ตารางอิสรภาพสมรรถนะย่อยพิพิธภัณฑ์ฯ ชุมพร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร (เพิ่มเติมข้อมูลโดย ณัฐกานต์ พิภูษณกาญจน์)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประสานใจ ปฏิบัติงาน
หลังจากที่เราได้เสนอตารางอิสรภาพสมรรถนะหลักของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ชุมพร  ไปแล้ว  วันนี้เราได้มีการประชุมติดตามงานเพื่อกำหนดตารางอิสรภาพสมรรถนะย่อย  และกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา   จึงนำตารางอิสรภาพสมรรถนะย่อยที่ได้บางส่วนมาเสนอก่อนนะคะ (ด้านการบริหารจัดการองค์กร)   และถ้าสามารถกำหนดได้ตารางอิสรภาพสมรรถนะย่อยได้สมบูรณ์แล้วจะนำมาเสนออีกครั้งค่ะ
สมรรถนะย่อย
1. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
-          ภาวะการเป็นผู้นำ
-          การทำงานเป็นทีม
-          การมีส่วนร่วมของบุคลากร
-          การวางแผนและการจัดระบบงาน
-          การพัฒนาบุคลากร
ตารางอิสรภาพสมรรถนะย่อย

สมรรถนะหลัก

ระดับที่ 1
ระดับที่  
ระดับที่  
  ระดับที่ 4
ระดับที่   5
1. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
1.1 ภาวะการเป็นผู้นำ
มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
มีระดับ  1  และมีบุคลิกภาพการเป็นผู้นำ  สามารถใช้คนให้เหมาะสมกับงาน  เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้
มีระดับ  1,2  และมีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอก  กล้าตัดสินใจ  ทันต่อเหตุการณ์  และนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในองค์กร
มีระดับ 1, 2, 3 และสามารถสร้างขวัญและกำลังใจแกผู้ใต้บังคับบัญชาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มีระดับ 1, 2, 3, 4  และสามารถทำให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาและองค์กรภายนอกยอมรับภาวะการเป็นผู้นำ
1.2 การทำงานเป็นทีม
มีการสำรวจงานและจุดมุ่งหมายของงานควบคู่กับการสำรวจความสามารถของบุคลากร
มีการดำเนินการระดับ 1และมีการประมวลผลการสำรวจเพื่อกำหนดแผนงานเป้าหมาย  โดยส่งเสริมให้บุคลากรสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม  และตรงตามความสามารถของบุคลากร
มีการดำเนินการระดับ1,2 ,3และมีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย โดยส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานทำงานเป็นทีม โดยใช้เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารปฏิบัติงานควบคู่กับกระบวนการเรียนรู้
มีการดำเนินงานระดับ 1,2,3และมีการประเมินผลและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเป็นทีมตามเป้าหมายหรือแผนงานที่กำหนด
มีการดำเนินงานระดับ1,2,3,4 และมีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนารูปแบบการทำงานเป็นทีม โดยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการทำงานสูงสุด


 

 
1.3 การมีส่วนร่วมของบุคลากร
มีการประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากร   มีแผนปฏิบัติงานร่วมกัน  พร้อมสร้างความเป็นประชาธิปไตยในองค์กร  รู้การทำงานเป็นทีม
มีการดำเนินการระดับ 1  และมีการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน  พร้อมทั้งจัดทำสรุปการปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานได้เรียนรู้ทุกภารกิจขององค์กร

 
มีการดำเนินการระดับ 1,2 และมีกรปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
มีการดำเนินงานระดับ 1,2,3 และประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อหาข้อสรุปให้ภารกิจขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
มีการดำเนินการระดับ  1,2,3,4 และบุคลากรในองค์กรทุกคนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น  และเป็นประโยชน์ต่อ  องค์กรมากที่สุด
1.4 การวางแผนและการจัดระบบงาน
รวบรวมฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดเป้าหมาย
มีการดำเนินงานระดับ  1  และมีการพัฒนาระบบงานของหน่วยงาน  ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้

 
มีการดำเนินงานระดับ 1,2 และมีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้และกำหนดระบบงานที่ชัดเจน
มีการดำเนินงานระดับ1,2,3  และมีระบบการติดตาม  และประเมินผล
มีการดำเนินงานระดับ  1,2,3,4  และมีการนำข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับปรุงระบบงาน
1.5 การพัฒนาบุคลากร
มีการศึกษารวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภารกิจและบทบาทขององค์กรทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน
มีการดำเนินการระดับ  1  และกำหนดเป้าหมายให้บุคลากรมีแรงจูงใจและจิตสำนึกควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนความรู้
มีการดำเนินการระดับ 1,2  และมีการจัดวางแนวทางการปฏิบัติงานและจัดทำแผนปฏิบัติงานให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีการดำเนินงานระดับ 1,2,3  และดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโดยเน้นทางด้านเทคโนโลยี  และข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
มีระดับการดำเนินงาน 1,2,3,4 และจัดทำการประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากร  เพื่อนำมาใช้ให้ตรงกับขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อเสริมสร้างระบบคุณะรรมต่อไป
   

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Nation-Museumความเห็น (1)

เข้าใจตารางอิสรภาพแล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะ