บูรณาการแผนด้านแรงงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงแรงงานมีนโยบายให้มีแผนงาน/โครงการด้านแรงงานบรรจุไว้ในแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บูรณาการแผนด้านแรงงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

             นายพงศโชษณ์  ไทรงาม   แรงงานจังหวัดชุมพร    เปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานมีนโยบายให้มีแผนงาน/  โครงการด้านแรงงานบรรจุไว้ในแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (องค์กรบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล  และ  องค์กรบริหารส่วนตำบล  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล  โดยขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการงาน/กิจกรรมขององค์กรปกครองท้องถิ่นกับแผนงาน/โครงการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน     ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการด้านแรงงานตอบสนองต่อความต้องการ   ของชุมชน หมู่บ้าน และตำบลได้อย่างแท้จริง

                ในการนี้   สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร  ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อบูรณาการแผนด้านแรงงานกับ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2548    ณ.ห้องพลอย โรงแรมจันทร์สมชุมพร  โดยมีบุคคลเป้าหมายที่เข้าประชุมประกอบด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร   เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 93 คน   โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชุมพรและส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร  ซึ่งผลจากการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชุมพรมีความรู้ ความเข้าใจ ในแผนงาน/โครงการของส่วนราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นอย่างดี  อันจะเป็นนิมิตรหมายให้เกิดการประสานงานด้านแรงงานระหว่างองค์กรเป็นไปอย่างมี    ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน labour chumphon

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 3968, เขียน: 16 Sep 2005 @ 08:54 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 11:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)