การอบรมคอมพิวเตอร์ด้านการใช้อีเมลและอินเตอร์เน็ต

ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรสามารถใช้อีเมลและอินเตอร์เน็ตในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รหัสโครงการ   ชพ 7 /2548 ลง 15 กันยายน 2548
1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมความรู้คอมพิวเตอร์ ในการประยุกต์ใช้อีเมล และอินเตอร์เน็ต
2. หลักการและเหตุผล
               ด้วยสภาพของสังคมในปัจจุบันการใช้อินเตอร์เน็ตได้แพร่หลายเข้าสู่สังคมประชาชนใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารกันเป็นจำนวนมาก และอีกทั้งภาครัฐได้มีการสนับสนุนให้หน่วยราชการทุกหน่วยงานใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อประชาสัมพันธ์ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ได้จัดให้มีเว็บไซต์เป็นของจังหวัด และมีอีเมลในการใช้งานเพื่อติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่ และรับแจ้งเบาะแส ในการปฏิบัติงานของตำรวจ แล้วคือ www.chumporn.police.go.th  อีเมล [email protected]  กอปรในปัจจุบันปัญหาในการจัดเก็บเอกสารที่มีจำนวนมาก และการที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารเป็นจำนวนมาก ปัญหาความล่าช้าในการจัดส่ง ปัญหาความซ้ำซ้อนของงาน
3. วัตถุประสงค์
     3.1 เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ รู้จักการใช้อินเตอร์เน็ตและใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่เป็นประโยชน์
     3.2 เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ ได้รับรู้ข่าวสารในการแจ้งเบาะแสทางอินเตอร์เน็ตเพื่อนำไปหามาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
     3.3 เพื่อลดการจัดเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ
     3.4 ลดค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเอกสาร ระหว่าง สถานีตำรวจ กับ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
4. เป้าหมาย
            - ข้าราชการตำรวจ จำนวน 40 คน   (แยกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 20 คน)
5. วิธีดำเนินการ
     5.1 สำรวจความพร้อม
     5.2 จัดเตรียมสถานที่
     5.3 จัดเตรียมอุปกรณ์
     5.4 กำหนดเกณฑ์ข้าราชการตำรวจเข้ารับการอบรม
     5.5 จัดเตรียมตารางการอบรม
     5.6 ดำเนินการจัดการอบรม
     5.7 ติดตามประเมินผล
6. ระยะเวลาการดำเนินการ
            - อบรมจำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 3 วัน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-7 ต.ค.48 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 ต.ค.48
7. หลักสูตรในการอบรม
     - การประยุกต์ใช้อีเมลและการใช้อินเตอร์เน็ต
8. สถานที่ฝึกอบรม
            - อาคารฐานความรู้ชุมพรออนไลน์  ถนนทวีสินค้า อ.เมือง จ.ชุมพร
9. งบประมาณในการฝึกอบรม
            - ค่าสถานที่ คอมพิวเตอร์ฝึกอบรมและวิทยากร  เป็นเงิน  36,000 บาท
            - ค่าอาหาร 6 วัน  วันละ 70 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท          
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
            - ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       11.1 ข้าราชการตำรวจสามารถประยุกต์ใช้อีเมลในการรับ-ส่งงาน และรับแจ้งเบาะแสทางอีเมลได้
       11.2 ข้าราชการตำรวจใช้อินเตอร์เน็ตเป็นและใช้ได้อย่างมีประโยชน์
       11.3 เพื่อสร้างฐานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกอบอาชญากรรม
       11.4 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น
                                             พันตำรวจตรี   พิน   อินมาก   ผู้เสนอโครงการการ
(พิน      อินมาก)
สารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
                                      
                                         พันตำรวจโท   นิวัติ  โพธิพร้อม   ผู้เห็นชอบโครงการ
(นิวัติ    โพธิพร้อม)
รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
                                         พลตำรวจตรี  วิสาร   เปล่งขำ  ผู้อนุมัติโครงการ
(วิสาร     เปล่งขำ)
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร ภ.จว.ชุมพรความเห็น (3)

ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
รับทราบแล้วครับ คุณพรเทพ
สภ.อ.หลังสวน
IP: xxx.147.52.11
เขียนเมื่อ 

อยากให้ นผ.ช่วยอบรมเจ้าหน้าที่ ให้ทุกงานที่ต้อง ทำหน้าที่กรอกข้อมูล ทางคอมพิวเตอร์ ตามโปรแกรม pss 2.0

พรเทพ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

จริงๆ แล้ว ต้องการที่จะให้ทุกงานฝึกอบรมใช้โปรแกรม pss 2.0

แต่  นโยบาย ภ.8 เน้นงานสอบสวนเป็นอันดับแรก ส่วนงานอื่นจะขยายในโอกาสต่อไป เพราะฉะนั้นหาก สภ.ใด พร้อมที่จะบันทึกข้อมูลในส่วนงานอื่นๆ ก็ให้บันทึกได้เลย

การอบรมนั้นด้วยมีข้อจำกัดในเรื่องงปประมาณ(คงเข้าใจ) คงเป็นไปได้น้อยมาก

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

3965

เขียน

15 Sep 2005 @ 22:01
()

แก้ไข

15 Jun 2012 @ 16:21
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก