KM ที่รัก (บนความรักและความห่วงใย)

อีก 40 กิโลเมตรจะถึง"อุบล" เสียงคำพูดดังนิ่มๆมาจากครูบาสุทธินันท์ ผ่านโทรศัพท์....

ครับวันนี้ครูบาจะมาเยี่ยมพวกเรานิสิต ป.โท- เอก จริงๆแล้วครูบาจะมาร่วมประชุมการคัดเลือกผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่านเลยถือโอกาสแวะมาเยี่ยม ดีใจและตื่นเต้นมากครับ ทำให้ผมมีความรู้สึกที่ดีต่อทุกๆคนที่ทำให้เกิดหลักสูตรพัฒนบุรณาการศาสตร์ และทำให้พวกเราได้มีโอกาส เข้ามาเรียนร่วมกับหลายคน ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะเข้ากันได้ดี เหมือนเป็นพี่เป็นน้องกัน ครอบครัวเดียวกัน ไม่ว่า อ.สุธิดา อ.พิสิฐชัย อ.อุทัย อ.สมทรง หรือแม้แต่คุณ At คุณติ๊ก จากมหาลัยแห่งชาติลาวที่เข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตรเดี๋ยวกันนี้ ทุกคนแสดงความเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นกัลยาณมิตร แต่ละคนจะมีความสามารถต่างกันเช่นคุณ At คุณติ๊กก็จะเก่งในทักษะทางภาษาอังกฤษ ก็เป็นพี่เลี้ยงให้พวกเรา ที่อ่อน(แอ)ภาษาอังกฤษในขณะเดียวกันพวกเราก็ช่วยเป็นพี่เลี้ยงทางด้านภาษาไทยให้กับคุณ Atและคุณติ๊กด้วย ส่วน อ.อุทัย (เจ้าที่)ก็จะเก่งด้านการเขียนงานวิชาการ ก็จะช่วยในเรื่องการตรวจสอบโครงร่างการวิจัยของแต่ละคน ผมมองเห็นความดีงามในจิตใจมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนา จิตใจในระดับสุงแล้วทำให้ผมนึกถึงคำพูดของครูบาคำเดื่อง ภาษี ที่ว่า

 "คนดีมีอยู่ทั่วไปและจะมารวมกันเองตามธรรมชาติเหมือนน้ำที่ดีไหลมารวมกันนั้นเอง"

และผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับครูบาสุทธินันที่เคยพูดก่อนที่จะมาเรียนว่า"เราควรจะเรียนอย่างจริงจัง เป็นพิเศษและเป็นทีมช่วยเหลือกันและไปพร้อมกัน" ยิ่งกรณีที่ZUZU ให้แต่ละคนนำเสนอ กระบวนการ/ขั้นตอน การทำงานวิจัยของแต่ละคนเป็นภาษาอังกฤษ ยิ่งชัดเจนในความเป็นกัลยาณมิตรของพวกเรา แต่ละคนจะช่วนกันคิดช่วยกันค้นหาคำศัพย์และวิธีการที่เหมาะสมให้กับคนที่จะนำเสนอแนะในแต่ละโครงการ วันนี้เป็นคุณ พิไล ที่นำเสนอเรื่อง "ระบบการปลูกพืชบนคันนา" และคุณ At ที่นำเสนอเรื่อง"ความเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการบริการของโรงแรมและบ้านพักในเวียงวัง" ข้อคิดของคุณครู SUSU จะมีความคล้ายๆกัน รวมทั้งของผมด้วยคือ

1.แต่ละโครงการยังต้องกลับไปทำความชัดเจน ในเรื่อง methodology.ให้สามารถทำได้และจบตามเวลาที่กำหนด

2.เรื่อที่เราทำ เรารู้ดี แต่คนอื่นรู้หรือไม่

3.นโยบายของรัฐ จะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เราจะมีวิธีการเลิกนโยบายอย่างไร นอกจากนี้ควรจะกำหนด Key people ไห้ครอบคลุม ทั้งกลุ่มของฝ่ายรัฐ และกลุ่มของชุมชน เพื่อความน่าชื่อถือของข้อมูล ..ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)