สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  (อักษรย่อชื่อหน่วยงาน: สมศ.)   ได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประเมินภายนอกรอบ 2 ให้กับผู้ประสานงานแต่ละมหาวิทยาลัย โดย ดร.กิตติยา เอฟฟานสต ได้กรุณาจัดส่งให้ทาง E-mail ซึ่งสำนักงานประกันคุณภาพเป็นหนึ่งในผู้ประสานงานที่ได้รับข้อมูล โดยได้เผยแพร่ต่อยังคณะ สถาบัน สำนักฯ แล้วเมื่อประมาณปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  ได้แก่

รวมถึงเอกสารคู่มือการประเมินภายนอกรอบ 2 (เอกสารเย็บเล่ม) ที่ได้มอบให้กับท่านคณบดีและผู้อำนวยการแต่ละคณะหน่วยงานค่ะ