Kroo_sit

Kroo_sit
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Usernamesaksit2500
สมาชิกเลขที่103273
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
ตัวตนของเรา "Reflection of my life"
ปัจจุบันรับราชการครู ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หน้าที่ประจำ ครูผู้สอนวิชาด้านคอมพิวเตอร์ หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
ประวัติ: การศึกษา
 • ปริญญาตรี ศศ.บ.(เศรษฐศาสตรบัณฑิต) สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร, มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2522.

 • ปริญญาโท วท.ม.(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2531.
 • Certificate of Program in Computer Applications Development, Asian Institute of Technology (AIT),  US-ASEAN Fund,1991.
 • 2nd International Network for Improvement of Banana and Plantain (INIBAP) Regional Advisory Committee Meeting,1992
 • Rural Development Administration (RDA) and Korea International Cooperation Agency (KOICA) in Korea,1994
 • Certificate of Integrating Learning Technology Interactivity within VTET,Brunei Darussalam, SEAMEO VOCTECH Regional Centre Fund,2008.

ประวัติ: การทำงาน

 • บรรจุอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนเกษตรรรมกำแพงเพชร, 2524.

 • อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร,2533-2540.
 • ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา เลขที่ 106 กระทรวงศึกษาธิการ,2533.
 • คณะอนุกรรมการการวิเคราะห์วิจัยและประเมินผลโครงการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร,สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร, 2536-2537.
 • วิทยากรพิเศษด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ และคอมพิวเตอร์, 2531-ปัจจุบัน.
 • วิทยากรจัดทำผลงานทางวิชาการ, กรมอาชีวศึกษา, 2537.
 • นักวิจัยแห่งชาติ รหัส 37-90-0012, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,2537.
 • อาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก, 2540-2545.
 • อาจารย์ 3 ระดับ 8 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก, 2545-2547.
 • ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราวีติยาภรณ์ช้างเผือก,2546.
 • ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก, 2547.

งานวิจัยด้านการเรียนการสอน

 • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรม MS-WINDOWS, MS-WORD, MS-EXCEL ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ด้วยการคัดสรรกลวิธีการสอนกับวิธีสอนปกติ, 2550. download
 • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร วิชาโปรแกรม MS-WINDOWS, MS-WORD, MS-EXCEL และคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 35/47 ระหว่างวันที่ 17พฤษภาคม–23 กรกฎาคม พ.ศ. 2547โดยใชบทเรียนโปรแกรมชวยสอนการเรียนรูวยตนเอง, 2547.download
งานวิจัยด้านวิชาการ
 • การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา,2551-2552.download

 • การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน,2551-2552.download

 • การระเมินโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน: "โครงการสร้างอาชีพการตัดผมและเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างพิษุณุโลก" ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2548 - 31 มีนาคม 2549, 2549. download

 • อิทธิพลของภาพยนตร์โฆษณาโค้กตามกระแสเกาหลีฟีเวอร์ ที่มีต่อผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก, 2549. download

 • ปลาสังกะวาดเหลือง : สัตวน้เศรษฐกิจตัวใหม (MACRONEMA CATFISH: A NEW ECONOMIC FISH) และนำเสนองานวิจัยแห่งชาติ ปี พ.ศ.2550, 2548. download

 • บอร์ดนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ปลาสังกะวาดเหลือง : สัตวน้ำเศรษฐกิจตัวใหม (MACRONEMA CATFISH: A NEWECONOMIC)

ผลงานทางด้านวิชาการ

 1. จัดทำคู่มือการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอน และเอกสารประกอบการบรรยายในวิชา

                    ระดับปริญญาตรี - การจัดการสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตร ธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทั่วไป เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค

                    ระดับปวช. ปวส. - หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร การตลาดโคนมและผลิตภัณฑ์นม การจัดการขาย การจัดการฟาร์ม หลักการสหกรณ์ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น คอมพิวเตอร์สำนักงาน โปรแกรม MS-WINDOWS, MS-WORD, MS- EXCEL

                    ระดับเกษตรกร อศ.กช. นักส่งเสริมการเกษตร และชุมชน – หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร การปลูกข้าวโพดฝักอ่อน การปลูกกล้วยไข่ การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การปลูกไผ่ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบปฏิบัติการ DOS โปรแกรม CW/RW

2.        นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการศึกษา

                   - ได้รับการคัดเลือกสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาโปรแกรม MS-Windows, MS-Word, MS-Excel จากโครงการหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งนวัตกรรม ของสำนักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ พ.ค. – ก.ค. 2550

                   - บทเรียน e-learning และ e-book วิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS-WINDOWS, MS-WORD, MS- EXCEL พ.ศ. 2549 - 2550

                   - เว็บเพจบทเรียน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2549 - 2550

                   - เว็บเพจบทความและผลงานวิจัย พ.ศ. 2549 – 2550

                   - เว็บเพจบทเรียน e-learning วิชาคอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน พ.ศ. 2552

                   - เว็บเพจบทความและผลงานวิจัย ปรับปรุง พ.ศ. 2552

 

ผลงานทางด้านการวิจัย

1. งานวิจัยที่ได้พิมพ์เผยแพร่

 1.  พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อกิจกรรมร้านค้าสหการวิทยาลัยเกษตรกรรมกำแพงเพชร ปีที่พิมพ์: 2528 สถานภาพในการทำวิจัย: หัวหน้าโครงการวิจัย
 2. วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์เพื่อการส่งออกกล้วยไม้ไทย ปี พ.ศ. 2531 ปีที่พิมพ์: 2531 สถานภาพในการทำวิจัย: หัวหน้าโครงการวิจัย
 3. ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกกล้วยไข่ จังหวัดกำแพงเพชร ปีที่พิมพ์: 2532 สถานภาพในการทำวิจัย: หัวหน้าโครงการวิจัย
 4. การจัดการเรียนการสอน อศ.กช. ปีที่พิมพ์: 2533 สถานภาพในการทำวิจัย: หัวหน้าโครงการวิจัย
 5. ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน จังหวัดกำแพงเพชร ปีที่พิมพ์: 2533 สถานภาพในการทำวิจัย: หัวหน้าโครงการวิจัย
 6. สภาพทางเศรษฐกิจของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมกำแพงเพชร ปีที่พิมพ์: 2533 สถานภาพในการทำวิจัย: หัวหน้าโครงการวิจัย
 7. ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อครูอาจารย์วิทยาลัยเกษตรกรรมกำแพงเพชร ปีที่พิมพ์: 2534 สถานภาพในการทำวิจัย: หัวหน้าโครงการวิจัย
 8. ประเมินผลการจัดการประชุมทางวิชาการ อ.ก.ท.ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมนครสวรรค์ ปีที่พิมพ์: 2534 สถานภาพในการทำวิจัย: ผู้ร่วมโครงการวิจัย
 9. ความต้องการเข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยเกษตรกรรมกำแพงเพชรของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีที่พิมพ์: 2534 สถานภาพในการทำวิจัย: หัวหน้าโครงการวิจัย
 10. รายงานการวิเคราะห์งานอาชีพเกษตรกรรม ปีที่พิมพ์: 2534 สถานภาพในการทำวิจัย: ผู้ร่วมวิจัยกับกรมอาชีวศึกษา
 11. การเพิ่มผลผลิตกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชร ปีที่พิมพ์: 2535 สถานภาพในการทำวิจัย: หัวหน้าโครงการวิจัย
 12. Increasing “Kluey Khai” Production in KhamphaengPhet ในการนำเสนอที่ประชุมองค์กรกล้วยนานาชาติ (INIBAP) ปีที่พิมพ์: 2535 สถานภาพในการทำวิจัย: หัวหน้าโครงการวิจัย
 13. การประเมินโครงการคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน จังหวัดกำแพงเพชร ปีที่พิมพ์: 2536 สถานภาพในการทำวิจัย: ผู้ร่วมวิจัยกับสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
 14. แผนลงทุนจังหวัดกำแพงเพชร ปีที่พิมพ์: 2537 สถานภาพในการทำวิจัย: ผู้ร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 15. แนวทางการพัฒนาการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ปีที่พิมพ์: 2539 สถานภาพในการทำวิจัย: หัวหน้าโครงการวิจัย
 16. การสำรวจปัญหาสาเหตุนักศึกษาไม่เข้าชั้นเรียนและDrop Out ปีที่พิมพ์: 2542 สถานภาพในการทำวิจัย: หัวหน้าโครงการวิจัย
 17. ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ปีที่พิมพ์: 2542 สถานภาพในการทำวิจัย: หัวหน้าโครงการวิจัย
 18. ความต้องการการเรียนรู้อินเทอร์เน็ตในเขตเทศบาลพิษณุโลก ปีที่พิมพ์: 2543 สถานภาพในการทำวิจัย: หัวหน้าโครงการวิจัย
 19. ปลาสังกะวาดเหลือง: สัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวใหม่ ปี พ.ศ. 2546 – 2548 ปีที่พิมพ์: 2549 สถานภาพในการทำวิจัย: ผู้ร่วมวิจัยกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก
 20. การประเมินโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน: โครงการสร้างอาชีพการตัดผมและเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ปีที่พิมพ์: 2549 สถานภาพในการทำวิจัย: หัวหน้าโครงการวิจัย
 21. อิทธิพลของภาพยนตร์โฆษณาโค้กตามกระแสเกาหลีฟีเวอร์ ที่มีต่อผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ปีที่พิมพ์: 2549 สถานภาพในการทำวิจัย: หัวหน้าโครงการวิจัย
 22. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรม MS-WINDOWS, MS-WORD, MS-EXCEL ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ด้วยการคัดสรรกลวิธีการสอนกับวิธีสอนปกติ ปีที่พิมพ์: 2550 สถานภาพในการทำวิจัย: หัวหน้าโครงการวิจัย
 23. การพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน พ.ศ. 2551 สถานภาพในการทำวิจัย: หัวหน้าโครงการวิจัย ปีที่พิมพ์: 2552 สถานภาพในการทำวิจัย: หัวหน้าโครงการวิจัย
 24. การพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษา พ.ศ. 2551 สถานภาพในการทำวิจัย: หัวหน้าโครงการวิจัย ปีที่พิมพ์: 2552 สถานภาพในการทำวิจัย: หัวหน้าโครงการวิจัย

 

2. บทความทางวิชาการและงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่

 1. “มนุษยชาติกับธรรมชาติ” วารสารสาส์นเกษตร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ค.-ก.ค. 2534
 2. “ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อครูอาจารย์วิทยาลัยเกษตรกรรมกำแพงเพชร” เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (ครั้งที่ 7) 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2534 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. หน้า 1189
 3. “การปลูกกล้วยไข่” คู่มือส่งเสริมการเกษตรและคู่มือเกษตรกร, 2534. สรุปจากผลการวิจัย เรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกกล้วยไข่ จังหวัดกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2532
 4. “การปลูกข้าวโพดฝักอ่อน” คู่มือส่งเสริมการเกษตรและคู่มือเกษตรกร, 2534. สรุปจากผลการวิจัย เรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน จังหวัดกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2533
 5. “รายงานการวิเคราะห์งานอาชีพเกษตรกรรม” ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา1 กรมอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2534
 6. “Increasing ‘Kluey Khai’ Production in Kamphaeng Phet” เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการประชุมองค์กรกล้วยนานาชาติ (International Network for Improvement of Banana and Plantain: INIBAP) และวิทยากรนำเสนอผลงานวิจัย 1992
 7. “พบวิธีเพิ่มผลผลิตกล้วยไข่ ต้องโหมแรงงานและให้น้ำ” น.ส.พ.มติชนรายวัน 24 สิงหาคม 2535
 8. “ไปดูคนกำแพงเพชรปลูกกล้วยไข่” วารสารเคหเกษตร ปีที่ 16 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2535
 9. “เดินตามนโยบายรัฐบาล...ไฉนต้องผิดด้วย” วิเคราะห์ถึงปัญหาโสเภณีเด็ก น.ส.พ.มติชนรายวัน 12 มีนาคม 2537
 10. “แผนลงทุนจังหวัดกำแพงเพชร” เอกสารงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยแพร่ทุกจังหวัด กระทรวงมหาดไทย ปี 2537
 11. “เกษตรกรกับแกตต์” วารสาร ธ.ก.ส. ฉบับ ธันวาคม 2537 – มีนาคม 2538
 12. “วิทยาลัยเกษตรกรรมกำแพงเพชร ยุคใหม่ ปี พ.ศ. 2540” น.ส.พ. ไท-สยาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 191 เมษายน 2539
 13. “ความต้องการการเรียนรู้อินเทอร์เน็ตในเขตเทศบาลพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2542” เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษาประจำปี พ.ศ. 2543 กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 14. “ปลาสังกะวาดเหลือง: สัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวใหม่” เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษาประจำปี พ.ศ. 2548 สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. หน้า 282.
 15. “ปลาสังกะวาดเหลือง: สัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวใหม่” เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 30-31 สิงหาคม 2550
 16. “ปลาสังกะวาดเหลือง: สัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวใหม่” เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550 วันที่ 7 - 11 ก.ย. 2550
 17. “ปลาสังกะวาดเหลือง: สัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวใหม่” เว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 18. “การประเมินโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน: โครงการสร้างอาชีพการตัดผมและเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2549” เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ การนำเสนอผลงานการวิจัย พัฒนา และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนในงานอาชีวะบริการ 2550 สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.วันที่ 21-22 ก.ย. 2550 และเว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
 19. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรม MS-WINDOWS, MS-WORD, MS-EXCEL ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ด้วยการคัดสรรกลวิธีการสอนกับวิธีสอนปกติ” เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ การนำเสนอผลงานการวิจัย พัฒนา และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนในงานอาชีวะบริการ 2550 สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.วันที่ 21-22 ก.ย. 2550
 20. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรม MS-WINDOWS, MS-WORD, MS-EXCEL ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ด้วยการคัดสรรกลวิธีการสอนกับวิธีสอนปกติ” เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 30-31 สิงหาคม 2550
 21. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรม MS-WINDOWS, MS-WORD, MS-EXCEL ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ด้วยการคัดสรรกลวิธีการสอนกับวิธีสอนปกติ” เว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550
 22. “การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน” เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ. พิษณุโลก วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2552
 23. บทความวิจัยเรื่อง ปลาสังกะวาดเหลือง: สัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวใหม่ ลงในวารสารเกษตรนเรศวรปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2551 หนังสือคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ศธ 0527.07.01(4)/ว.1185 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552
 24. ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงานวิจัย การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน ในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา วันที่ 10-11 กันยายน 2552 ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 10 กรกฎาคม 2552
 25. ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงานวิจัย การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษาประจำปี 2552 วันที่ 17-18 กันยายน 2552