แผนการประชุมครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาระบสุขภาพชุมชน

- ประชุมวันที่ 24 ส.ค.49 เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่ สสส.
- ผู้ประสานงาน : คุณณัฐพงษ์  จารุวรรณพงศ์ ผอ. สำนัก 3, สสส.  ร่วมกับ พญ. สุพัตรา ศรีวนิชชากร, สพช.
- ประเด็นของการประชุม
           1. ทำความชัดเจนคุณค่าและปณิธานความมุ่งมั่น (purpose) ของเครือข่าย   ความสำเร็จที่ต้องการเห็นคืออะไร
           2. ทำความชัดเจนวิธีดำเนินการของเครือข่ายและของภาคีภาคส่วนต่าง ๆ
           3. ทำความตกลงกลไกการทำงานและหาบุคคล/หน่วยงานผู้รับผิดชอบส่วนต่าง ๆ
           4. นำตัวอย่างความสำเร็จเล็ก ๆ ตามแนวทางที่ต้องการบรรลุมานำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าดำเนินการอย่างไรจึงบรรลุผลเช่นนั้น
- ภาคีที่เชิญมาร่วมประชุม
           1. ภาคีในพื้นที่ : รพช., สอ., เครือข่ายแผนแม่บท, อปท. ฯลฯ
           2. ผู้แทนองค์กรสนับสนุนทั้งหลาย
           3. ภาคีนอกชุมชน
           4. อื่น ๆ

วิจารณ์  พานิช
 13 ก.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
อาจารย์คะ ชื่อบันทึก ระบสุขภาพชุมชน บ ใบไม้หายไปค่ะ