เวที "คุณเอื้อ"

  สรุปการประชุม

วันที่ 15 กันยายน 2548

ณ ห้องสมุดประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

            วันนี้เป็นการหารือร่วมกัน เพื่อที่จะพัฒนาโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ โดยคุณภีม ภคเมธาวี ได้กล่าวถึงบทบาทของคุณเอื้อว่าจะต้องทำอะไรบ้าง ซึ่งมีบทบาทดังนี้

1.       สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบจัดการและพัฒนาคนทำงานในหน่วยงานของตนเองเพื่อทำหน้าที่คุณอำนวยมืออาชีพ

2.       ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อร่วมกันทำงานแบบบูรณาการโดยให้ชุมชนเป็นแกนกลางของการพัฒนา

ซึ่งจะให้คุณเอื้อกำหนดเป้าหมายของตนเองว่าอยู่ในระดับไหน ได้แบ่งเกณฑ์เอาไว้ 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ดี ระดับที่ 2 ดีมาก ระดับที่ 3 ดีเยี่ยม ระดับที่ 4 ชำนาญ และระดับที่ 5 เชี่ยวชาญ

แต่ด้วยความที่ระยะห่างการประชุม เวทีคุณเอื้อ นั้นเว้นช่วงเกือบจะ 2 เดือน โครงการลงปฏิบัติการเฉพาะคุณอำนวย ทำให้คุณเอื้อขาดข้อมูลข่าวสาร และบวกกับการที่คุณเอื้อเปลี่ยนโฉมหน้าผู้เข้าร่วมประชุมกันบ่อย ทำให้ไม่ทราบความก้าวหน้าของโครงการว่าไปถึงไหนแล้ว และวันนี้ก็ได้มีการเปิดอกคุยกันเพื่อให้ทราบข้อมูลร่วมกันอย่างชัดเจน  โดยให้ตัวแทนคุณเอื้อแต่ละหน่วยงานให้ชี้แจงให้คณะที่ประชุมทราบว่าหน่วยงานของตนเองมีภาระกิจเกี่ยวกับสามตำบลนี้อย่างไร เพื่อจะช่วยให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้ข้อสรุปดังนี้

คุณ สุนันท์ ตัวแทนจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยทาง ธกส. มีเป้าหมายที่จะพัฒนาสถาบันองค์กรการเงินชุมชนเป็นสถาบันชุมชน

คุณ เกรียงไกร ตัวแทนจาก ธนาคารออมสิน มีเป้าหมายเหมือนกับ ธกส.

คุณ พัชณี ตัวแทนจาก สถาบันพัฒนาองค์กรมหาชน (พอช.) เป็นโครงการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น (เป็นโครงการที่พัฒนาคน พัฒนาองค์กร อยู่ในขั้นเตรียมคน )

คุณ จำนง ตัวแทน จาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) มีเป้าหมายที่พัฒนากลุ่มอาชีพ

คุณ ชะอ้อน คุณ ประมวล ตัวแทนจาก สำนักงานพัฒนาชุมชน (พช.) เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนกลุ่มให้เข้มแข็งและประสานงาน

คุณ ภีม ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านวิชาการและปฏิบัติการสร้างความเปลี่ยนแปลง

(ตัวแทนจาก เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช (เข้าร่วมตอนบ่าย) ขาดการประชุมในครั้งนี้)

เมื่อทุกคนทราบวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานแล้วว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพื้นที่ 3 ตำบลนี้ก็จะเป็นการง่ายต่อการที่จะเดินหน้าต่อไป เพราะว่าแต่ละหน่วยงานมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน ก็เลยตกลงกันว่าจะส่งตัวแทนจากหน่วยงานของตนเอง 1 คน เข้าร่วมวงเรียนรู้ (คุณอำนวย) ทุกครั้งที่มีการประชุมเพื่อที่จะทำให้การดำเนินงานไม่ติดขัด และตนเองก็ทราบความก้าวหน้าของโครงการได้

คุณ สุนันท์ ก็ได้พูดถึงขั้นตอนของ ธกส. ว่ามีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้

1.       จัดเวทีประชาคม

2.       จัดเวทีประชาพิจารณ์

3.       จัดกระบวนการเรียนรู้ (รู้ตัวเอง และรู้เพื่อน)

4.       ร่างข้อบังคับระดับชุมชน

5.       ร่างระเบียบ

6.       เอาระเบียบจัดเวทีประชาคม

7.       เปิดเป็นสถาบันการเงินและดำเนินการ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)