KM ที่รัก (แหล่งเรียนรู้กับวิธีการเรียนรู้อะไรสำคัญกว่า)

                ชุมชนเป็นแหล่งข้อมูลที่มีชีวิต มีคุณค่า จึงเป็นแหล่งวัถุดิบ ของนักคิด นักค้น นักสืบเสาะที่อยากศึกษา ไม่ว่าจุดประสงค์ของผู้เดินเข้าไป จะเหมือนหรือแตกต่างกัน หรือไม่อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าไปเก็บข้อมูล  ถือว่าเป็นผู้กระทำ และคนหรือองค์กรในชุมชน เป็นผู้ถูกกระทำ การเข้าชุมชนในปัจจุบัน จึงต้องรอบคอบและควรศึกษาตัวตนของชุมชนให้ดี เมื่อเข้าไปแล้ว เวลาออกมาทุกอย่างจะเป็นปกติ โครงการของนักศึกษาทุกคน ล้วนมีความเกี่ยวข้อง กับชุมชนทั้งสิ้น การสื่อสารกับการทำงานในชุมชน จึงเป็นประเด็นสำคัญ มากๆ ในการเรียนวันนี้ ก่อนจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาจารย์ SUSU ใด้ไห้ศึกษาที่มาและความสำคัญ(Abstract)ของ case study แล้วแลกเปลี่ยนในกลุ่ม ว่าเมื่อเราลงพื้นที่เก็บข้อมูล จะเริ่มต้นการทำงานอย่างไร พอสรุปได้ดังนี้                                                                                          Major to communilities

                                  1. ไปสังเกตุการ

                                  2. สำรวจ

                                  3. ประมวลข้อมูลเบื้องต้น

                                  4. จัดเวทีถกปัญหา

                                  5. กำหนดเป้าหมาย/จุดประสงค์

                                  6. จัดทำเค้าโครง/ทำงานตามแผน

                                  7. ติดตามและประเมินผล

                                  8. วิเคราะห์/สังเคราะห์

              นอกจากนี้ปัจจัยที่จะเป็นอุปสรรคในการลงพื้นที่เช่น ระยะเวลาที่เหมาะสม/ความอยากจน/ความขัดแย้งในชุมชนเอง/ความไม่เข้าใจและไม่แน่ใจจุดมุ่งหมาย/ความเชื่อดั้งเดิมและวัฒนธรรมของชุมชน และที่สำคัญคือตัวผู้นำตามธรรมชาติของชุมชน ซึ่งเราจะมองข้ามไม่ได้ และทั้งหมดนี้ควรเกิดขึ้นบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย จึงจะทำให้เราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)