การทำหน้าที่เป็น คุณอำนวย ของพี่จุดและทีมงาน ในเรื่องการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย  พี่จุดและทีมงานได้ใช้เทคนิคหลายอย่างด้วยกัน  เพื่อช่วยให้ทีมงานพยาบาลทั้งหลายสามารถให้การดูแลพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ  หนึ่งในเทคนิคที่จะเสริมสร้างศักยภาพของพยาบาลผู้ดูแลคือ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างทีมสหวิชาชีพ เช่น  แพทย์  พยาบาล  เภสัชกร  โภชนากร  นักกายภาพบำบัด ฯลฯ

 

เป้าหมายการ  ลปรร  เพื่อต้องการ ให้ทีมสหวิชาชีพ ได้เล่าเรื่อง ความรู้/ประสบการณ์/เทคนิค  การดูแลผู้ป่วยตามมุมมองของแต่ละคนที่อาจจะใกล้เคียงหรือแตกต่างกันก็ได้  เนื่องจากเป็นมุมมองของเพื่อนในแต่ละวิชาชีพ  เพื่อนต่างประสบการณ์  ต่างหน่วยงาน  ต่างเวลา  ต่างบรรยากาศ  ต่างผู้ป่วย  ต่างอาการ  เป็นต้น  ซึ่งเรา จะได้ความรู้  เทคนิค  ประสบการณ์ ต่างๆจากผู้รู้/ผู้ชำนาญ   เพื่อนำไปเป็น แนวทางปฏิบัติในการดูแลพยาบาลและเกิดเป็นความรู้ใหม่ต่อไป   เป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการคือ  เพียงเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวหาย/ทุเลาจากโรค  หรือหากแม้นไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้  อย่างน้อยที่สุดผู้ป่วยและครอบครัวสามารถยอมรับกับสภาพของโรคนั้นๆได้และอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

ในการดูแลผู้ป่วย  ทุกคนต่างยึดหลักการคือ  patient  focus  แต่ในทางปฏิบัติผู้ดูแลมักจะคิด/หาทางปฏิบัติที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดให้ผู้ป่วยโดยไม่ได้สอบถามผู้ป่วยโดยตรง    provider  focus “ ด้วยเจตนาว่าได้เลือกทางที่ดีที่สุดให้แล้ว  ในปัจจุบันนี้แนวคิดดังกล่าวเริ่มเปลี่ยนไป  ผู้ดูแลให้ผู้ป่วย/ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือก/ตัดสินใจการดูแลรักษามากขึ้น  จึงทำให้พี่จุดเกิดแนวคิดว่า  เราน่าจะให้ผู้ป่วย/ญาติ เข้ามาร่วมกิจกรรม  ลปรร  ด้วย  จะช่วยให้เราได้รับเทคนิค ต่างๆในการดูแลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น  อีกทั้งช่วยให้เราได้เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้ป่วยและครอบครัวได้มากขึ้นด้วย   ช่วยให้การดูแลแบบองค์รวมมีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นด้วย

 จากแนวคิดนี้พี่จุดได้นำไปสอบถามความคิดเห็นของทีมงานการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยก่อน เพราะเราทำงานเป็นทีมกัน   โดยจะให้มีการ  ลปรร  กันในเรื่อง    การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด  ตามแผนที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี  ซึ่งทีมงานทุกคนต่างเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์  เราจึงมีการคุยกันต่อว่า  แล้วเราควรจะเชิญใครบ้าง  โดยบุคคลดังกล่าวต้องมาด้วยความสมัครใจ  ไม่มีการบังคับ หรือข้อร้องแกมบังคับ แต่ประการใด  ในที่สุดเราได้ข้อ สรุปว่า  เราจะเชิญบุคลากรในโรงพยาบาล (  ทั้งข้าราชการและลูกจ้างประจำ  )  ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งผ่านการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดแล้ว  ญาติผู้ดูแล  แพทย์/พยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาเคมีบำบัด  หัวหน้า/พยาบาลจากหอผู้ป่วยที่มีผู้ป่วยประเภทนี้  พยาบาลจากหน่วยมะเร็ง  เภสัชกร   จากนั้นพี่จุดได้ทำหน้าที่เป็นผู้ทาบทามผู้ป่วยและญาติ  ตลอดจนทีมสหวิชาชีพ  ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย  จากนั้นได้มีหนังสือเพื่อขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น