปเข้าแถวไม่ทัน ผมจะได้เงินอุดหนุน ฯ มั้ยครับ ถ้าได้ครวรทำไงครับ และไม่ได้ทำไงครับ

ศุภพร
IP: xxx.93.135.160
เขียนเมื่อ 

คุณจินตนาที่น่ารัก

ได้ค้นหาเว็บเกี่ยวกับอาหารกลางวันมานานมาก เพิ่งมาเจอสิ่งที่ต้องการเดี๋ยวนี้เอง อยากเรียนถามว่าเงินอุดหนุนอาหารกลางวันที่ได้รับจากอบต.ใช้จ้างแม่ครัวมาประกอบอาหารได้หรือไม่ในกรณีที่โรงเรียนซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารเอง และสามารถใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ เช่น การปรับปรุงโรงอาหาร การทำอ่างล้างจาน การซื้ออุปกรณ์งานครัวที่จำเป็น ได้หรือไม่ มีระเบียบหรือหนังสือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายตรงนี้หรือไม่ เพราะตรวจสอบของเขตและสพฐ. บอกว่าใช้ในการประกอบอาหารให้ นักเรียนเท่านั้น จ้างแม่ครัวก็ไม่ได้ เนื่องจากโรงเรียนเปิดบัญชี ชื่อเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน จริงหรืเปล่าคะ ขอความอนุเคราะห์ช่วยตอบให้ด้วยนะคะ ขอขอบคุณมากๆค่ะ

ศุภพร
IP: xxx.93.135.160
เขียนเมื่อ 

ขอเพิ่มเติมอีกนิดนะคะ ถ้าโรงเรียนจัดเข้าค่ายวิชาการระหว่างปิดภาคเรียนจะนำเงินมาจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างได้หรือไม่คะ นักเรียนที่มาเข้าค่ายเพียงบางส่วน และโรงเรียนมีเงินเหลือเพียงพอเพราะเหลือสะสมมาค่อยข้างเยอะ ใช้ไม่ทันค่ะ

ขอตอบเป็นประเด็นนะคะ

1. จ้างแม่ครัวได้ค่ะ  ถ้าไม่จ้างแม่ครัวก็ทำสัญญาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันทั้งปีไปเลย

2. ถ้ามีเงินเหลือก็สามารถซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับการบริการอาหารกลางวันได้ เช่น ช้อน จาน ฯลฯ  แต่ไม่ควรจะเป็นประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพราะดูไม่สมเหตุสมผล   เงินอาหารกลางวันอะไรจะเหลือมากมายให้ทำสิ่งก่อสร้างได้  หรือถ้าคุณจะทำจริง ต้องอนุมัติผู้มีอำนาจ (ให้ดูระเบียบอาหารกลางวันอีกครั้งหนึ่ง) 

3. ปิดภาคเรียนระบุเวลาชัดเจน  นำเงินนั้นมาจ่ายในวันปิดภาคเรียนไม่ได้  แต่ถ้าเข้าค่ายวิชาการในวันเปิดเรียนปกติใช้เงินนี้ได้   นอกจากคุณต้องแสดงหลักฐานอะไรให้รู้ว่านักเรียนมาเรียนตามปกติ  เช่น การลงเวลาในสมุดบัญชีเรียกชื่อว่าเด็กมาเรียนจริง เป็นต้น

 

กัลยา
IP: xxx.88.251.70
เขียนเมื่อ 

เงินอาหารกลางวันที่อบต จัดสรรให้มา 85 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนนักเรียน ทั้งหมดในระดับอนุบาลถึง ประถม แต่โรงเรียนมีนักเรียนถึงมัธยมปลาย ไม่ทราบว่าจะทำอาหารกลางวันให้นักเรียนได้หรือไม่ หรือ ทำให้นักเรียน 100 เปอร์เซ็นต์นับถึงประถม ได้หรือไม่อย่างไร ส่วนเงินที่เหลือค้างทบมาเป็นจำนวนมาก จะนำไปใช้ปรับปรุงโรงอาหารได้หรือไม่อย่างไร ขอความกรุณาด้วยค่ะ แล้วอบต จะเอาเงินคืนหรือไม่ถ้ารู้ว่ามีเงินเหลือ

๑. ขณะนี้รัฐจัดสรรเิงินอาหารกลางวันให้ อนุบาล-ป.๖ เต็ม ๑๐๐ % แล้วค่ะ ๒.เงินทบที่เหลือค้างมา หากจะทำการใด ๆ ก็ขออนุมัติจังหวัดได้ ให้ดูระเบียบอาหารกลางวัน พ.ศ.ไหนจำไม่ได้แล้วค่ะ ถ้าผู้ว่าอนุมัติก็ทำได้ หากผู้ว่าฯ ไม่อนุมัติก็ทำไม่ได้..เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักมันใช้จ่ายเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ๓. ถ้าตามระเบียบเงินอุดหนุนฯ อปท.สามารถเรียกเงินเหลือจ่ายคืนได้.. ... ขอโทษค่ะ ถ้าตอบไม่ชัดเจนเพราะอยู่นอกสถานที่ทำงาน..

k
IP: xxx.53.187.159
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนได้รับเงินอาหารกลางวันจาก อบต.โดยดูยอดเด็กจากปีการศึกษา2554 จำนวน 30 คน พอเปิดเทอมภาคเรียนที่1ปี55 มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น40คนทางโรงเรียนต้องทำเรื่องเบิกเงินอาหารกลางวัน 30 คนหรือ 40 คน ถ้าเบิก 40 คนเงินก็จะไม่พอจ่ายครบ100วัน

จันทร์เพ็ญ ชาประดิษฐ์
IP: xxx.52.114.141
เขียนเมื่อ 

รบกวนสอบถามเกี่ยวกับเงินอุดหนุนโรงเรียน สพฐ.เป็นค่าจ้างบุคลากรค่ะ กรณีที่เราอุดหนุนค่าจ้างบุคลากรเงินจำนวนนี้ต้องนำไปคำนวณรวมในสี่สิบเปอร์เซ็นต์ ของมาตรา 35 บริหารงานบุคลหรือไม่ค่ะ เพราะหนังสือ หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2611 ลว 4 ส.ค. 2547 และ หนังสือ ที่ มท 0893.3/ว0020 ลว. 6 มค.2552 ถูกยกเลิกด้วย ว74 ไปแล้ว

สุมลฑา ศิวเมธาพร
IP: xxx.27.213.135
เขียนเมื่อ 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากอุดหนุนทั่วไป

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน

จากอุดหนุนทั่วไป

ทำไมต้องตราไว้ในข้อบัญญัติ เข้าใจว่าเป็นระเบียบข้อสั่งการให้ถือปฏิบัติ ในปีงบประมาณ 56 หนูต้องการชี้แจ้งค่ะแต่ไม่มีข้อมูลเลยมารับงานต่อจากเจ้าหน้าที่ทำอยู่ สามารถหาข้อมูลได้จากไหนค่ะเพราะเท่าที่ทราบมีอยู่ในข้อบัญญัติและ อบต.อุดหนุนงบประมาณตรงนี้มาก่อน รบกวนด้วยค่ะ

ให้ทำตามหนังสือของกรมฯ ว่าหมวดใดบ้างที่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ หมวดใดไม่ต้องใส่ไว้ในข้อบัญญัติ ส่วนใหญ่ถ้ากรมฯ จัดสรรมาเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปจะต้องตราเป็นข้อบัญญัติ แต่ถ้าอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น ก่อสร้างอาคารเรียนฯ แบบนี้ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ

สุมลฑา ศิวเมธาพร
IP: xxx.27.234.68
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ หนูหาเจอแล้ว ^^

พี่จินตนาใจดีมากค่ะ ตอบข้อสงสัยได้เร็วมากๆๆ

ศุภพร
IP: xxx.93.177.27
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณจินตนาที่นับถือ

  การรายงานเงินอุดหนุนอาหารกลางวันที่โรงเรียนต้องรายงานต่อ อบต.มีแบบฟอร์มหรือเปล่าคะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ การดำเนินงานของโรงเรียนคือจัดซื้อวัสดุเองและจ้างแม่ครัวมาประกอบอาหารให้ ขอบคุณมากค่ะ

เหมือนรายงานโครงการทั่วไป รายงานตามคำเป็นจริง ทำอะไร รายงานตามนั้น ใช้เงินไปเท่าไร เหลือเท่าไร ได้ผลอย่างไร อาจมีภาพประกอบตามสภาพจริง เย็บเล่มส่งให้ อบต.ไปเลย

ชนิดาภา
IP: xxx.52.101.195
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณจินตนา คงเหมือนเพชร

   อบต.ออกใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช่ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ในหมวดอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน

ซึ่งข้อ 7 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 นั้นให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน โดยหมวดเงินอุดหนุนไม่สามารถกระทำได้ตามข้อ 7

   จึงขอคำชี้แนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ทันโรงเรียนเปิดภาคเรียนใหม่ที่จะถึงนี้ค่ะ
    ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

                                    ขอแสดงความนับถือ
                                  นางสาวชนิดาภา  บุญล้อม

๑.กรมฯ จะจัดสรรงบอาหารกลางมาจัดเปิดภาคเรียนใหม่เสมอ..เพียงให้โรงเรียนเตรียมโครงการ ระบุจำนวนนักเรียนตามที่ขอไป (๑๐ มิย.ของปีที่ผ่านมา)

๒.หากกรมฯ ส่งมาไม่ทันสามารถจริงก็สามารถทำยืมเงินของ อบต.ตามระเบียบฯ เมื่อ กรมฯ ส่งมา ก็ส่งคืนเงินยืีมไปค่ะ

วัลลภา
IP: xxx.93.192.218
เขียนเมื่อ 

เรียน  คุณจินตนาที่นับถือ

                 เรียนถามเรื่องเงินอาหารกลางวัน  ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๕ เทศบาลพึ่งมีหนังสือให้ไปรับเช็คเงินในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ทั้งที่โรงเรียนเปิดมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่มีเงินทำอาหารกลางวันก็เป็นบริจาคและสำรองจ่ายไว้ แม้จะใช้คืน

เงินที่สำรองจ่ายก็ยังคงมีเงินเหลือ  แต่ตามระเบียบแล้วให้ใช้ในภาคเรียน ๑๐๐ วัน

ถ้ามีเงินเหลือให้ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  เรียนถามว่า

          ๑. นำไปซื้อถาดอาหาร ช้อน  ถ้วยชาม  ได้หรือไม่

          ๒.นำไปทำอาหารเช้า อาหารว่าง หรือค่าอาหารไปศึกษาแหล่งเรียนรู้จ่ายเป็นรายหัววันละ๑๐๐บาทต่อคน ได้หรือไม่

          ๓.จัดซื้อตู้เก็บถ้วยชามอุปกรณ์  ชั้นควำ่ถ้วยชามได้หรือไม่

          ๔.ค่าจ้างทำอาหารคิดเป็นวันเท่าที่จ่ายรายนักเรียน ๑๓ บาท หรือคิดแยกต่างหาก

ทำได้ทั้งนั้นแหละ ถ้าเงินเหลือ แต่อาจจะต้องทำรายงานให้เทศบาลทราบว่า คืนเงินที่ยืมโรงเรียนมากี่บาท เหลือกี่บาท และจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ในการประกอบอาหาร อีกจำนวน กี่บาท เชื่อว่าเทศบาลก็คงไม่ใจไม้ไส้ระกำเรียกคืน เพราะมันเป็นสิทธิที่รัฐบาลเด็กให้ ร.ร.ของท่านแล้ว

ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ เกิดจากการที่โรงเรียนไม่รายงานให้เทศบาลทราบว่าเงินที่เหลือนำไปใช้อะไรบ้าง ใช้ถูกหรือใช้ผิด .. ถ้าเราต่างปรารถนาที่จะทำเพื่อเด็ก.. เชื่อเหลือเกินว่าพระเจ้าต้องคุ้มครอง..

นายสุทธิพงษ์
IP: xxx.88.12.2
เขียนเมื่อ 

ผมมีปัญหาเรื่องเงินอุดหนุนครับ รบกวนช่วยตอบด้วยนะครับ อปทผมอุดหนุนเงินเป็นค่านำ้มันเชื้อเพลิงให้ ผวจ. ออกไปเยียม หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้องของประชาชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ต่อมา สตงท้วงติงว่าอุดหนุน จังหวัด หรืออำเภอ ไม่ได้ ในการอุดหนุนของเราผ่านความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการด้วย

โดยสามัญสำนึกของคนทั่วไป ที่ไม่ใช่ สตง.ท้วงติง
จังหวัด /อำเภอ เขามีงบส่วนนี้อยู่แล้วการอุดหนุนให้อีก ถือว่าซ้ำซ้อน เจตนาของการอุดหนุน หน่วยงาน องค์กร ฯ คือ เกินศักยภาพของเขา อปท.จึงอุดหนุน.. แต่จังหวัดและอำเภอ เป็นหน่วยงานที่กำกับ อปท.แสดงว่าเขามีศักยภาพพร้อมแล้ว.

เขียนเมื่อ 

รบกวนถามด้วยครับ ๑. ถ้า รร. รายงานการใช้เิงินอุดหนุนอาหารกลางวันแล้วมีเงินเหลือ เทศบาลสามารถเรียกเิงินส่วนที่เหลือคืนเลย ได้ใช่ไหมครับ ผมคุยกับ รร.ให้เขาหาวิธีใช้ให้หมด เขาไม่ยอม เขายินดีคืนให้ ๒. ถ้า รร. สพฐ ขอรับการอุดหนุนโครงการต่างๆ รร.ต้องให้ สพป. ตรวจสอบ/เห็นชอบโครงการหรือไม่ เพราะเทศบาลกลัวว่าถ้าอุดหนุนให้จะซ้ำซ้อน กับงบประมาณที รร.ได้รับจากต้นสังกัด เช่น โครงการขอรับอุดหนุนชุดกีฬาสีโรงเรียน ๓.เทศบาลมี ศพด.ในสังกัด ๓ แห่ง สามารถจัดกีฬาสีและซื้อเสื้อสีให้เด็กเล็กทุกคนได้ไหมครับ

ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ

 1. เอาคืนได้ถ้าเขาไม่ใช้แล้ว แต่ทางที่ดีให้เขาซื้อช้อน ซื้อจาน ซื้อแก้วน้ำให้เด็กได้ใช้ที่โรงเรียนดีกว่า..
 2. ให้ สพป.รับรองมาว่า สพป.ไม่มีเงินสนับสนุนโครงการดังกล่าว หรือ หนุดหนุนแล้วแต่ไม่เพียงพอ เทศบาลก็สามารถอุดหนุนได้ โดยไม่ซ้ำซ้อนค่ะ
 3. ได้ค่ะ (เฉพาะชุดนักกีฬา) ใช้ระเบียบการจัดแข่งขันกีฬานักเรียน
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

วรรณภา
IP: xxx.175.19.66
เขียนเมื่อ 

สอบถามเรื่องเงินอุดหนุนให้วัดค่ะ

คือวัดได้สร้างอาคารเอนกประสงค์ แล้วสร้างไม่แล้วเสร็จขาดงบประมาณ ต้องการให้ทางเทศบาลอุดหนุนเงินเพิ่มเติมให้ประมาณ 1 ล้านบาท เราสามารถทำได้หรือไม่ค่ะ ขอรบกวนฃ่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ


ให้ไปดูภาระหน้าที่ของเทศบาลว่าใช่อำนาจหน้าที่หรือไม่

อบต.เนินมะกอก
IP: xxx.53.190.101
เขียนเมื่อ 


การอุดหนุนให้กับวัดในเขตพื้นที่เป็นค่าจัดซื้อดอกไม้ธูปเทียนในงานประจำปีของวัดิดหรือเปล่าคะ

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
IP: xxx.53.2.227
เขียนเมื่อ 

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางโรงเรียน อบต.จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 (พ.ค.) ตามยอดเด็กภาคเรียนที่ 1(พ.ย.) หรือตามยอดเด็กของภาคเรียนที่  2 มีปัญหาภาคเรียนที่ 2 เพราะภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนมีเด็กเพ่ิมขึ้นค่ะ

เด็กเพิ่มขึ้นก็ยังจ่ายเท่าเดิม เท่าที่แจ้งมาเมื่อวันที่ 10 มิย.ปีที่ผ่านมา
เหตุผลเพราะรัฐอุดหนุนให้ อบต.เท่านั้น และข้อเท็จจริงนักเรียนไม่ได้มาครบ 100 % ทุกวัน ขาด ๆ เกิน ๆ อยู่ในนั้น ถัวเฉลี่ยกินกันไป.

ผู้ชายธนู
IP: xxx.172.153.6
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์จินตนา ผมมีคำถามอยากรู้คำตอบให้จัดเชนอีกนิดครับ เกี่ยวกับเรื่องระเบียบการอุดหนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานราชการ ตามหนังสือ ว74 อยากทราบว่า อบต.สามารถอุดหนุนงบประมาณโครงการครูจ้างสอนได้หรือไม่ เหตุผลคืออะไร เป็นไปตามหนังสือ ว74 หรือมีข้อห้ามหรือเหตุผลอื่นใด อยากทราบให้กระจ่างครับ ขอคุณครับ

อุดหนุนได้ หาก อบต.มีเงินจะอุดหนุน แต่ต้องให้ผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุนทำโครงการมาขอรับการอุดหนุน อ้างเหตุผลความจำเป็นมา แล้ว อบต.ก็นำเข้าแผนพัฒนาฯ ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติประจำปีในหมวดเงินอุดหนุนให้เขาตามที่เขาขอ..

ปารวี
IP: xxx.174.35.57
เขียนเมื่อ 

เรียนสอบถามค่ะ ว่าถ้าเราจะอุดหนุนงบประมาณให้กับทางโรงเรียนสพป.
โดยที่ทางเค้าได้เขียนโครงการมานั้น เราต้องทำบันทึกข้อตกลง ตามแบบหนังสือ ว 74 กับทางโรงเรียนด้วยไหมคะ?
ขอบคุณค่ะ

ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ ในเมื่อมีเงินจะอุดหนุน ถ้าเขามีโครงการมา ผ่านคณะกรรมการแผนฯ ของท้องถิ่นแล้วก็อุดหนุนได้เลย

วิเคราะห์ อบต.
IP: xxx.26.215.11
เขียนเมื่อ 

เรียนถามอาจาย์นะค่ะว่า การตั้งเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) จะต้องขอความเห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการฯ หรือไม่ และจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

วิเคราะห์ อบต.
IP: xxx.26.215.11
เขียนเมื่อ 

เรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับ การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ว่าจะต้องขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมอนุกรรมการฯ ก่อนหรือไม่ถึงจะเบิกจ่ายได้ และมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรบ้าง

ไม่ค่อยเข้าใจคำถามค่ะ มีเหตุผลใดไปอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ใครได้ประโยชน์ ประชาชนในท้องถิ่นได้ประโยชน์หรือไม่

โดยปกติการตั้งข้อบัญญัติเงินอุดหนุนให้หน่วยงานใดก็ตาม หน่วยงานนั้นต้องเสนอโครงการผ่านคณะกรรมการจัดทำแผนทุกรายการ เมื่อคณะกรรมการผ่านแล้วจึงจะเข้าแผนฯ และกำหนดไว้ในข้อบัญญัติในหมวดเงินอุดหนุน หลังจากนั้นก็ถึงขั้นตอนของการเบิกจ่าย ซึ่งต้องมีโครงการรองรับการใช้งบประมาณอีกครั้งหนึ่ง ว่าใช้จ่ายอะไรบ้าง แล้วก็เบิกจ่ายให้เขาไปตามนั้น../

lai
IP: xxx.27.157.248
เขียนเมื่อ 

มีเงินอุดหนุนอาหารกลางวันคงเหลือสะสมมานานแล้ว จะนำเงินไปจัดซื้อโต๊ให้นักเรียนทานอาหาร ซื้อเครื่องกรองน้ำเพื่อใช้สำหรับทำอาหาร และให้นักเรียนดื่ม สามารถทำได้ไหมคะ

บุญใจ
IP: xxx.155.44.124
เขียนเมื่อ 

เรียนถามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน สพฐ.ใครเป็นผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ เพราะตามหนังสือที่ ศธ 04002/ว544 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554 เป็นบทบาทของ อปท. ชัดเจนครับ  แต่ว่า ท้องถิ่นแถวจังหวัดบึงกาฬ ยังขอจาก รร.อยู่  ไม่รู้จะดำเนินการเช่นไรกันแน่ ขอความชัดเจน

 

ตอบคุณบุญใจ

ใครก็ได้ทำ แต่เด็กต้องได้กิน
ส่วนใหญ่ของประเทศนี้ เขาโอนเงินอาหารกลางวันให้โรงเรียนไปจัดการเอง ตามจำนวนที่รัฐจัดสรรให้..เพราะเป็นโรงเรียนของ สพฐ.
แต่ถ้าเป็น รร.ของ อปท. จะให้ อปท.จัดการ หรือ รร.จัดการก็ขึ้นอยู่กับสามารถ เป็นสิทธิ์ของคุณจะให้ใครจัดการ

แต่จงอย่าลืมเงินอาหารกลางวันนักเรียน  ต้องให้เด็กได้กินอาหารกลางวัน  ผู้ใหญ่จะแย่งกันทำไม..???

ตอบคุณ lai

คิดว่าได้นะ  แต่ต้องเข้าคณะกรรมการอาหารกลางวันของโรงเรียนว่าควรจะนำเงินเหลือจ่ายนี้ไปซื้ออะไร  แต่ถ้าเป็นครุภัณฑ์มันต้องกำหนดไว้ในแผนพัฒนาของโรงเรียนด้วย  เพียงแต่บอกที่มาของงบประมาณว่ามาจากแหล่งใด..


และถ้าจะให้รอบคอบกว่านี้ให้ไปดูระเบียบการใช้เงินกองทุนหมุนเวียนฯ ว่านอกเหนือจากที่กำหนดแล้ว ซื้ออะไรได้บ้าง  และควรขอนุมัติจากใคร..

ดาดา
IP: xxx.53.145.240
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าในการขออนุมัติโครงการของโรเรียนที่มียอดเงินเกิน100000บาทเงินเรียนฟรี15ปี เป็นอำนาจของนายก หรือผอรร.เพราะผลักส่งเงินให้โรงเรียนแล้ว

เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ขออนุมัตินายกก่อนดำเนินโครงการ..
ยกเว้น นายกมอบอำนาจให้ ผอ.รร. เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ได้

sak
IP: xxx.164.181.89
เขียนเมื่อ 

เงินอาหารกลางวันเหลือจ่ายได้ครับ เพราะหลวงจ่ายให้ 100 วันทำการ/ภาคเรียน แต่เดี๋ยวนี้บางโรงเรียนไม่ได้เปิดทำการ 100 วัน ก็มีครับ  

หรือบางกรณี อปท.โอนเงินช้า ช่วงที่ยังไม่โอนโรงเรียนเขาก็ไม่ได้สำรองจ่าย เมื่อโอนเงินเข้า ก็กินย้อนหลังไม่ได้

 

สมพงษ์
IP: xxx.174.76.53
เขียนเมื่อ 

พี่จินตนาครับ ผมสงสัยว่าเงินอุดหนุนอาหารกลางวันของ อปท.ทำไมต้องมีการประกวดราคา (ถ้าประกวดราคาแล้วเด็กจะไม่ได้รับประทานอาหารอย่างดี และอิ่มเต็มที่ เนื่องจากพอเกิดการแข่งขัน อปท.ก็ยึดเอาผู้ที่ยื่นราคาต่ำสุด) ทำไม่ อปท.ไม่จ้างผู้ทำอาหารเด็กจะได้รับประทานอาหารอย่างดี และปัจจุบันรัฐได้อุดหนุนอาหารกลางวันให้เด็กหัวละ 20 บาท/วัน เมื่อประกวดราคาแล้วงบเหลือเป็น แสน สองแสน เขาเอางบไว้ที่ไหน ช่วยตอบให้กระจ่างด้วย ขอบคุณครับ

ที่ต้องประกวดราคาเพราะงบสูงเกิน ๒ ล้าน ต้องทำตามระเบียบพัสดุ แต่หนทางอื่นก็ยังมีคือโอนเงินอาหารกลางวันทั้งหมดให้โีรงเรียนบริหารจัดการเอง จะจ้างแม่ครัวจะจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารเป็นรายวันก็ได้ ระเบียบเปิดทางให้..แต่จะปฏิบัติหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ ผู้บริหาร อปท.นั้น

สำหรับโรงเรียนในเครือของพี่โอนเงินให้โรงเรียนเองทำเองทั้งหมด  ขาดเหลืออย่างไรก็อยู่ที่ รร.เพราะมันเป็นสิทธิ์ของเด็กแล้ว หัวละ ๒๐ บาท/

konkorn51
IP: xxx.49.210.140
เขียนเมื่อ 

เป็นโรงเรียนประถมฯสังกัด สพฐ. ได้รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันจาก อบต.  โดย อบต.จะขอเอกสารจากโรงเรียนดังนี้ 1. บันทึกข้อตกลงฯซึ่งใช้สำหรับหน่วยงาน องค์กร ฯลฯ (ไม่ใช่สำหรับส่วนราชการ) 2.ใบเสร็จรับเงิน 3. โครงการอาหารกลางวัน  ผมสงสัยว่าทำไมโรงเรียนจึงต้องทำบันทึกข้อตกลงด้วย  และตรงกับระเบียบข้อกำหนดข้อใดบ้าง

มันเป็นระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ (ไม่แน่ใจ) ที่หน่วยงาน องค์กร ที่ขอเงินอุดหนุนทาง อปท.ต้องทำบันทึกข้อตกลง
ทำให้เขาไปไม่เห็นเสียหายอะไรนี่ค่ะ แค่เราได้เงินมาให้เด็กกินอาหารกลางวันก็พอ

konkorn51
IP: xxx.49.216.65
เขียนเมื่อ 

ข้อสงสัยก็คือ ทำไมบาง อบต.ขอเอาข้อตกลง (กรณีโครงการอาหารกลางวันนะครับ)  แต่หลายๆ อบต.เขาไม่เอา  เพราะว่าโรงเรียนเป็นส่วนราชการ  ใช้เพียงใบเสร็จรับเงินอย่างเดียว  สิ้นปีสรุปรายงานผลส่งก็จบ  ตามระเบียบที่อ้างถึงให้ทำบันทึกข้อตกลงกรณีที่เป็นหน่วยงาน องค์กร (โรงเรียนไม่ถือว่าเป็นหน่วยงาน องค์กร ตามระเบียบนี้  โรงเรียนเป็นส่วนราชการครับ)

ไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้ ว่าหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายฉบับเดียวกัน คนใช้ตีความไม่เหมือนกัน  กองคลังทุก อปท.ก็เป็นคนละคนกัน ต่างคนก็ต่างตีความ ถ้ามันไม่ลำบากอะไรก็ทำตามไปเถอะ  แต่ถ้าอยากจะเอาชนะกันก็โทรไปถามกรมฯ โทษกรมฯ ที่ไม่อบรมบุคลากรกองคลังให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 

ตอบข้อสงสัย..
โรงเรียนของ สพฐ.เป็นนิติบุคคล จะทำบันทึกตกลงหรือไม่ทำก็ได้ เพราะเงินอาหารกลางวันนั้นเป็นเงินอุดหนุนของรัฐที่จัดสรรผ่าน อปท.ให้แก่โรงเรียนในเขตบริการ ตาม พรบ.กระจายอำนาจฯ  ไม่ใช่เงินรายได้ของ อปท.ที่ อปท.จะยึดเป็นของตนเอง  ดังนั้น อปท.ต้องจ่ายให้ รร.อยู่แล้ว เพียงแต่ต้องมีโครงการรองรับ..

การทำข้อตกลง ส่วนใหญ่จะทำในกรณีใช่เงินรายได้ของ อปท.อุดหนุนหน่วยงาน องค์กรที่เขาขอมา จะให้ก็ได้ ไม่ให้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับฐานะทางการคลัง

แต่เงินอาหารกลางวันต้องให้  ไม่ให้ไม่ได้  !!!


 

ฉลาด
IP: xxx.93.207.82
เขียนเมื่อ 

เงินโอนมาช่วงหลังเปิดเรียนเกือบ20วันจะสั่งจ่ายยังไงดครับ

20 วันที่ผ่านมานั้นเด็กก็กินอาหารอยู่ เขาอาจจะบริหารจัดการโดยยืมเงินสะสมมาจ่ายก่อน เมื่อเงินมาก็ต้องโอนให้เขา
ทั้งหมดมันขึ้นอยู่ที่เจตนาว่า อปท.จะจ่ายหรือไม่..แต่ด้วยสามัญสำนึกควรจ่าย..เพราะเป็นเงินเด็ก เพียงเขาจัดสรรมาช้า ไม่ใช่ความผิดของเด็กหรือของโรงเรียน ที่ถูกตัดสิืทธิ์

ยุพดี
IP: xxx.48.23.254
เขียนเมื่อ 

ในปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนลืมทำเรื่องขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันของภาคเรียนที่ 1/2556 จำนวน 100 วัน ประกอบกับส่วนการศึกษาก็ลืมประสานทางโรงเรียน มาทราบเรื่องก็ต่อเมื่อสิ้นปีงบประมาณมาแล้วจะดำเนินการอย่างไรได้ค่ะ เพราะมันเป็นเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง

ครูสิ
IP: xxx.51.75.183
เขียนเมื่อ 

อยากเรียนถามว่าเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมาเป็นค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศได้ไหมต่ะ

ตอบยุพดี สิ้นปีงบไปแล้ว มันจ่ายได้ปีต่อปี ถ้าไม่กันเงินไว้ก็ทำไรไม่ได้

ตอบครูสิ ได้ค่ะเพื่อพัฒนาผูเรียน

วิเคราะห์มือใหม่
IP: xxx.2.225.169
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามเกี่ยวกับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. กรณีที่ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณแล้ว  และได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งมากกว่าที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หากจะใช้งบส่วนนี้ที่จัดสรรมาเพิ่มต้องทำอย่างไรคะ

วิเคราะห์มือใหม่
IP: xxx.2.225.169
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามเกี่ยวกับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. กรณีที่ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณแล้ว  และได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งมากกว่าที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หากจะใช้งบส่วนนี้ที่จัดสรรมาเพิ่มต้องทำอย่างไรคะ

ให้โรงเรียนที่ขอเงินอุดหนุนเขียนโครงการมาขอรับเงินตามจำนวนนักเรียนที่ รร.ขอมา  แล้วโอนเงินให้โรงเรียนไป

สาเหตุที่ได้รับจัดสรรมากว่าเดิมเพราะปีนี้รัฐให้นักเรียนหัวละ20/วัน

เฉลิมวุฒิ ออกสุข
IP: xxx.175.6.90
เขียนเมื่อ 

ทางโรงเรียนขออุดหนุนเงินจ้างครูสอน  ภาษาอังกฤษ  และจ้างครูสอนงานอาชีพแกะสลัก พับใบตอง  อยากรู้อุดหนุนไดไหมครับ

ผอ.บ้านนอก
IP: xxx.205.49.29
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณจินตนาคะ  อยากเรียนว่า เงินอุดหนุนอาหารกลางวันที่โรงเรียนเหลือเยอะมาก ๆ คะ มีสะสมมามกเพราะ ๑. ผอ.คนเก่าจัดให้มีการระดมเงินเพื่ออาหารกลางวันทุกปี พอถึงเวลาใช้เงินจะใช้เงินที่ระดมมา เพราะใช้ง่าย เงินงบประมาณจึงใช้น้อย ทำให้เหลือ  ๒. อปท.โอนให้โรงเรียนช้า ภาคเรียนแรกจะโอนประมาณเดือน กันยายน เกือบสิ้นเทอม ใช้ย้อนหลังไม่ได้เงินจึงเหลือ และก็โอนช้าแบบนี้มาตลอด เงินจึงสะสมมาก ระยะหลัง ได้พิจารณาเลี้ยงเด็กทั้งโรงเรียน รวมมัธยมด้วย ทุกวัน เงินก็ยังเหลือ แต่โรงอาหารของโรงเรียนทรุดโทรมมาก หลังคารั่ว ไม่มีฝากั้น หมาก็เข้ามานอน วิ่งผ่านสกปรกทุกวัน เราจะนำเงินสะสมที่มีมากนี้ มาซ่อมแซมโรงอาหารได้ไหมคะ เพราะครูที่รับผิดชอบโครงการได้ทำบันทึกข้อมความบอกความจำเป็นในการขอใช้งบประมาณมา เราจะดำเนินการอย่างไร ขอคำตอบที่ชัดเจนด้วยนะคะ โดยเฉพาะคำถามที่ว่า นำเงินมาซ่อมแซมโรงอาหารได้หรือไม่มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร  ขอบคุณคะ

ตอบคุณเฉลิมวุฒิ ออกสุข 

ขออุดหนุจาก อปท.ได้ค่ะ โดยการเขียนโครงการ ผ่านกรรมการสถานศึกษา ผ่านสนง.เขตพื้นที่ต้นสังกัด ส่งให้ อปท.เข้าแผนพัฒนาประจำปี อปท.จะให้หรือไม่ให้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมการแผนฯ ของ อปท.นั้นๆด้วย /

ตอบผอ.บ้านนอก

ดิฉันไม่ใช่กฎหมายนะคะ แต่พอจะมีทางออกโอนเงินที่เหลือไปเป็นเงินรายได้สถานศึกษา แล้วทำโครงการซ่อมแซมอะไรก็ได้ตามระเบียบพัสดุฯ

ครูบ้านนอก
IP: xxx.180.121.165
เขียนเมื่อ 

ทำไม อบต.โอนเงินอาหารกลางวันให้โรงเรียนช้ามาก บางโรงเรียนโอนช้าตั้ง 2 เดือน โรงเรียนก็เดือดร้อนต้องหาเงินสำรองจ่าย  โดยอบต.อ้างว่าต้องผ่านมติที่ประชุมก่อน ใช่หรือไม่แล้วจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร  ในเมื่อเงินก็เป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  โอนผ่าน อปท. ไม่มีหน่วยงานไหนสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เลยหรือ?

sangaroon kasee
IP: xxx.175.6.165
เขียนเมื่อ 

การโอนเงินจัดสรรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีครูศูนย์เด็กที่เป็นลูกจ้างตามภารกิจถ้ากรมส่งเสริมฯโอนเงินมาไม่ครบตามจำนวนครูที่เป็นลูกจ้างตามภารกิจทางอปท.จะทำยังไงคะเพราะได้ทำหนังสือแจ้งเพิ่มเติมไปนานแล้วแต่จำนวนเงินที่อุดหนุนมาก็ยังเป็นจำนวนครูเท่าเดิมไม่เพิ่มให้เลยค่ะ ผู้รู้กรุณาตอบข้อสงสัยให้ด่วนด้วยนะคะ รบกวนด้วยคะ

สุธี สุยะเรือง
IP: xxx.230.133.106
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณจินตนาครับ  อยากเรียนถามว่า กรณี อปท.เบิกผลักค่าวัสดุอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นงวดโดยแบ่งเป็น 2 งวด ซึ่งแต่ละงวดวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท แต่ถ้าหากรวมกันทั้ง 2 งวดจะมีวงเงินเกิน 100,000 บาท กรณีนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีใหนครับ รบกวนตอบด้วยครับ ขอบคุณครับ

โอ๋
IP: xxx.53.108.148
เขียนเมื่อ 

ขอสอบถามค่ะ คืออยากทราบว่า อบต มีการอุดหนุนเกี่ยวกับการก่อสร้างประปารึป่าว แล้วเงินนอกงบประมาณของอบต นำมาอุดหนุดการก่อสร้างนี้ได้รึไม่  ขอบคุณค่ะ

รัชนี ใจจันทร์
IP: xxx.174.177.240
เขียนเมื่อ 

ขอถามว่ามีตัวอย่างเเบบฟรอม์การบันทึกการประคณะกรรมการศูนย์เด็กเล็กที่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินรายได้สะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กในศูนย์

มานี
IP: xxx.53.77.0
เขียนเมื่อ 

ขอสอบถามคุณจินตนานะคะ...ในกรณีที่ต้องผลักเงินอุดหนุน 15 ปีคืน มีตัวไหนบ้างที่ใช้ไม่หมดแล้วต้องส่งคืนบ้างคะ

เนื่องจากมารับช่วงต่อจากครูคนก่อนแล้วยังไม่มีการส่งคืนเงินเลยสักปี เพื่อต้องการที่จะปรับบัญชีให้เป็นปัจจุบันค่ะ...ขอบคุณค่ะ

จินตนา
IP: xxx.55.108.82
เขียนเมื่อ 

ใช้ไม่หมดก็ตกเป็นเงินสมของร.ร.ไป และในปีต่อไปก็ทำแผนพัฒนาประจำปีใช้ให้หมดสิ เขาให้มาแล้วใช้ไม่หมดแสดงว่าบริหารไม่เป็น

พรณ์
IP: xxx.5.250.113
เขียนเมื่อ 

ขอสอบถานคุณจินตนา เนื่องจากว่าเทศบาลได้รับแจ้งการโอนจัดสรรเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวันเด็กน้อยกว่าที่ขอไปซึ่งข้อมูลที่กรอกลงไปในระบบ sis ไม่ตรงกับเงินจัดสรรที่ได้จะต้องทำอย่างไร


ผู้บริหารวัด
IP: xxx.4.191.116
เขียนเมื่อ 

เจริญพร มีคำถามอยากถามคุณจิตนาหน่อยนะ ทั้งหมด 2 เรื่อง คือ

1. เทศบาล สามารถที่จะช่วยเหลือเงินอุดหนุนเพื่อซ่อมแซมหรือก่อสร้างอาคารสถานที่ในวัีดได้ไหม และได้ไม่โดยวิธีใดเพราะเหตุไร

ข้อ 2. เทศบาลสามารถช่วยเหลิอเงินอุดหนุนกับวัดในการจัดงานประเพณีประจำปี เช่นจ้างมหรสพให้ ได้หรือไม่ ได้ไม่ได้อย่างไร เพราะเป็นงานประเพณีของชุมชน แต่ต้องร่วมกับทางวัดในการจัดงาน ขอเจริญพร

สุจิตรา
IP: xxx.108.92.235
เขียนเมื่อ 

ขอสอบถามค่ะในกรณีที่โรงเรียนตั้งขึ้นใหม่มีการเลื่อนชั้นขึ้นทุกปีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ไม่มีเด็กออกทำให้นักเรียนเพิ่มขึ้นจากการรายงานยอดนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ซึ่งกระทบต่อการอุดหนุนอาหารกลางวันที่เงินไม่พอต่อนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรค่ะที่จะให้นักเรียนที่เกินมาได้รับประทานอาหารกลางวันค่ะ

วารินทร์
IP: xxx.52.88.132
เขียนเมื่อ 

สวัสดิค่ะ ขอรบกวนสอบถามค่ะ อบต.ตั้งงบประมาณไว้เพื่ออุดหนุนให้ทางโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โครงการศิลปดนตรีเพื่อพัฒนาการศึกษา ซึ่งในรายละเอียดโครงการเป็นการซื้อเครื่องดนตรีสำหรับจัดการเรียนการสอน อยากสอบถามว่า สามารถตีความว่าเป็นเรื่องของภารกิจด้านการศึกษาที่ อบต.ต้องส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณเพื่อซื้อได้หรือไม่ค่ะ

ครูพี่น้องม้ง
IP: xxx.207.112.179
เขียนเมื่อ 

มีเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เหลือสะสมมาเยอะมาก ๆ ครับ คำถามคือ

1.เราสามารถนำเงินไปจัดซื้อถาดหลุมใหม่ ให้นักเรียนได้หรือไม่ครับ

2.ตามระเบียบสามารถเอาเงินออกจัดซื้ออะไรได้บ้างครั้ง

เล็ก
IP: xxx.173.225.30
เขียนเมื่อ 

เรียนถามเรื่องเดียวครับ
เงินอาหารกลางวันศพด.ที่ใช้ไม่หมดเหลือเป็นเงินรายได้สะสม พอหลาย ๆ ปีจำนวนมันจะมากขึ้น ๆ เราสามารถนำไปซื้อ หรือทำอะไรเพื่อพัฒนาตัวเด็กได้บ้าง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่นสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ หรือปรับปรุงอาคาร สถานที่ หรือเครื่องเล่นกลางแจ้ง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์ หากได้มีเอาระเบียบหรือหนังสือตัวใดมาจับ มาอ้างอิงครับ // ขอบพระคุณครับ

มนตรี
IP: xxx.55.42.139
เขียนเมื่อ 
 1. รบกวนสอบถามครับ นำนักเรียนป.1-3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้(ตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงบเรียนฟรี15ปี) สามารถเบิกเงินอาหารกลางวันมาสมทบเป็นค่าอาหารกลางวันได้ไหมครับ ไปวันราชการ ป.4-6. หยุดเรียนภายใน
 2. ผิดระเบียบไหม ใช้งบเรียนฟรีค่ารถอาหารบางส่วน และเดินอาหารกลางวันในวันดังกล่าวด้วย
สายรุ้ง
IP: xxx.46.206.157
เขียนเมื่อ 

อยากถามคุณจินตนาว่าที่โรงเรียนมีการก่อสร้างและได้เอาช่ือของพ่อดิฉันไปเปิดบรรชีเพ่ือการเบิกถอนเงินทั้งที่พ่อดิฉันไม่ได้เป็นผู้รับเหมาและไม่ได้เกี่ยวข้องเลยทำไมครูที่เค้ารับผิดชอบโครงการถึงไม่เอาช่ือเค้ากรือช่ือโรงเรียนเป็นเจ้าของบรรชีคะ

อยากทราบว่า จริงๆ แล้ว อบต. สามารถจ้างครูอัตราจ้างให้กับทางโรงเรียนได้หรือไม่คะ อยากทราบกฏระเบียบข้อกฏหมายที่ใช้อ้างอิงด้วยค่ะ
IP: xxx.158.165.134
เขียนเมื่อ 
ลัดดาวลัย์ อาจสด
IP: xxx.158.166.145
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณจินตนาคะ อยากเรียนถามว่า กรณี อปท.เบิกผลักค่าวัสดุอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นงวดโดยแบ่งเป็น 2 งวด ซึ่งแต่ละงวดวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท แต่ถ้าหากรวมกันทั้ง 2 งวดจะมีวงเงินเกิน 100,000 บาท กรณีนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีใหนครับ รบกวนตอบด้วยครับ ขอบคุณคะ..... อ่านต่อ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น