แหล่งข้อมูลทางการวิจัย มีมากมายหลายแหล่ง ไม่ว่าจะตามมหาวิทยาลัยต่างๆ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ธนาคารกสิกรไทย และหน่วยงานมากมาย แต่ยังไม่มีใครรวบรวมไว้ ดังนั้นเพื่อเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน ฐานข้อมูล หรือแหล่งข้อมูลทางด้านการวิจัย ผมจึงให้นิสิตได้แนะนำแหล่งข้อมูลทางการวิจัยไว้ใน Space.msn ของตนเอง โดยขอให้แนะนำ และนำลิ้งของ Space มาวางไว้ต่อท้ายบันทึกนี้ด้วยครับ