การปรับปรุงมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน

การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับแนวทางการทบทวน/ปรับมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน
  • ในระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2549 ดิฉันได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาและปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน จัดโดยสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  ที่โรงแรมอยุธยาแกรนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนมาจากสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาค 5 ภาค ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ
  • การประชุมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการทบทวน /ปรัปมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน โดยมอบหมายภารกิจแต่ละกลุ่มสถานศึกษา พิจารณาปรับมาตรฐาน
  • ผลการปรับมาตรฐานของแต่ละกลุ่มสถานศึกษา ออกมาหลากหลายมาก ดังนั้นที่ประชุมจีงได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณา มาตรฐานที่เป็นแกนกลางใช้ได้ทุกสถานศึกษา ส่วนรายละเอียดที่เป็นความแตกต่างให้ไปกำหนดในตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ของแต่ละสถานศึกษา
  • มาตรฐานที่ปรับใหม่ที่ประชุมได้ยึดตามแนวมาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นหลัก ทั้ง 3 มาตรฐานได้แก่

1.คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมือง และพลโลก

2. แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ และการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

3.แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งความรู้

  • มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียนที่ได้ปรับใหม่จะ เหลือ 19 มาตรฐาน( ซึ่งเดิมมีอยู่ 21 มาตรฐาน )
  • ดิฉันเห็นด้วยที่มีการปรับมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียนใหม่เนื่องจากมาตรฐานเดิมนั้นคิดมาก่อนที่จะมีมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ทำให้มาตรฐานการศึกษานอกระบบไม่คลอบคลุมมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะในข้อ3 ของมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ กศน.ไม่ได้พูดถึงเลย และส่วนมากมาตรฐานจะอิงมาตรฐานการศึกษาของในระบบโรงเรียน ทำให้การประกันคุณภาพภายใน บางมาตรฐานไม่สามารถทำได้ นอกจากนั้น ตัวบ่งชี้ในมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน บางตัวบ่งชี้ก็วัดซ้ำซ้อนกัน ในมาตรฐานใกล้เคียงกัน
  • มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียนที่ปรับใหม่จะเป็นมาตรฐานกลาง ๆ ที่ใช้ได้ทุกสถานศึกษา ซึ่งแต่เดิมจะใช้ได้เฉพาะสถานศึกษาศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ
  • กลุ่มงานพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนจะนำมาตรฐานที่ปรับใหม่ในครั้งนี้มาประชาพิจารณ์อีกครั้งหนึ่ง โดยให้แต่ละสถานศึกษาแสดงความคิดเห็น เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

12 กรกฎาคม 2549

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km กศน.เกาะคา ลำปางความเห็น (0)