หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0428/ว 296

เรื่อง แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน 

                ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553  ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำ - ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของสวนราชการ  โดยมีผลใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 นั้น

                ทางกรมบัญชีกลาง แจ้งว่า เนื่องจากข้อความในหนังสือกระทรวงการคลังข้างต้น มีข้อคลาดเคลื่อนบางประการ จึงขอแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนดังกล่าว  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0428/ว 293 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2553  ที่อยู่ตามไฟล์ด้านล่างนี้...

 

 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0428/ว 296 เรื่อง แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน