การอบรมคอมพิวเตอร์ด้านการใช้อีเมลและอินเตอร์เน็ต

ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรสามารถใช้อีเมลและอินเตอร์เน็ตในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รหัสโครงการ   ชพ 7 /2548 ลง 15 กันยายน 2548
1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมความรู้คอมพิวเตอร์ ในการประยุกต์ใช้อีเมล และอินเตอร์เน็ต
2. หลักการและเหตุผล
               ด้วยสภาพของสังคมในปัจจุบันการใช้อินเตอร์เน็ตได้แพร่หลายเข้าสู่สังคมประชาชนใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารกันเป็นจำนวนมาก และอีกทั้งภาครัฐได้มีการสนับสนุนให้หน่วยราชการทุกหน่วยงานใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อประชาสัมพันธ์ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ได้จัดให้มีเว็บไซต์เป็นของจังหวัด และมีอีเมลในการใช้งานเพื่อติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่ และรับแจ้งเบาะแส ในการปฏิบัติงานของตำรวจ แล้วคือ www.chumporn.police.go.th  อีเมล [email protected]  กอปรในปัจจุบันปัญหาในการจัดเก็บเอกสารที่มีจำนวนมาก และการที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารเป็นจำนวนมาก ปัญหาความล่าช้าในการจัดส่ง ปัญหาความซ้ำซ้อนของงาน
3. วัตถุประสงค์
     3.1 เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ รู้จักการใช้อินเตอร์เน็ตและใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่เป็นประโยชน์
     3.2 เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ ได้รับรู้ข่าวสารในการแจ้งเบาะแสทางอินเตอร์เน็ตเพื่อนำไปหามาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
     3.3 เพื่อลดการจัดเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ
     3.4 ลดค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเอกสาร ระหว่าง สถานีตำรวจ กับ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
4. เป้าหมาย
            - ข้าราชการตำรวจ จำนวน 40 คน   (แยกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 20 คน)
5. วิธีดำเนินการ
     5.1 สำรวจความพร้อม
     5.2 จัดเตรียมสถานที่
     5.3 จัดเตรียมอุปกรณ์
     5.4 กำหนดเกณฑ์ข้าราชการตำรวจเข้ารับการอบรม
     5.5 จัดเตรียมตารางการอบรม
     5.6 ดำเนินการจัดการอบรม
     5.7 ติดตามประเมินผล
6. ระยะเวลาการดำเนินการ
            - อบรมจำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 3 วัน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-7 ต.ค.48 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 ต.ค.48
7. หลักสูตรในการอบรม
     - การประยุกต์ใช้อีเมลและการใช้อินเตอร์เน็ต
8. สถานที่ฝึกอบรม
            - อาคารฐานความรู้ชุมพรออนไลน์  ถนนทวีสินค้า อ.เมือง จ.ชุมพร
9. งบประมาณในการฝึกอบรม
            - ค่าสถานที่ คอมพิวเตอร์ฝึกอบรมและวิทยากร  เป็นเงิน  36,000 บาท
            - ค่าอาหาร 6 วัน  วันละ 70 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท          
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
            - ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       11.1 ข้าราชการตำรวจสามารถประยุกต์ใช้อีเมลในการรับ-ส่งงาน และรับแจ้งเบาะแสทางอีเมลได้
       11.2 ข้าราชการตำรวจใช้อินเตอร์เน็ตเป็นและใช้ได้อย่างมีประโยชน์
       11.3 เพื่อสร้างฐานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกอบอาชญากรรม
       11.4 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น
                                             พันตำรวจตรี   พิน   อินมาก   ผู้เสนอโครงการการ
(พิน      อินมาก)
สารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
                                      
                                         พันตำรวจโท   นิวัติ  โพธิพร้อม   ผู้เห็นชอบโครงการ
(นิวัติ    โพธิพร้อม)
รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
                                         พลตำรวจตรี  วิสาร   เปล่งขำ  ผู้อนุมัติโครงการ
(วิสาร     เปล่งขำ)
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร ภ.จว.ชุมพร

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 3965, เขียน: 15 Sep 2005 @ 22:01 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 16:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
รับทราบแล้วครับ คุณพรเทพ
สภ.อ.หลังสวน
IP: xxx.147.52.11
เขียนเมื่อ 

อยากให้ นผ.ช่วยอบรมเจ้าหน้าที่ ให้ทุกงานที่ต้อง ทำหน้าที่กรอกข้อมูล ทางคอมพิวเตอร์ ตามโปรแกรม pss 2.0

พรเทพ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

จริงๆ แล้ว ต้องการที่จะให้ทุกงานฝึกอบรมใช้โปรแกรม pss 2.0

แต่  นโยบาย ภ.8 เน้นงานสอบสวนเป็นอันดับแรก ส่วนงานอื่นจะขยายในโอกาสต่อไป เพราะฉะนั้นหาก สภ.ใด พร้อมที่จะบันทึกข้อมูลในส่วนงานอื่นๆ ก็ให้บันทึกได้เลย

การอบรมนั้นด้วยมีข้อจำกัดในเรื่องงปประมาณ(คงเข้าใจ) คงเป็นไปได้น้อยมาก