มหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ : ออกยากออกเย็น

          ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 49  ผมได้เรียนรู้ว่า ความพยายามของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เสนอ พรบ.ใหม่ เพื่อออกไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ไม่ใช่มหาวิทยาลัยเอกชน) ดำเนินการมาแล้ว 9 ปี คือเริ่มตั้งแต่ปี 2540
          สภามหาวิทยาลัยก็ยังยืนยันให้ดำเนินการต่อไปเพื่อให้มหาวิทยาลัยมี autonomy มากขึ้น  ทำหน้าที่ให้แก่สังคมได้ดียิ่งขึ้นโดยที่ส่วนที่ทำได้โดยไม่ต้องรอ พรบ.ใหม่ก็ให้เริ่มดำเนินการเลย และให้เตรียมยกร่างรูปแบบการจัดการการเงินและการบริหารงานบุคคลไว้ให้ดี  เพราะเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการแล้วจะต้องมีวิธีการจัดการด้านการเงินและด้านบุคลากรที่หนุนความเป็นเลิศทางวิชาการได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 

                                                                                       วิจารณ์   พานิช

                                                                                          17 ก.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)