"การพิสูจน์ตนเองที่ดี
อาศัยเวลาและการกระทำ
มิใช่คำอธิบายและเหตุผล"

มีคนมากมายถูกเข้าใจผิด
เพิ่มเราเข้าไปอีกคนหนึ่งจะเป็นไรไป
เราก็อยู่ในโลกที่ผู้คนเต็มใจจะเข้าใจผิดอยู่แล้ว


มีคนมากมายถูกเข้าใจผิด
คนอ่อนแอพากันท้อแท้
แต่คนเข้มแข็งรอคอยการพิสูจน์อย่างมั่นใจ


มีคนมากมายถูกเข้าใจผิด
แต่บางคนพยายามเข้าใจตัวเองให้ถูก
และอยู่ให้เหนือกว่าความเข้าใจผิดของผู้อื่น

มีคนมากมายถูกเข้าใจผิด
แต่คนที่เข้าใจตัวเองถูกต้องแล้ว
พอใจที่จะให้คำตอบสั้นๆมากกว่าคำอธิบายที่ยืดยาว

มีคนมากมายถูกเข้าใจผิด
แต่เมื่อความจริงเปิดเผยแล้ว
คนที่แก้ตัวน้อยที่สุดจะได้รับความนับถือมากที่สุด
 

อย่ารีบร้อนที่จะอธิบาย
การอธิบายที่ดีต้องอาศัยจังหวะและเวลา
การอธิบายที่ดีต้องคอยให้ผู้ฟังพร้อมจะฟัง

อย่ารีบร้อนที่จะตัดสินใจ
การตัดสินใจที่ดีต้องใช้เวลาและข้อมูลพอสมควร
การตัดสินใจที่ดีต้องใช้เหตุผลที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

อย่ารีบร้อนที่จะเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงที่ดีต้องไม่ใช้อารมณ์
การเปลี่ยนแปลงที่ดีต้องใช้ความเยือกเย็นและปัญญา

อย่ารีบร้อนที่จะพิสูจน์ตนเอง
การพิสูจน์ตนเองที่ดีบางทีก็ไม่ต้องทำอะไร
การพิสูจน์ตนเองที่ดีต้องรอคอยโอกาสที่เหมาะสม

อย่ารีบร้อนที่จะลงโทษตัวเองหรือผู้อื่น
การลงโทษที่ดีต้องทำให้เกิดกำลังใจ
การลงโทษที่ดีต้องด้วยความรักและความเข้าใจ

เราให้กำลังใจตนเองได้
ด้วยการมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของตนเอง
เราต้องเชื่อในการกระทำของเรา

เราให้กำลังใจตนเองได้
ด้วยการภาคภูมิใจในการกระทำที่ดีงามของตน
เราต้องศรัทธาในคุณความดีของเรา

เราให้กำลังใจตนเองได้
ด้วยการให้อภัยในความเข้าใจผิดของผู้อื่น
เราต้องเข้าใจว่าผู้อื่นย่อมคิดไปตามประสบการณ์ของตน

เราให้กำลังใจตนเองได้
ด้วยการหวังว่าความจริงจะต้องปรากฎ
เราต้องมั่นใจว่าความจริงจะไม่สูญหาย

เราให้กำลังใจตนเองได้
ด้วยการซื่อตรงต่ออุดมการณ์ของตน
เราต้องแน่ใจว่าเราไม่อาจขายตนเองให้กับสิ่งใด

หวังว่าคุณศิริจะชอบบทกลอนบทนี้ และขอให้เห็นว่าบทเรียนที่ได้จากการมองโลกเพียงแง่ใดแง่หนึ่ง อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งดูเหมือนเป็นการตำหนิผู้อื่นได้ ความตั้งใจที่จะขอโทษ ขอให้เป็นไปเพราะเหตุนั้น ไม่ใช่เพราะทำอะไรผิดนะคะ

และขอมอบกลอนบทนี้แด่ทุกท่านที่เชื่อมั่นในพลังแห่งความจริงใจและการตั้งใจทำความดีค่ะ