“คุณธรรมนำระเบียบ”

การแก้ปัญหาวิกฤติวัยรุ่น ชดใช้สังคม
“คุณธรรมนำระเบียบ”
                หนึ่งในแก่นความรู้ในการแก้ปัญหาวิกฤติวัยรุ่นของการจัดตลาดนัดความรู้ ครูเพื่อศิษย์ อีกหนึ่งองค์ความรู้ ได้แก่ การประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง  รวมทั้งติดสารเสพติด  โรงเรียนแห่งหนึ่งสามารถแก้ไขได้สำเร็จโดยใช้หลัก “คุณธรรมนำระเบียบ” ดังนี้
                ปัญหานักเรียนก้าวร้าวติดนาเสพติด  มีสมาธิสั้น ชอบเปิดกระโปรงนักเรียนหญิง  อยู่กับปู่ย่ามีพฤติกรรมไม่รู้ว่าควรไม่ควร
                แก้ปัญหาโดย.......

                1.การใช้คุณธรรมนำระเบียบโดยผู้พาไปพบพยาบาลเพื่อให้เลิกบุหรี่ พาไปพบครูแนะแนวและใช้หลักศาสนาพุทธ บำบัดเรื่องสมาธิสั้น
                2.  นำเข้าค่าย  ปฏิบัติกิจกรรมที่โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง    

                3.  เมื่อกลับมาโรงเรียนครูพัฒนาวินัยต่อ และ  ดูแลให้ ชดใช้สังคม ช่วยงานห้องสมุด  ช่วยเหลือน้องข้ามถนน
ผลที่ได้รับ    บุหรี่ไม่สูบ  พฤติกรรมเปลี่ยนจากเดิม
กลยุทธ์กระบวนการ “คุณธรรมนำระเบียบ” ได้แก่
                1.  สร้างความตระหนักความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนให้สามารถวิเคราะห์ว่าสิ่งใดดี สิ่งใดเลว  และไม่ถูกต้องเหมาะสม
                2.  มีการนำไปใช้ให้เกิดคุณค่า
                3.  มีการประเมินผล เชิงประจักษ์
                4.  ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
                5.  มีการปฏิบัติอย่างยั่งยืน

ทีมงานจะนำขุมความรู้ที่ได้จากการจัดตลาดนัดความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาวัยรุ่น และการจัดกิจกรรม KM มานำเสนอใน Blog ต่อไป

ขอขอบพระคุณทุกข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่มีคุณค่ายิ่ง

Km Idea

13 กันยายน 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM workshopความเห็น (0)