ขณะนี้ในชั้นเรียนมีบันทึกจำนวนมากที่เป็นประโยชน์ นักศึกษาสามารถเข้าไปอ่านบันทึกของเพื่อนและติดตามความรู้จากที่บันทึกนั้นสรุปหรือเชื่อมโยงไว้ได้

 อย่าลืมว่า นอกจากเขียนบันทึกตนเองแล้ว นักศึกษาต้องเข้าไปอ่านบันทึกของเพื่อนด้วยนะครับ

อย่าลืมว่า เมื่ออ่านบันทึกของเพื่อนแล้ว ต้องบันทึกข้อคิดเห็นลงไว้ใต้บันทึกนั้นด้วย