AARวงเรียนรู้คุณเอื้อและคุณอำนวยกลุ่มการเงิน15ก.ย.

เกมจัดการความรู้มองว่าทุกคนเป็นนักเรียน

เมื่อวาน(15ก.ย.)ประชุมคุณเอื้อและคุณอำนวยโครงการบูรณาการหน่วยงานรัฐจัดการความรู้กลุ่มการเงิน3ตำบล นครศรีธรรมราช
มากันค่อนข้างครบคือคุณอำนวยครบทั้ง9คน คุณเอื้อขาด1)เกษตร2)สหกรณ์เท่านั้น
วงคุณเอื้อเป็นไปตามคาดคือ ตัวแทนหน่วยงานกำหนดบทบาทตัวเองในฐานะคุณอำนวย สำหรับที่เข้าข่ายคุณเอื้อมาจากธ.ออมสินคือพี่สมหมาย แต่ผมไม่สามารถสร้างความเข้าใจแนวทางการประชุมตามเกมจัดการความรู้ที่มองว่าทุกคนเป็นนักเรียนจัดการความรู้ได้ คุณเอื้อจะมองว่าตัวเองเป็นกรรมการเพื่อมากำหนดแผนหรือพิจารณากิจกรรมโครงการมากกว่า ดังนั้นการประชุมจึงค่อนข้างสับสนเพราะคุณเอื้อ(ที่เข้าใจว่าตนเองเป็นคุณอำนวย)ไม่รู้ว่าคุณอำนวยลงปฏิบัติการในพื้นที่หลายครั้งแล้ว เป็นทั้งข้อจำกัดในการสื่อสารและการประสานงาน
สำหรับวงคุณอำนวยนั้นลื่นไหลดีมาก เพราะค่อนข้างเข้าใจเกมจัดการความรู้กันแล้ว
ผมสรุปบทเรียนเพื่อดำเนินการต่อดังนี้
1)การกำหนดผู้เล่นเกม
หน่วยงานเข้าร่วมที่มีผู้เล่นในบทบาทคุณอำนวยเท่านั้นคือ1)พอช.2)ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช หน่วยงานเข้าร่วมที่มีผู้เล่นในบทบาทคุณเอื้อได้ด้วยคือ1)ธกส.2)ออมสิน3)พช.4)เกษตร5)สหกรณ์6)กศน.
สำหรับม.วลัยลักษณ์นั้นเล่นเกมนี้ในบทบาทคุณอำนวยของโครงการ โดยในคำสั่งผู้ว่าฯให้ผมเป็นหัวหน้าคณะทำงาน
2)การพัฒนาเกมการเล่น
2.1)พัฒนาวงเรียนรู้คุณอำนวยให้ครอบคลุมและเข้มข้นขึ้น
2.2)สร้างความเข้าใจกับคุณเอื้อเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในภาพรวมต่อไป(กลุ่มการเงินถือเป็นประตูเข้าสู่ชุมชนที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)