การประชุมวางแผนการทำงานให้ตรงกับวิสัยทัศน์

การประชุมวางแผนการทำงานให้ตรงกับวิสัยทัศน์

         เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2548 ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร  ได้ทำการประชุมเรื่องวิสัยทัศน์ของแต่ละด้าน จำนวน 11 ด้าน โดยมีอาจารย์ บุญสิน จิตตะประพันธ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้  การประชุมครั้งนี้  มุ่งเน้นถึงวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ในการทำงานของแต่ละด้านให้บรรลุเป้าหมาย

       

                             

         หน่วยงานและวิสัยทัศน์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มีจำนวน 11 แผนก ดังนี้

1. ด้านบริหารการจัดการ
วิสัยทัศน์  มุ่งเสริมสร้างมาตรฐาน ด้านบริหารจัดการ และเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อความก้าวหน้าและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง


2.  ด้านการบริการประชาชน
วิสัยทัศน์  มุ่งมันสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุน การจัดการศึกษา และงานบริการวิชาการให้แก่หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกโดยเน้นคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล


3. ด้านการเรียนการสอน
วิสัยทัศน์ พัฒนาการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษา ด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ


4. ด้าน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วิสัยทัศน์  ส่งเสริมกิจกรรม เรียนรู้นอกตำรา มอบวิชาชีวิตเพื่อพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ


5. ด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์
วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ และงานวิจัยด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมถ่ายทอดสู่สังคม


6. ด้านงานบริการวิชาการ
วิสัยทัศน์  เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ควบคู่เทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยมุ่งคนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน


7.ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน สืบสารภูมิปัญญา มุ่งรักษาทรัพยากร อย่างยั่งยืน


8. ด้านการเงินและงบประมาณ
วิสัยทัศน์  บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้


9. ด้านระบบกลไกการประกันคุณภาพทางการศึกษา
วิสัยทัศน์  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ระบบการจัดการ การศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีมาตรฐาน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

10. ด้านงานธุรกิจและหารายได้
วิสัยทัศน์  เสริมสร้างสมรรถนะด้านการผลิต สู่มาตรฐานฟาร์ม เพิ่มรายได้ให้กับองค์การ สร้างอาชีพให้กับชุมชน


11. ด้านเผยแพร่องค์กรแห่งการเรียนรู้
วิสัยทัศน์  เป็นศูนย์กลางการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กรและชุมชน สู่สังคม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)