ภาพจากซ้ายไปขวา 1.คุณพิชชา,2.คุณสุนาท,3.คุณเพียงเพ็ญ,
4.คุณจรัสศรี,5.คุณอ่นเรือน,6.คุณบุญ,7.ท่านรังสรรค์,8ท่านประจักษ์,
9ท่านอภิชาติ(มหิดล) 10.ท่านจิตเจริญ

 

    ตอน UKM 2/2549 ผมเขียนบันทึก ตามหาคนวลัยลักษณ์ พอมาครั้งนี้ UKM 3/2549 ผมก็มาตามหาคนมอดินแดงบ้างนะครับ ทีมงานที่มา ประกอบด้วย (เรียงตามภาพเฉพาะคนเสื้อเหลือง)

               

ที่

 

ภาพ

 

เจ้าของภาพ 

 

หน่วยงาน 

 
 1    

คุณพิชชา ถนอมเสียง

 

นักวิชาการศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ

 
 2    

คุณสุนาท บัวทวน

 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 3    

คุณเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย

 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน 8 ชำนาญการ
กองแผนงาน

 
 4    

คุณจรัสศรี ชูตะจินดาเกศ

 

คณะศึกษาศาสตร์

 
 5    

คุณอุ่นเรือน มงคลชัย

 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 
 6    

คุณบุญ ชฎาศิลป์

 

เลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์

 
 7    

รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท

 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร

 
 8    

รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ

 

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

 
 9    

รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ

 

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

 
               

   การตามหานี้ ต้องใช้เทคนิคนะครับ ดังนั้นต้องถือว่าเป็น Tacit Knowledge ด้วยครับ...จบ