1. เข้าโปรแกรม Photoshop แล้ว click  File --> Open

2.เลือกรูปที่เราต้องการ โดย click ที่รูป  แล้ว  click open

3. Click   Image -->  Image Size

4. ใส่ขนาดของรูปภาพตามต้องการ ซึ่งมีหน่วยเป็น pixel และ percent

5. จะได้รูปขนาดตามที่เราต้องการแล้ว ทำการ Save รูป