KM Externship Program

โครงการวิทยากรจัดการความรู้ฝึกหัด (ภายนอก)

   ประกาศ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) 

              สคส. ประกาศรับบุคคลเข้าโครงการวิทยากรจัดการความรู้ฝึกหัด ( ภายนอก )   KM Externship Program    โดยมีรายละเอียดดังนี้   

             ๑.     รับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานกับ สคส. แบบไม่ต้องนั่งประจำสำนักงาน เป็นระยะเวลา ๖  เดือน ซึ่งอาจเป็นผู้ที่มีภาระงาน  แต่สามารถจัดเวลาเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างสม่ำเสมอ

              ๒.    ผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์ จะต้องเขียน หลักสูตรเรียนรู้ของตนเอง ในการเข้าร่วมกิจกรรม  โดย มี บัดดี้ ( buddy) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ สคส. ในการวางแผน แนะนำกิจกรรม และให้ข้อมูลปฏิทินงานต่างๆ

               ๓.     ผู้สมัครอาจเป็นข้าราชการ  พนักงานบริษัท  ผู้ประกอบการ  หรือผู้มีประสบการณ์การทำงาน และมีความรักจะเป็นวิทยากร KM 

                 ๔.     เมื่อฝึกปฏิบัติงานครบ ๖ เดือน จะมีความสามารถระดับต้นในการทำหน้าที่ คุณอำนวย         คุณลิขิต และ วิทยากร KM    ผู้ที่มีผลการประเมินเป็นที่พอใจจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถจาก สคส.

              ๕.     หลังจากกลับไปปฏิบัติงานระยะหนึ่ง วิทยากรฝึกหัดสามารถกลับเข้ามา ฝึกฝนทักษะระดับก้าวหน้า กับ สคส. ได้อีก ทั้งนี้เป็นไปตามที่จะตกลงกันระหว่างวิทยากรฝึกหัด  หน่วยงานต้นสังกัด  และ สคส. 

              ๖.     การเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ สคส. ไม่คิดค่าบริการ ไม่มีเงินสนับสนุนให้  ดังนั้นกรณีออกไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดจะต้องออกค่าเดินทาง  อาหาร และค่าที่พักเอง

               ๗.    สคส. รับสมัครผู้สนใจตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๔๙  และจะเชิญผู้ได้รับคัดเลือกเบื้องต้นไปรับการสัมภาษณ์และทดสอบทักษะในการทำงาน ที่ สคส.

               ๘.     ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมประวัติส่วนตัวพอสังเขป   (ลักษณะเดียวกับใบสมัครงาน)  ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา ความสามารถในการทำงานได้ด้วยตนเอง และความสามารถในการเป็นวิทยากร รวมทั้งเขียนเรียงความ เรื่อง ความคาดหวังในการเข้ารับการฝึกหัดเป็นวิทยากร KM”   ความยาวไม่เกิน ๒ หน้า   กระดาษ A ขนาดตัวอักษร  ๑๔   point เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกรู้จักท่านและพิจารณาความเหมาะสมได้    ท่านที่มีหน่วยงานต้นสังกัด ต้องมีใบรับรองหรือใบแจ้งความประสงค์ของหัวหน้างานระดับที่มีอำนาจอนุมัติให้ไปรับการฝึกอบรมแนบมาด้วย     

                    ประกาศมา ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙                              วิจารณ์ พานิช    

         ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม