เสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2547 โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพดำเนินการ

  • การจัดในสถานที่มีบรรยากาศเหมาะสมไม่มีสิ่งที่จะลบกวนสมาธิ มีสนามหญ้าเขียว ห้องประชุมใกล้ที่พัก มีการให้นักศึกษามีส่วนร่วมตั้งแต่การการจัดสภาพแวดล้อมในห้องประชุมและบริการระหว่างการประชุมมีการจุดเทียนหอมเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้ความสะดวกตลอดงาน
  • ท่านอธิการมหาวิทยาลัยกล่าวจุดประกายสร้างสังคมแห่งปัญญา
  • การร่วมรำลึก 100 ปี ชาติกาลพุทธทาส : การงานคือค่าของมนุษย์  ท่านพุทธทาส  อินทรปัญโญ  (อันการงานคือค่า ของมนุษย์  ของมีเกียรติ สูงสุด อย่าสงสัย  ถ้าสนุก ด้วยการเงิน เบิกบานใจ ไม่เท่าไร รู้ธรรม ฉ่ำซึ้งจริง  ตัวการงาน คือตัวการ ประพฤติธรรม พร้อมกันไป หลายส่ำ มีค่ายิ่ง ถ้าจะเปรียบ ก็เหมือนคน ฉลาดยิ่ง นัดเดียววิ่ง เก็บนก หลายพกเอยฯ) การงานคือการประพฤติธรรม
  • นิทรรศการภาพแต่ละภาพที่สื่อบรรยายโดยภาพ    จัดไว้หน้าห้องประชุมเพื่อให้ผู้เข้าประชุมดูภาพ(พลังศิลปเพื่อสร้างความซาบซึ้งและสื่อสารความรู้สึกร่วมระดับลึก)และสนทนา  เป็นสื่อกลางอย่างหนึ่ง  การจัดประชุมให้ความสำคัญเวลา coffice bark เป็นเวลาที่สมาชิกได้สนทนาบางท่านเคยรู้จักกันบางท่านเพิ่งเจอกันครั้งแรก ผู้บริหารแต่ละสถาบันได้พูดคุยสนทนา ผู้ปฏิบัติก็เช่นกัน
  • เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงจากภายใน โดยคุณปรีชา ก้อนทอง เป็นการเริ่มด้วยการให้รู้ตัวเองทุกขณะ ได้ให้ผู้เข้าอบรมฝึกให้ถึงการรับรู้(การฝึกสมาธิ) รายการนี้ได้มีการนำมาใช้การสร้างสมาธิก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้  เป็นการเปิดใจพร้อมที่จะเรียนรู้
  • การสื่อสารเพื่อจัดการความเปลี่ยนแปลง โดย รศ.ดวงพร  คำนูณวัฒน์ ให้ความรู้เรื่องการสื่อสารและการจัดการกับสื่อ ให้ความสำคัญทั้งสื่อให้ผู้ทำหน้าที่สื่อสาร  และผู้รับสื่อ ช่วงเวลาและบรรยากาศ
  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติ"การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการแผนที่ความคิด(Mind Mapping) เวทีนี้ทุกคนได้แสดงบทบาท  ได้ประโยชน์มากสำหรับเครือข่ายได้สิ่งที่ดีมีประโยชน์กลับไปพัฒนาหน่วยงาน บางหน่วยได้วิธี Mind Mapping บางหน่วยได้ความรู้จากสมาชิกที่ได้เล่าเรื่องที่สามารถสอบถามได้ลึก ๆ ลึกกว่าตำราที่อ่านเพราะมีกระบวนการวิธีการที่ฟังแล้วเข้าใจการเล่าบอกถึงวิธีการที่ทำและวิธีการที่ทำไมไม่ทำ พอทำไปแล้วเกิดประโยชน์อะไร  ทำแล้วทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ๆ สร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจหลังจากแลกเปลี่ยนในกลุ่มได้มีการนำเสนอเฉพาะแก่นให้เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ฟัง แต่ละมหาวิทยาลัยมีสมาชิกมาทุกคนจะกลับไปขยายความเรื่องในกลุ่มที่เป็นประโยชน์ และยังมีการทำให้ดูในขณะที่ทุกกลุ่มมาสรุป
  • การให้ข้อคิดเห็นเชิงสะท้อนความหมาย(Reflection) จากวิทยากร เป็นกระจกส่องในขณะทำกิจกรรมและบทสรุป
  • ที่ประทับใจการได้เข้าร่วมชมคอนเสิร์ต ที่หอแสดงดนตรีอาคารภูมิพลสังคีต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิยทยาลัยมหิดล โดยมีร้อยโทประทีป  สุพรรณโรจน์ ผู้อำนวยเพลง(Conductor)         นาวาง เกช็อก นักดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป่าขลุ่ย  รวมทั้งธนิสร์ ศรีกลิ่นดี  ผู้มีชื่อเสียงในการเล่นเครื่องเป่าหลากชนิดโดยเฉพาะขลุ่ยและแซกโซโฟน   ได้ชมนักดนตรี ร้อยกว่าคนแสดง มีความประทับใจเป็นที่สุด  การสื่อสารโดยดนตรีเป็นสือที่ดีอย่างหนึ่งจริง ๆ (สื่อสาระบันเทิงบ่มเพาะอุดมคติและพลังสร้างสรรค์ทางสังคม)
  • ปัจฉิมโอวาท เรื่อง การสื่อสารและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี เสริมแนวคิดและยกระดับโลกทัศน์และความเชื่อมโยงต่อการพัฒนาสังคมและมหาวิทยาลัย

                                                         จรัสศรี KKU.