การฝึกงาน คือการได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติงานจริง ซึ่งที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแห่งนี้ได้ก็ความรู้หลายอย่างที่จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้