สวัสดีค่ะ....:)

     วันนี้จะนำความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง(Blueprint  for  change) มานำเสนอกันนะค่ะ

ตอนที่  1

     เนื่องจากในปีงบประมาณ  พ.ศ.2548  สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง หรือ  การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง(Blueprint  for  change) ภาษาอังกฤษเรียกว่า  Blueprint  for  change  ส่วนราชการละ  1  ประเด็นยุทธศาสตร์เป็นอย่างน้อย   ซึ่งจังหวัดชุมพร  ได้เลือกประเด็นยุทธศาสตร์: การพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน  เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง(Blueprint  for  change)  การเปลี่ยนแปลงของของกลุ่มจังหวัด(ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  และระนอง)  ดังนั้น  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์: การพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน  จึงได้พบหน้ากันบ่อย  ๆ  ที่สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์เพื่อระดมสมองและมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง(Blueprint  for  change)  ของจังหวัดในครั้งนี้.....น่าภูมิใจนะค่ะ...ที่ได้มีส่วนร่วมการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง(Blueprint  for  change) และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบบริหารราชการจังหวัดชุมพร  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ประชาชน และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของจังหวัดชุมพร  "มุ่งการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรครบวงจร  นำการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและเสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่  คู่สังคมที่ยั่งยืน"

หลักการและเหตุผลของการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง(Blueprint  for  change) 

     การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน เป็นการบริหารราชการแนวใหม่ที่มุ่งเน้นความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความสอดคล้องของการวางแผนยุทธศาสตร์ไปในทิศทางเดียวกัน (Cascade) โดยเริ่มจาก “คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี” ที่พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 ไปสู่การจัดทำ “แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548-2551” จนกระทั่งเป็น แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2548-2551” ของกระทรวง กรม และจังหวัด
     การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้จังหวัดและส่วนราชการสามารถสังเคราะห์ความคิด (Diagnose) อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์ตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และทำให้จังหวัดและส่วนราชการเกิดความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Readiness) อันประกอบด้วย การปรับปรุงประสิทธิภาพ (Efficiency Improvement) การพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement) และการเสริมสร้างขีดสมรรถนะ (Capacity Building) เพื่อให้การปฏิบัติราชการของจังหวัดและส่วนราชการเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  แล้วพบกันต่อครั้งต่อไปในตอนที่  2 ค่ะ