เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน  2549 ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิทยานิพนธ์ กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา  จัดโดยคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา  ในหัวข้อ การฝึกอบรมเรื่องการทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพ