จากตารางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพัฒนบูรณาการในช่วง จากวันที่ 5 -26 กรกฏาคม 2549 เป็นการสัมมนา ในหัวข้อการเรียนทฤษฏีการพัฒนา (Development Theoples ) โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก ผศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาเป็นผู้นำการเรียนการสัมมนา วัตถุประสงค์ของการเรียน ก็เพื่อสัมมนาเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางทฤษฏีการพัฒนาที่สำคัญและมีนัยต่อการพัฒนาแก้ไขในระดับประเทศและระดับโลก โดยในวันนี้จากกรณีหัวข้อทุนนิยม ทันสมัยนิยมและการพัฒนาแบบพึ่งพาเนื่องจาก อ.กนกวรรณ ต้องเดินทางไปประชุมปฏิบัติการการจัดการลุ่มแม่น้ำโขงที่ประเทศลาว อาจารย์อยู่ร่วมกิจกรรมและมอบหมายงานให้แต่ละคนไปศึกษา เพื่อที่จะได้กลับมาถกเถียงและเรียกเปลี่ยน กันในวันที่ 12 ก.ค 2549 ในหัวข้อดังต่อไปนี้1.สังคมวิทยาการพัฒนา (ปรัชญาและข้อถกเถียงของระบบทุนนิยม) ของ อ.จามะรี เชียงทอง)2.ทฤษฏีทันสมัยนิยม, ทฤษฏีการพัฒนาแบบพึ่งพาของ อ.รัตนา โตสกุล บุญมัธยะ3.ทฤษฏีพึ่งพา: บทเรียนจากลาตินอเมริกา ของ อ. ทวีรัตน์ บุญฑริกวัฒน์4.สู่วิกฤติโลก: โครงสร้างระบบทุนนิยมข้ามชาติ ในวิกฤติโลก แบบ World Bank ยึดประเทศไทย ในตอนบ่ายประชุมหารือในการเรียนภาษา อังกฤษที่ยังต้องพัฒนาทักษะ ประชุมมีข้อตกลงว่าให้ คุณ Asspa ทำการฝึกในช่วงของการออกเสียง การสนทนา เทคนิคการออกเสียง เรียนทางลัด และคุณติ๊ก ก็จะช่วยจัดกระบวนการเรียนเรื่องของไวยากรณ์  โดยใช้วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ของทุกๆสัปดาห์