การบริหารการเปลี่ยนแปลง ความสำเร็จที่ท้าทายผู้บริหารยุคใหม่

พรชัย
เวลาเปลี่ยน คนต้องเปลี่ยน ถ้าคนไม่เปลี่ยน ต้องเปลี่ยนคน ผู้บริหารยุคใหม่ใส่ใจบริบทแวดล้อม พร้อมทั้งใช้ธรรมาภิบาล บริหารเปลี่ยนแปลง เป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยี

 

 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

ความสำเร็จที่ท้าทายผู้บริหารยุคใหม่

         การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”  ด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge – based  econowy)  และสังคมฐานความรู้ (Knowledge – based  Society)  ตลอดเวลาการบริหารผู้บริหารจะต้องบริหารการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ความหมายของการเปลี่ยนแปลง

        การเปลี่ยนแปลง  หมายถึง  การก้าวจากสิ่งเดิม ๆ ไปสู่สิ่งที่คาดหวังอยากให้เป็น

ทำไมต้องบริหารการเปลี่ยนแปลง

         1.  ความต้องการของลูกค้า  โรงเรียนต้องการจัดการศึกษาให้สนองความต้องการของผู้ปกครอง   ซึ่งโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ที่คอยสนับสนุน  กำหนดนโยบายแนวทางพัฒนาสถานศึกษา ธุรกิจลูกค้าต้องมาก่อน การจัดการศึกษาต้องสนองความต้องการชุมชน

         2.  การแข่งขัน  มีการแข่งขันระหว่างโรงเรียนที่ต้องแย่งเด็ก  โรงเรียนยอดนิยมจะมีเด็ก ๆ มาก แต่โรงเรียนที่ขาดความพร้อมเด็กจะลดลง  การแข่งขันจึงเป็นการแข่งขันด้านวิชาการและเทคโนโลยี อนาคตโรงเรียนใหญ่คนจะล้น แต่โรงเรียนขนาดกลางจะกลายเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดเล็กจะเป็นโรงเรียนของปัจฉิมวัย แนวโน้มปฐมวัยจะมีน้อยลง

         3.  ผลผลิต  เมื่อผลผลิตมีคุณภาพไม่เป็นที่ต้องการจะต้องมีการทบทวน  หาทางแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพต่อไป เมื่อบุคคลภายนอก(สมศ.)มาประเมินคุณภาพมักจะมีข้อเสนอแนะให้โรงเรียนพัฒนาสู่มาตรฐาน

         4. วัฒนธรรมองค์การเปลี่ยน  เมื่อเปลี่ยนโครงสร้างหรือเปลี่ยนผู้นำองค์การ  ย่อมจะมีการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ โรงเรียนต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงตามนโนบายเพราะผู้นำเปลี่ยนนโยบายมักจะเปลี่ยน

ผลกระทบที่จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง

           1.  เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ

           2.  การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในองค์การ

           3.  เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทำงาน

           4.  เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ


 

ขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลง  5  ขั้นตอน

1. การสร้างทีมเจ้าภาพ ทีมเจ้าภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้

     1.1 มีตำแหน่งหน้าที่ตามบทบาท     

     1.2  มีความชำนาญด้านที่จำเป็น

     1.3.  มีความน่านับถือ    

     1.4.  มีภาวะผู้นำ

     1.5.  กระตุ้นให้คนต้องการเปลี่ยนแปลง


2.การพัฒนาวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์ที่ดีมีลักษณะสำคัญดังนี้

    2.1.  บอกถึงความต้องการ              

    2.2  น่าสนใจตื่นเต้น

    2.3  เป็นจริงได้ไม่เพ้อฝัน

    2.4  มีขอบเขตมุ่งเน้นเฉพาะบางเรื่อง

   2.5  ยืดหยุ่นได้

   2.6  ง่ายต่อการสื่อสาร


3. การวางแผนและกำหนดตัวชี้วัด นำสถานการณ์และทรัพยากรเปลี่ยนแปลงมาใช้ประกอบการวางแผนได้แก่  โครงสร้าง  กระบวนการ  คน  และวัฒนธรรม

4.การพัฒนาโครงสร้างที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง ผู้นำต้องพัฒนาบุคลากร  พัฒนาระบบจูงใจ  และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

5.ดำเนินการและหยั่งรากการเปลี่ยนแปลง คำนึงถึงสิ่งสำคัญ  4  ประการ คือ

    5.1  การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง    

    5.2 ลดแรงต้านสร้างแรงสนับสนุน

    5.3  ฉลองชัยชนะระหว่างทาง

   5.4  สร้างความสำเร็จที่เกิดขึ้นให้ยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้นำการเปลี่ยนแปลง

        1.  ใส่ใจผู้อื่น  ให้ความสำคัญกับความกังวลของคนอื่น  แสดงให้บุคคลอื่นเห็นว่าผู้นำให้ความสำคัญต่อเขา

        2.  สามารถรับมือกับความไม่แน่นอน  เต็มใจที่จะรับความเสี่ยงหรือความวุ่นวายและความขัดแย้งได้

        3.  ความมุ่งมั่น  มีทัศนคติเชิงบวก  รักษาความมุ่งมั่นเอาไว้ได้แม้จะมีปัญหาเกิดขึ้น

       4.  เป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมยอด  ตั้งใจฟังแทนที่จะพูดตัดบทก่อนที่คนอื่นจะพูดจบ  เป็นผู้นำการประชุมให้ราบรื่น  มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

        5.  ฉลาดด้านการเมือง  สามารถวาดแผนผังโครงสร้างอำนาจในองค์การ  รู้จักกลุ่มคนในองค์การ  เพื่อให้ทรัพยากรได้ความที่ต้องการ

        6.  เก่งในการใช้อารมณ์ขัน  สามารถใช้อารมณ์ขัดลดความตึงเครียดแก้ไขสถานการณ์

        7.  สง่างาม  มีความเยือกเย็นและสง่างามแม้ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยปัญหา

        8.  รู้จักตนเอง  เข้าในพฤติกรรมของตนเองที่มีผลกระทบต่อผู้อื่น


        ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงจะต้องเร่งสร้างความไว้วางใจเชื่อถือกัน (Trust)  สร้างความรู้สึกต้องการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากโครงสร้างการบริหาร
ที่ไม่เป็นแบบหลายระดับชั้น  เมื่อถูกต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารต้องอดทนและสร้างบรรยากาศสุนทรียสนทนา ฟังรอบด้าน เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ การเปลี่ยนแปลงทุกครั้งย่อมเจ็บปวดเสมอ
ผู้บริหารเท่านั้นที่จะเยียวยา หยิบยื่น ยืนหยัด นำพาองค์การสู่เป้าหมาย ผู้เขียนเชื่อว่าหากร่วมใจให้เป็นหนึ่งย่อมถึงหลักชัยอย่างไม่ยากเย็น อย่าลืมร่วมกันฉลองความสำเร็จให้เป็นระยะเพื่อสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้บริหารที่เหนือชั้น

คำสำคัญ (Tags)#ผู้บริหารที่เหนือชั้น

หมายเลขบันทึก: 390378, เขียน: 02 Sep 2010 @ 22:03 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 23:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 47, อ่าน: คลิก


ความเห็น (47)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

 • ยุคนี้ช่วงนี้เป็นยุคและช่วงของการเปลี่ยนแปลงจริงๆครับท่าน
 • เพื่อมุ่งไปสู่ความฝันที่คิดว่าน่าจะดีกว่าเดิม
 • แต่บางครั้งความจริงอาจจะไม่เหมือนที่คาดฝันไว้ก็ได้
 • ผมมาเยี่ยมชมบรรยากาศของ 

         "การบริหารการเปลี่ยนแปลง

ความสำเร็จที่ท้าทายผู้บริหารยุคใหม่"

 • ขออวยพรให้ฝันเป็นจริงนะครับ 
เขียนเมื่อ 

ระยะหลังมานี่ ผมพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนหลายๆท่าน  เราพูดคุยกันถึงเรื่องงการจัดการศึกษาประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น อังกฤษ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น นืวซีแลนด์   เขามักจะเน้นการเรียนรู้ที่มาจากการคิดของเด็ก  โดยไม่เน้นสื่อ I T   แต่จะเน้นการเรียนรู้จากการทำงานของสมองด้วยกระบวนการคิด  ด้วยวินัยเชิงบวก ด้วยจินตนาการ  ยกตัวอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น  เขาไม่มีคอมพิวเตอร์มาก เขาบอกเด็กใช้คอมพ์มาก เด็กจะไม่คิด  ประเทศอังกฤษ ก็เน้น เย็บปักถักร้อย  เพื่อฝึกจินตนาการ  นิวซีแลนด์ เน้น BBL  สิงคโปร์ ที่ท่าน ผอ.ไปดูงานมา ก็เน้น วินัยเชิงบวก

      ผมว่าบางครั้ง เราก็เน้น I T มากไป จนลืมเรื่องเหล่านี้

เขียนเมื่อ 

Ico32 ขอบคุณ  ครูจ่อย การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เป็นการกลับสู่บ้านเก่าที่แต่ละคนคุ้นเคย คงมีความสุขกับการทำงานนะครับ  หมานๆ ครับท่าน

Ico32 ขอบคุณท่าน small man การจัดการศึกษาที่ควรควรจะเป็น น่าจะเป็นดังท่านว่านะครับ โรงเรียนจะได้ไม่ต้องดิ้นตายไปกับผลสัมฤทธิ์ แต่ควรดูที่คุณภาพเด็กเชิงประจักษ์ครับ

มาเยี่ยมท่านพี่คะ อ่านแล้ว อยากหวนคืนไป เป็นครู ที่มีวิสัยทัศน์ มองกาลไกล ช่วยกันพัฒนาเด็ก ได้แต่คิดนะคะ ที่ไม่อยากเป็นครู ก็เพราะคิดแล้วทำไม่ได้ ความรู้ ความสามารถไม่ถึง แต่เรื่องคิด คิด ได้แต่คิดคะ

-การศึกษาของเด็กไทย ช่วงเด็กกลางๆ มัธยม ก็ยังพอหายใจได้ แต่พอ รุ่นปวส. หรือมหาวิทยาลัยปีหนึ่ง หรือโรงเรียนช่างกล มีแต่ปัญหา ตีกัน ฆ่ากัน ไม่รู้ว่าโรงเรียนจะสอนให้มีความรู้ หรือจะสอนให้เป็นนักเลง ตีกัน ฆ่ากัน มีข่าว วัยรุ่นที่กำลังเรียน มีเรื่องทุกรูปแบบ ข่าวจะมากกว่าผู้ใหญ่ เรื่องดังๆๆเสียอีกช่วงนี้  พกอาวุธไปโรงเรียนด้วย

-สุว่า จะสอนให้เด็กเก่ง ก็เก่งทางดีดี หรือเด็กไม่รักดีเอง กลุ้มใจแทนพ่อแม่

-สุว่า การสอนนักเรียนให้เป็นคนดี ก็ท้าทายผู้บริหารเหมือนกันนะคะ ในช่วงที่เด็กๆๆ จะโตเป็นผู้ใหญ่ ผู้บริหารจะมีวิธีปราบเซียนเหล่านี้อย่างไร

-แต่สุก็เห็นใจผู้บริหารเช่นกันคะ กว่าจะเข้ากันได้กับทีมครูผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา กว่าจะรู้ว่า มีเด็กชั่วหรือไม่ดี ในโรงเรียนตน กว่าจะมีมาตรการ สายไปไหมคะ

-ก็สมแล้วคะ ที่ผู้บริหารต้องมีความอดทนสูง และพร้อมที่จะลุย หรือฝ่าฟันคะ

-เวลา ผอ.ประชุมกับครู คงจะต้องโน๊ทเรื่องที่จะคุยเสียยาวเลยนะคะ

-คิดถึง พอมีเวลาเลยมาอ่านย้อนรอยคะ

เขียนเมื่อ 
 • มาทักทายครับท่าน ผอ.
 • มีความสุขกับการทำงานในทุก ๆ วันนะครับ
เขียนเมื่อ 

Ico32 ขอบคุณ คุณสุ คุณสุเป็นครูได้ครับ ขณะนี้เลี้ยงหลานก็เป็นบรมครูแล้วครับ ปัญหาวัยรุ่นความรุนแรงบางทีก็เกิดจากความรักพวกพ้องครับ เขาโตเขาจะรู้เองกับการสูญเสีย

Ico32  ขอบคุณท่านกิตติพัฒน์ ท่านมาทักทายก็สุขใจแล้วครับ มีความสุขการบริหารเช่นกัน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...

เมื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงแล้ว  ความสำเร็จ ที่รวมอยู่ด้วย  ก็คือ "เด็ก ๆ นะค่ะ"...ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะดี หรือไม่ดี...นี่คือหน้าที่ของครูที่ต้องดูแล เพราะเขาขึ้นชื่อว่า  "ลูกศิษย์"...และมีสิ่งหนึ่งที่ท้าทาย คือ ทำอย่างไร? ที่จะทำให้ลูกศิษย์ที่ไม่ดี กลับตัวกลับตนเป็นคนดีได้...นี่คือ ตัวชี้วัดที่เกิดผลต่อการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงหรือเปล่าค่ะ...ขอบคุณสำหรับบันทึกที่ทำให้คิดค่ะ...

SUNEE-MALEK
IP: xxx.175.178.51
เขียนเมื่อ 

ยิ่งเข้ามาในเว็บโกทูโนจำนวนมากครั้งเท่าไร ยิ่งได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองยังไม่รู้ มีอีกมากมาย วันนี้ได้เข้ามาอ่านบทความวิชาการของอาจารย์แล้วทึ่งมาก รู้สึกประทับใจ จึงขอคัดลอกบทความของอาจารย์ไว้สำหรับเรียนรู้ในการปฏิบัติงานผู้บริหารมือใหม่ แต่หัวใจใฝ่รู้ (แต่ไม่ใช่ยิ่งใหญ่แบบ ผอ.รร.หรอกนะค๊ะ)เป็นแค่ ผอ.รพสต.ที่เกิดขึ้นใหม่เท่านั้นเอง

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านผอ.

 • มาทักทายในวันหยุด
 • วันนี้ท่านคงต้องบริหารความสุขในบ้าน
 • ความสุข  ความอบอุ่น   คงเป็นแรงเสริมให้มีกำลังใจในวันทำงาน
 • บริหารการเปลี่ยนแปลง ให้งานมีประสิทธภาพ  ได้ทั้งงาน  ได้ทั้งคน  ถือว่าสุดยอดของนักบริหารค่ะ

 

                   คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

เขียนเมื่อ 

Ico32 ขอบพระคุณ อาจารย์บุษยมาศ พระเอกเราเขานั้นคือเด็กครับ เปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างแรงพัฒนาเด็กครับ

ขอบคุณ Sunee ผู้บริหารที่ทำตัวยิ่งใหญ่ต่อไปจะเล็กลงเพราะขาดเพื่อน

Ico32 ขอบคุณครูดาวเรือง ครอบครัวคือสังคมแรกที่ต้องบริหาร แต่กระจายอำนาจให้แม่บ้านเขา ครอบครัวจะได้สงบสุขครับ๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านผอ. มาเยี่ยมอ่านการบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิม ท่านบันทึกไว้จึงมีประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังใฝ่ฝันนะคะ

เขียนเมื่อ 

Ico32 การบริหารการเปลี่ยนแปลงคงเหมาะสำหรับโรงเรียนในฝันที่ต้องขับเคลื่อนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ คนทุกคนต้องปรับเปลี่ยนร่วมกันครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

เข้ามาอ่านบทความของผู้บริหารค่ะ การเปลี่ยนแปลง ความสำเร็จที่ท้าทายของผู้บริหารยุคใหม่ ขอเป็นกำลังใจให้บริหารสู่ความสำเร็จสมดังที่มุ่งหวังนะคะ

เขียนเมื่อ 

Ico32ขอบคุณKrudala บทความได้จากการอบรมผู้บริหารครับ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาเยี่ยมเยียนกัน ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลย... รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
 • ด้วยความระลึกถึงค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

               

เขียนเมื่อ 

Ico32 ขอบคุณน้องบุษรา น้องสาวคนนี้ยังมีความห่วงใยต่อทุกคนในโกทูโน แสดงน้ำใจที่ชื่นชมคนอื่นอย่างจริงใจ ประทับใจครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ผ.อ.

ดีใจจังค่ะ ที่ผ.อ.จะพาเด็กๆไปร่วมกันแสดงความเห็นในบันทึกความเห็นมีรางวัล

รออ่านค่ะ

ขอบพระคุณล่วงหน้า

เขียนเมื่อ 

Ico32 เรียน คุณณัฐรดา  เมื่อเช้าได้แนะนำครูคอมพิวเตอร์ถึงบล็อคคุณณัฐรดาแล้วมีเด็กแสดงความเห็นหรือยังครับ จะตามไปดูครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ ท่าน ผอ.

รูปแต่รูป เท่จังคะ เหมาะสำหรับผู้บริหารมืออาชีพจริงๆคะท่าน

ฝนตกหนักรักษาสุขภาพด้วยน่ะคะ

อยากเห็นผลเชิงประจักษ์ในทางปฏิบัติของการเปลี่ยนแปลงในวิถีแห่งความพอเพียง...หากนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากๆจะขยายผลได้เร็วขึ้นนะคะ..

เขียนเมื่อ 

Ico32 ขอบคุณคุณครูบันเทิง เขาพัฒนาผู้บริหารสู่มืออาชีพ หรืออาชีพบริหารก็ยังสับสน

Ico32 ขอบคุณพี่นงนาท อยากรู้เหมือนกันว่าสอนอย่างไรนักเรียนจึงมีนิสัยพอเพียง ผมสนใจอยากให้นำผลสรุปการจัดกิจกรรมมานำเสนอ จะตามไปอ่านครับ

เขียนเมื่อ 
 • ผู้บริหารยุคใหม่ต้องไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง
 • พร้อมเสมอที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้น
 • เพื่อความรู้เท่าทันกับโลกภายนอกทั้งใกล้และไกลจากโรงเรียน
 • ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการ ณ จุดนี้
 • แวะมาทักทายด้วยความระลึกถึงเสมอค่ะ.
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านผอ. มาเยี่ยมพร้อมกับความลำบากใจที่งาน รร. เข้ามามากจังมีแข่งทักษะทางวิชาการ เตรียมประเมินนายฝัน ข้อสอบ คะแนน อิอิ ยังไม่หมดท่านผอ.ก็ต่อเอาเถอะว่าอะไร ก็ๆๆๆ ประเมินขั้นๆๆ(บันได) อ่ะๆๆ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • อยากบอกพี่ชายว่าพรุ่งนี้ก็เข้ารอบแบกปาล์มอีกแล้วค่ะ ไม่มีอะไรลำบากกว่าที่ผ่านมาอีกแล้วค่ะ.. ไม่อยากจะคุยว่าสมัยก่อนบุษราเคยแบกปุ๋ยมาแล้ว 50 กิโลกรัม คุณพ่อมักจะบอกกับบุษราว่าให้แบกครั้งละครึ่งกระสอบก็พอ เดี๋ยวตับแตก... แต่บุษราดื้อ จะแบกทีละกระสอบ เพราะจะได้เสร็จเร็ว ๆ  แต่ตอนนี้ยอมรับว่าแบกไม่ไหวแล้ว กว่าจะยกขึ้นแบกได้เซไปข้างหน้า 2 ก้าง เซไปข้างหลังอีก 2 ก้าว .... เคยมานั่งทบทวนตัวเอง...แล้วเพิ่งมาสรุปผลลัพธ์เมื่อไม่นานมานี้เองว่าเรานะแก่แล้ว....ฮาไม่ออกเลยค่ะ
 • ขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่มีให้น้องสาวคนนี้ตลอดมาค่ะ

                                     

เขียนเมื่อ 

Ico32 ขอบคุณคุณครูแป๋ม ตามไปอ่านจิตอาสาแล้วก็ชื่นชมแนวคิดคุณครู

Ico32 ขอบคุณ คุณrinda คุณครูเก่งก็ต้องถูกไว้วางใจให้ทำงานมาก ความดีมีมากความชอบจะตามมา ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ อย่างน้องขั้นครึ่งต่อปี ให้สองขั้นตามโควต้าแล้วเงินเหลือร่วมสี่พันครับต้องนำไปกองไว้ที่เขต 

 Ico32 ขอบคุณน้องบุษรา น้องเราสู้มามากแล้วจะแบกปาล์มต่อไปก็จะเป็นไรไป ขอให้สวยเหมือนเดิมก็เพียงพอแล้ว

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์พรชัย

สมกับที่เป็นผู้บริหารยุคใหม่จริง ๆ ค่ะ

ยังไงก็ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

วันนี้พาเด็กน้อยไปเรียนรู้ที่ซาฟารีเวิลด์ เห็นเด็กๆสนุกสนานแล้วก็ชื่นใจค่ะ

กลับบ้านคิดถึงg2k

รีบเปิดบันทึกอ่านขอบคุณค่ะที่แวะมา และพี่เองก็โชคดีที่ได้มาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

ได้อ่านเม้นท์ของท่านsmallmanและหลายๆท่านด้วยแล้วรู้สึกดีใจ

ที่ผู้บริหารให้ความสำคัญที่ตัวเด็กจริงๆ

ขอบคุณค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

ตามมาขอบคุณ

เห็นงานของท่านแล้ว เชื่อมั่นว่า ท่านต้องสามารถนำพาเด็กๆ ฝ่าวิกฤตของสังคม ด้วยกระบวนการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรม สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี มีวินัย

เรามาช่วยกันครับ  ทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุด  ผลประโยชน์ต้องลงถึง นักเรียนและประเทศชาติ 

เขียนเมื่อ 

Ico32 ขอบคุณคุณนานา การเปลี่ยนแปลงคือการพัฒนาครับ เปลี่ยนตัวเองก่อน แล้วร่วมมือกับคนอื่นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

Ico32 ขอบคุณ คุณ Todsapol หากทุกคนรู้หน้าที่ย่อมเกิดผลดีต่อผลผลิตครับ

เขียนเมื่อ 

อีกนานไหมครับ จะได้มาเยี่ยมเยียนกันที่โรงเรียนนอกกะลา..

 

ขอฝากครับ..

http://gotoknow.org/blog/rachit7/393423

เขียนเมื่อ 

Ico32  ขอบคุณครูราชิต  สุพร ตามกำหนดการเดือนสิงหาคมครับแต่ปรากฎว่าเกิดความคลาดเคลื่อนกิจกรรมการประเมินโรงเรียนที่สำคัญรออยู่ จะติดต่ออีกครั้งครับ อยากไปเยี่ยมจริงๆครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ผ.อ.

นำผลโหวตมาแจ้งค่ะ ความเห็นที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด คือความเห็นของน้องชลดาค่ะ

ภายในอาทิตย์นี้ จะจัดส่งของภาพบูชา (สำหรับน้องชลดา) และธนาณัติ (สำหรับทั้งน้องชลดา และ นิศากร) มาให้ที่โรงเรียนนะคะ

อยากเห็นน้องๆทั้งสองจังค่ะ

เขียนเมื่อ 

Ico32 ขอบคุณคุณณัฐรดา ขอบคุณแทนเด็กทั้งสองคนครับ ต่อไปเขาคงชวนเพื่อนๆเข้ามาอ่านมากขึ้นครับ ส่วนรูปเด็กจะนำไปฝากในบล็อกคุณณัฐรดาพรุ่งนี้ จะให้ครูโต้งดำเนินการครับ

สวัสดีค่ะ

               ฝากคัมภีร์ผู้นำนะคะ  จากหนังสือ ขอเพียงให้ได้อ่านค่ะ

    " รู้งานดี ... ทำหน้าที่ไม่บกพร่อง ...ต้องสุจริต....มีมิตรสัมพันธ์....

        และรู้ว่างานคือชีวิต ..จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้นำในทุกๆด้าน "

 

     "นำรู้ ....นำทำ....นำคิด....นำตน.....นำงาน"

 

     " บำราบคนพาล.....อภิบาลคนดี ......ผูกไมตรีทั่วหน้า......

           .....   พัฒนามวลชน.....นำคนถึงธรรม "

 

           

                   

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ฟังความเห็นเด็กๆเรื่องการนับถือ 2 ศาสนาไปแล้ว อยากแสดงความเห็นตนเองบ้างค่ะ

เชิญที่นี่ นะคะ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ ผอ.พรชัย
 • แวะมาเรียนรู้แนวคิดดี ๆ จากผู้นำนักพัฒนา
 • ขอบพระคุณเรื่องดี ๆ ที่แบ่งปันค่ะ
เขียนเมื่อ 

Ico32 ขอบคุณ คุณกานดา จะหามาอ่านครับ คัมภีร์ผู้นำ รู้สึกผ่านๆ ตาอยู่ครับ

Ico32 ขอบคุณคุณณัฐรดา ไปอ่านความเห็นมาแล้วคุณณัฐรดามองทะลุถึงแก่นแท้ของศาสนาครับ สมแล้วกับการทุ่มเทเรียนรู้เรื่องศาสนาอย่างจริงจังครับ

Ico32 ขอบคุณ คุณธรรมทิพย์ ผมเองก็ได้เรียนรู้จากคุณครูเช่นกันครับ

เขียนเมื่อ 

ทุกความรู้และทุกประสบการณ์ที่ได้รับ

เมื่อถ่ายทอดถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว 

หวังว่าสักวันหนึ่งคงบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้นะคะ

เอาใจช่วยเชียร์ค่ะ...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

เพิ่งส่ง mail มาค่ะ แจ้งเรื่องเลขที่อ้างอิงการจัดส่งพัสดุและธนาณัติ

คงต้องรบกวนผ.อ.เป็นธุระเรื่องการรับของเด็กๆหน่อยแล้วล่ะค่ะ

ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

 • การเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ หากไม่ศึกษา ไม่เรียนรู้ รู้ไม่เท่าทัน ก็ยากจะควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการได้
 • การเปลี่ยนแปลง การเรี่มต้น อาจทำให้หลายคนเจ็บปวด แต่ถ้าตระหนัก ทำความเข้าใจร่วมกัน ร่วมมือร่วมใจ ก็จะนำไปสู่ความสำเร็จได้รวดเร็วขึ้น
 • ขอบคุณความรู้เรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลง ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาในบ้านเมืองเรา..ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอีกครั้งแล้ว
 • ขอบคุณท่านผู้อำนวยการพรชัยอีกครั้งครับ
เขียนเมื่อ 

Ico32 ขอบคุณคุณครูชุติมา ประสบการณืคือความเข้มแข็งในการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง

Ico32 ขอบคุณ คุณณัฐรดา ท่านช่างมีน้ำใจให้กับสังคมสมแล้วกับการมุ่งสู่ความเป็นมหาบัณฑิต

Ico32 ขอบคุณ คุณครูธนิตย์ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงย่อมมีทั้งแรงหนุนและแรงต้านครับ ต้องบริหารท่ามกลางความขัดแย้งทางความคิด

 

สวัสดีค่ะท่านผอ.

 • ครูอิงห่างหายจากการเยี่ยมเยียนพี่น้องผองเพื่อนไปเป็นเดือนแล้วค่ะ
 • วันนี้แวะมาอ่านบันทึกดี ๆ ที่บ้านหลังนี้
 • การบริหารกับการเปลี่ยนแปลง
 • ขอบพระคุณนะคะที่แวะไปเยี่ยมเยียนอิงจันทร์
 • มีเพลงนี้มาฝากด้วยค่ะ
 • อาลัยเคียส : 1 รักคิดถึงและห่วงใย
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

มาแก้ข่าว

ไม่ได้เรียนแล้วค่ะ เป็นแม่บ้านเต็มตัวเหมือนเดิมค่ะ

หวัดระบาดอีกแล้ว รักษาสุขภาพนะคะ

เขียนเมื่อ 

Ico32  ขอบคุณ ครูอิงจันทร์ เพลงนี้เพลงโปรดและชอบร้องในงานสำคัญครับ

Ico32 ขอบคุณ คุณณัฐรดา การเรียนรู้ไม่ใช่เรียนเฉพาะในห้องเรียนครับ ผมเชื่อว่าคุณมีความรู้จากการลงมือปฏิบัติอย่างตั้งมายาวนาน

เป็นบันทึกที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ไม่เพียงต่อผู้บริหารเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์ยิ่งต่อคนในองค์กรด้วยนะคะ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ ท่าน ผอ. ท่านเป็นผู้บริหารที่เหนือชั้นจริงๆค่ะ

คนบ้านเดียวกัน

ครูตุ๋ย