พอดีมีเรื่องรบกวนดังนี้ให้ตอบค่ะ    ตามหนังสือ ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว74 มีข้อความดังนี้ เพื่อให้การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้ อปท. และเพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในหมวดอุดหนุน อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. 2541 ข้อ4 และระเบียบหระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. 2547 ข้อ 4 จึงขอยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง 1และ 2 (หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2611 ลว 4 ส.ค. 2547 และ หนังสือ ที่ มท 0893.3/ว0020 ลว. 6 มค.2552 ) และให้ใช้หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของอปท.
               คำถาม
1.แสดงว่าหนังสือทั้ง2 ยกเลิกทั้งฉบับใช่หรือไม่ ให้ยึด ว74อย่างเดียว
2.หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74  ลว 8 มกราคม 2553 ไม่ได้กล่าวถึงการอุดหนุนที่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่สถานศึกษาในสังกัดสพฐ.ได้รับจัดสรรจากรัฐ ดังนั้นถ้าโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ขออุดหนุนโครงการเช่นค่ายลูกเสือ -เนตรนารี ,เข้าค่ายวิชาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนที่รัฐจัดสรรในเรียนฟรี 15 ปี ได้หรือไม่
3. โรงเรียนขอเงินอุดหนุนตุลาคม-กันยายน(12 เดือน) แต่ อบต.สามารถอุดหนุนโครงการจัดจ้างครูจ้างสอนไปเดือน พฤษภาคม 2553 โครงการเสร็จสิ้น(ครบ 12 เดือน) ซึ่งค่อมปีงบประมาณ 2554 ของ  อบต.  ซึ่ง หนังสือ 0808.2/ว74 กล่าวไว้ว่าเมื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนรายงานให้ อปท.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ
ซึ่งข้อความนี้ อบต.สามารถให้โรงเรียนใช้งบที่อุดหนุน และส่งหลักฐานการใช้จ่าย จนกว่าจะครบ12 เดือนได้หรือไม่ หรือต้องตัดคืนเงินให้อบต.และส่งหลักฐาน แค่ 30 กันยายน เท่านั้น และอบต.จะสามารถอุดหนุนได้อีกทีก็ประมาณเดือนพฤษภาคมอีกรอบก็จะทำให้ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งโรงเรียนเองไม่สามารถจัดจ้างสำรองเงินไปก่อนได้ในช่วงที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนเพราะจะผิดระเบียบการก่อหนี้ผูกพัน
 
                                                                                          
  
                                                                         รบกวนด้วยค่ะ.......ขอบคุณค่ะ
 
 
ขอตอบรวม ๆ ดังนี้นะคะ
ข้อ 1.  ตอนนี้ท้องถิ่นทุกแห่งต้องยึดตาม พระราชกิจจานุเบกษา "ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ"  ซึ่งรายละเอียดมีมาก  และสามารถอุดหนุนกิจกรรมด้านการศึกษาและด้านการสาธารณสุขได้ ได้ตามตามหลักเกณฑ์และวงเงิน ที่กำหนด คือ สนับสนุนเป็นค่า บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ และปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคาร ตลอดจนสิ่งกอสร้างอื่น
-อบจ.ไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ปีที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุน
-เทศบาลขนาดใหญ่ ไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ปีที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุน
-เทศบาลขนาดกลาง/เล็ก ไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้ปีที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุน
*** อบต.ไม่เกินร้อยละ 5 ของรายได้ปีที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุน
***  ทัังนี้ให้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกฎหมายที่กล่าวมาด้วย  และโปรดคำนึงถึงฐานะทางการคลังของตนเองด้วย***
ข้อ 2.  อุดหนุนได้ ตามพระราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้  แต่ถ้าอยู่ในรายการเรียนฟรี 15 ปี และต้องมีคำอธิบายให้ชัดเจนว่าทำไมต้องสนับสนุนอีก  เช่น ชุดนักเรียนที่รัฐจัดสรรให้ 360 บาท/ 2 ชุด / 1 คน ไม่สามารถจัดซื้อได้ในท้องตลาด  ท้องถิ่นอาจจะตั้งงบสนับสนุนสมทบได้ ให้เป็นชุดละ 200  บาท คือตั้งสมทบได้อีก ชุดละ 20  บาท ให้สามารถจัดซื้อได้  เป็นต้น
ข้อ 3 โดยปกติและการอุดหนุนหน่วยงานอื่นนั้น  ต้องเป็นเงินที่อยู่ในปีงบประมาณนั้น ๆ จะอุดหนุนข้ามปีงบประมาณไม่ได้  เพราะงบประมาณในปีต่อไปนั้นยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติให้ใช้งบประมาณตามกระบวนการของการทำงบประมาณประจำปี  ดังนั้น คำถามข้อนี้ ถ้าจะแก้ไขให้ถูกต้อง  คุณต้องตัดยอดการอุดหนุนที่ 30 กันยายน 3553  แล้วในปีการศึกษาหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่ในปีงบประมาณ 2554   คือคุณสามารถอุดหนุนโรงเรียนใหม่ในเดือนตุลาคม 2553 ได้ทันที  ไม่ต้องรอจนถึงเดือน พฤษภาคม 2554
หากไม่เข้าใจถามทาง MSN ได้ค่ะ  ยินดีให้คำปรึกษา