เราทดลองใช้ AI ในการทำหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย      โดยผมได้มี อีเมล์ (แปลว่าสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ สื่อสารแนวราบ) ดังนี้

เรียน ท่านเลขานุการสภาฯ  ผอ. กองกลาง และหัวหน้างานประชุม

        ผมอยากขอให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภาฯ คอยติดตามข่าวคราวความสำเร็จที่น่ายินดี ของหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล   บรรจุเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบของสภาฯ ในการประชุมทุกครั้งด้วยครับ   

       โดยขอให้ศึกษาสาระ และคุณค่าของความสำเร็จแต่ละชิ้น เพื่อนำเสนอให้มีพลัง

ขอบพระคุณครับ
วิจารณ์