ร้อยละของทารกที่เลี้ยงด้วยนมแม่ เดือน ก.พ. - มิ.ย. 49

อายุทารก           ก.พ.49      มี.ค.49     เม.ย.49     พ.ค.49     มิ.ย.49    

                          (ร้อยละ)    (ร้อยละ)   (ร้อยละ)    ( ร้อยละ)   (ร้อยละ)  

1 เดือน                65              81            77              86           69

2 เดือน                52              69            55              55           63

4 เดือน                43              35            50              50           24

6 เดือน                40              27           18               31           42

> 6 เดือน             21             16            12               15           12