ลูกเรียนอินเตอร์เบิกได้

ลูกเรียนอินเตอร์เบิกได้
กรมบัญชีกลาง ยอมแล้ว เปิดทางข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตร ใน โรงเรียนนานาชาติได้ทุกแห่ง จากเดิมที่กำหนดว่าต้องได้มาตรฐานจากองค์กรระหว่างประเทศเท่านั้น รายงานข่าวจากกรมบัญชีกลางระบุว่า ได้แจ้งเรื่องไปยังกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแล้วว่า กระทรวงการคลังอนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตรในโรงเรียนนานาชาติได้ทุกแห่ง หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เพราะถูกจำกัดไว้แค่ 21 แห่งเท่านั้น   ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของเด็กไทย นายอนุสรณ์ ไทยเดชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ว่า ได้แก้ไขเพิ่มเติมในพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 ให้ผู้ปกครองที่เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ส่งบุตรไปศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ สามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้ตามสิทธิทุกแห่งที่มีอยู่จำนวน 106 โรงเรียน จากเดิมที่เบิกได้เพียง 21 โรงเรียน เนื่องจากมีเงื่อนไขว่าต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรระหว่างประเทศ แต่ของใหม่นั้น   ไม่มีเงื่อนไขดังกล่าว ผลจากมาตรการดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ในโรงเรียนนานาชาติ จะได้สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนเท่ากับสิทธิของโรงเรียนเอกชนในแต่ละปีการศึกษา  ทั้งนี้ กระทรวงการคลังกำหนดเพดานการเบิกจ่ายสำหรับการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรไว้ 3 ระดับ กล่าวคือ ระดับอนุบาลและประถมศึกษาสามารถเบิกจ่ายได้ 9,420 บาท   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 10,525 บาท   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 11,425 บาท โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป     ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ที่ขยายการให้สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ทั้งสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน   โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 โดยเพิ่มสิทธิจากเดิมที่ได้ให้สิทธิแก่ผู้ปฏิบัติราชการ สามารถเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนได้ในสถานศึกษาของรัฐเพียงแค่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น จึงเห็นควรให้ขยายโอกาสออกไปถึงระดับปริญญาตรีในสถานศึกษาเอกชนด้วย เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจ ให้แก่    ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ    ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ให้สิทธิเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนของบุตรได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กระทรวงกำหนดไว้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาทต่อปี ครอบครัวละไม่เกิน 3 คน ซึ่งมาตรการนี้       จะเป็นการส่งเสริมให้ลูกข้าราชการมีโอกาสเรียนในระดับสูงมากขึ้น โดยมาตรการดังกล่าวต้องใช้เงินงบประมาณ 1.24 พันล้านบาท โพสต์ทูเดย์  สยามรัฐ    มติชน  8 ก.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)