ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553

Lucky Man
การขยายชั้นเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

 

                                               ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  

                     ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553

สรุป โดยนายเวียงชัย  นิลดวงดี รองผอ.ร.ร.บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว สพท. อบ. 5

                           ..............................................................................................

ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

การขยายชั้นเรียนให้คำนึงถึงความจำเป็นสำคัญดังนี้

                 1.  ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา

                 2.  มีอาคารสถานที่

                  3.  มีครูที่มีความรู้

                 4.  ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรจากส่วนราชการ

    การขยายชั้นเรียนหมายความว่า การขยายชั้นเรียนในระดับที่ต่างจากระดับที่มีการจัดการศึกษาอยู่เดิม ได้แก่  (1) ขยายระดับประถมฯ  (2) ขยายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (3) ขยายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมวด 1   การขยายชั้นเรียนระดับประถมฯและระดับมัธยมศึกษา

ข้อ 1  ขยายชั้นเรียนระดับประถมฯ คณะกรรมการเขตพื้นที่และสำนักงานเขตพื้นที่ร่วมกันพิจารณา

ข้อ 2  ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯพิจารณาความจำเป็นพร้อมเอกสาร หรือพื้นที่พิเศษเป็นสำคัญอันดับแรก โดยพิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้

(1)  ต้องผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(2)  ห่างจากที่ตั้งโรงเรียนของรัฐที่จัดมัธยมศึกษาตอนต้นไม่น้อย 10  กิโลเมตรไม่น้อย 10  กิโลเมตร

(3)  มีอาคาร สถานที่ เหมาะสม เพียงพอ และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

(4)  มีนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในชั้น ม. 1  ไม่น้อยกว่า 25  คน

(5)  มีครูที่มีวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอในกลุ่มสาระหลัก

(6) มีครูและบุคลากรที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะรองรับการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร

วิธีดำเนินการ....คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯเสนอเลขา กพฐ. เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนขยายชั้นเรียน

ข้อ 3  ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯพิจารณาความจำเป็นพร้อมเอกสาร หรือพื้นที่พิเศษเป็นสำคัญอันดับแรก โดยพิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้

(1)  ต้องผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับดี

(2)  ห่างจากที่ตั้งโรงเรียนของรัฐที่จัดมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อย 10  กิโลเมตร

(3)  มีอาคาร สถานที่ เหมาะสม เพียงพอ และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และต้องมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอและอยู่ในสภาพดีใช้การได้ มีแหล่งเรียนรู้

(4)  มีนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในชั้น ม. 4  ไม่น้อยกว่า 25  คน

(5)  เป็นพื้นที่มีอัตราการเรียนต่อ ม.ปลายต่ำ

(6)  มีครูตรงเอกในกลุ่มสาระ วิทย์ คณิตฯ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เอกละ 1  คน ต่อกลุ่มสาระ

(7)  มีครูที่มีวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอในกลุ่มสาระหลัก

วิธีดำเนินการ....คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯเสนอเลขา กพฐ. เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนขยายชั้นเรียน

 

หมวด 2   การดำเนินการขยายชั้นเรียน

ก.    การขอขยายชั้นเรียนให้สถานศึกษาปฏิบัติดังนี้

(1)    จัดทำแผนขยายชั้นเรียนเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ

(2)    เสนอเรื่องเพื่อขอขยายพร้อมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องไปเขตฯ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาไม่น้อยกว่า  1  ปีการศึกษา

               ข.  การพิจารณาขยายชั้นเรียนให้สำนักงานเขตฯปฏิบัติดังนี้

(1)  ตรวจข้อมูลเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความพร้อม

(2)  คณะกรรมการ( จาก ข้อ 1) นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ

(3)  ให้สำนักงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ

(4) เมื่อดำเนินการเสร็จ ให้สำนักงานเขตฯทำประกาศการขยายชั้นเรียน จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพเพื่อรับการประเมินภายนอกต่อไป

                ค.  ให้สำนักงานเขตฯ รายงานการขยายชั้นเรียนให้เลขาฯ กพฐ.ทราบและให้การสนับสนุน

                                        นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เลขาฯ กพฐ นำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาสั่งการ

                                                 ประกาศ ณ วันที่  5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2553

                                                               ชินวรณ์  บุณยเกียรติ

                                                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาระสำคัญสำหรับอ่าน สอบผู้บริหารโรงเรียน

คำสำคัญ (Tags)#บันทึกของlucky man#นายเวียงชัย นิลดวงดี สรุประเบียบปฏิบัติงาน#ระเบียบการปฏิบัติงานโรงเรียน#สรุป ระเบียบศธ.การขยายชั้นเรียน พ.ศ. 53

หมายเลขบันทึก: 382295, เขียน: 06 Aug 2010 @ 15:13 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 15:18 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เทพมงคล
IP: xxx.51.222.35
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความดีใจกับท่านผอเวียงชัย  ด้วยครับผม