ไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007 สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล หาค่าเฉลี่ย ค่า BMI ของนักศึกษา เพื่อใช้ในการเขียนรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย ในหัวข้อที่ 2 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของแบบรายงาน ก.ค.ศ. 3/1 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่...รุ่น 2003, 2007

รูปตัวอย่าง