Km ที่รัก. ตอน หาเรื่อง(เรียนรู้)

การบ่มเพาะตัวเอง

            โปรแกมการเรียน แต่ละวันตอนเช้าจะเรียน ตอนบ่ายเข้าห้องทำงาน และเขียนบล็อค  ก่อนเข้าห้องทำงานมีโอกาสไปร่วมเรียนรู้ กับ  รศ.ดร.นันทิยา หนุตานุวัฒน ที่ปรึกษา อ.สมทรง(ขอไปกับเขาด้วย)  ถึงแม้จะไม่ใช่ที่ปรึกษาของผมเอง แต่ก็ได้ความรู้ และข้อคิดมากมาย ประโยคที่ผมประทับใจมาก คือ "การบ่มเพาะตัวเอง" ซึ่งอาจารย์ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า เป็นการเตรียมตัวเองให้ชัด และนำตัวเองเข้าไปรู้ เรื่องนั้นอย่างลึกให้มากที่สุด  และต้องวางแผนการค้นหาความรู้ว่าจะเรียนรู้อะไร และอย่างไร จะเป็นทำนองการทบทวนเอกสารและที่สำคัญ จะต้องรอบรู้และตอบคำถามให้ได้ทุกแง่ทุกมุมที่สำคัญจะต้องอยู่กับสิ่งนั้นตลอดเวลา

                 การเริ่มควรจะเริ่มที่ปัจจุบันว่าเรารู้อะไรบ้าง จะเติมเต็มอย่างไรเพราะว่าถ้าเติมเต็มหรือบ่มตัวเองไม่อิ่ม  เมื่อไปตั้งหัวข้อก็จะไม่น่าสนใจ  สิ่งเหล่านี้สำคัญมาก

                 วันนี้เข้าเรียนกับอาจารย์SUSU ต่อ กิจกรรมวันนี้อาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้ที่จะไปเกี่ยวข้องกับหัวข้อของแต่ละคนโดยให้แต่ละคน นำเสนอแผนงาน/เทคนิคการทำงานทั้งหมดทีละคน  ตื่นเต้นมาก แต่ทุกคนก็สนุกดี นอกจากนี้อาจารย์พูดถึงการจัดการความรู้ ที่เป็นแบบองค์รวม พูดถึงคำสำคัญอยู่ สองคำ คำแรกคือ            

1. Authority    หมายถึงอำนาจที่สั่งการตามกฎหมาย

                  

2.power    หมายถึง การส่งผ่านหรือส่งมอบอำนาจไปยังคนอื่น ซึ่งต้องมีอิทธิพล และอำนาจพอสมควร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)