พัฒนาการ KM เกษตรชุมพร

พัฒนาการ KM เกษตรชุมพร

พัฒนาการ KM เกษตรชุมพร

         ตามระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ มีการจัดทำยุทธศาสตร์โดยการขับเคลื่อนของหน่วยงานราชการภายในจังหวัด เพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์ เมื่อดำเนินงานมาระยะหนึ่งได้มีการวิเคราะห์กระบวนงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของหน่วยที่มีการปฏิบัติหลายหน่วยงาน และลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในด้านความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์ ภายใต้กระบวนการ Blueprint for Change โดยในปี 2549 ได้เลือกประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ มาดำเนินการการเป็นอันดับแรก                สำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ โดยมีเป้าประสงค์ การเพิ่มคุณภาพผลผลิตพืช เน้นไม้ผล (ทุเรียน,มังคุด ซึ่งเป็นพืชที่มีศักยภาพในการส่งออก) ภายใต้ โครงการส่งเสริมจัดการคุณภาพและมาตรฐานทุเรียน มังคุด เพื่อการส่งออก ผลผลิตของโครงการ คือเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน และมังคุด ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมตามระบบ GAP  มีหน่วยงานให้การสนับสนุน คือ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต7  สถานีพัฒนาที่ดิน                 ภายใต้กระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ได้มีการพัฒนาการเป็นลำดับดังนี้

           ผู้บริหารในระดับจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ระดับจังหวัด 1 คณะ

           ผู้บริหารในระดับหน่วยงาน (สำนักงานเกษตรจังหวัด)ได้จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตรเดือนและ 1ครั้ง ในวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน ( DW) ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น KM อำเภอ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับเข้าร่วมประชุม โดยจัดสัญจรไปตามอำเภอต่าง บางครั้งก็เรียกว่า KM สัญจร

KM สัญจร ครั้งที่ 1 จัด ณ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร วิทยาเขตชุมพร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2549  มีการถ่ายทอดความรู้เรื่อง  เกษตรอินทรีย์  ประเมินตนเองเกี่ยวกับการจัดการความรู้  ดูงานเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียงของ ชุมพรคาร์บานา รีสอร์ท

          

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">KM สัญจร ครั้งที่ 2 จัด ณ อำเภอท่าแซะ เมื่อวันที่     กุมภาพันธ์ 2549 มีการถ่ายทอดความรู้เรื่อง  ปาล์มน้ำมัน</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">KM สัญจร ครั้งที่ 3 จัด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์  อำเภอเมืองชุมพร เมื่อ 22 มีนาคม  2549  มีการถ่ายทอดความรู้เรื่อง  การผลิตทุเรียนนอกฤดู  ดูงานการผลิตทุเรียนคุณภาพตามระบบมาตรฐาน GAP สวนคุณนรินทร์ เกตุพิมล</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">    </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">KM สัญจร ครั้งที่ 4 จัด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลครน  อำเภอสวี เมื่อ 20 เมษายน  2549  มีการถ่ายทอดความรู้เรื่อง  การผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก  ดูงานการผลิตกล้วยหอมทอง</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">   </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">KM สัญจร ครั้งที่ 5 จัด ณ หอประชุมอำเภอทุ่งตะโก  อำเภอทุ่งตะโก เมื่อ 18  พฤษภาคม  2549  มีการถ่ายทอดความรู้เรื่อง  การเพาะเห็ดฟาง วิทยากรจากจังหวัดพิจิต  การจัดการความรู้ โดย KM TEAM  ดูงานการเพาะเห็ดฟาง ของกลุ่มช่องไม้แก้ว</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">    </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">                    </p>

คณะทำงานการจัดการความรู้ระดับจังหวัด  ( KM TEAM) ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง

                ประชุม KM TEAM ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 26 มกราคม  2549 เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ของการทำงาน และข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">                             </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">ประชุม KM TEAM ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 4 เมษายน  2549 เป็นการประชุมเพื่อทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติงานตามคำรับรอง</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">   </p>

การจัดการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญกับการจัดการความรู้  

                WORKSHOP ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2549 ประเด็นเรื่อง เทคนิคการจัดการความรู้  วิทยากรโดย คุณไอศูรย์  ภาษยะวรรณ์  วันนี้ได้หัวปลา (KV) และเส้นทางการขับเคลื่อน การจัดการความรู้ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">     </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">    </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"> WORKSHOP ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 ประเด็นเรื่อง การจัดการ BLOG  วิทยากรโดย คุณไอศูรย์  ภาษยะวรรณ์ ผู้เข้าworkshop ทุกคน มี Blog เป็นของตนเอง สามารถบันทึกได้ นำภาพลง Blog ได้พัฒนาไปอีกก้าวหนึ่ง</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">    </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">                           </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">กำลังใจจากผู้เยี่ยมชม (สคส – 20 มิถุนายน 2549)</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">                สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส) ได้มาเยี่ยมชมการจัดการความรู้ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549       </p>

       

                                 

             

</span></span><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p></span></span></span></span></span></span></span></span>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM เกษตรความเห็น (8)

ไอศูรย์
IP: xxx.188.46.46
เขียนเมื่อ 
  • อ่าน Blog นี้แล้ว พูดได้คำเดียว "ตะลึ๊ง..ตึ่ง..ตึง"
  • Mr.Song Blogger ก้าวหน้าไปมาก ใส่รูปภาพประกอบบันทึกได้อย่างมีจังหวะจะโคน รูปเดียว, 2-3 รูปรวมเป็น 1 File ทำได้ ...เนียน...ไม่มีที่ติ แสดงว่า บรรลุแล้วซึ่งการจัดการ File
  • ต่อไป File อื่น ๆ เช่น PowerPoint ที่ใช้นำเสนอ, File Word, Excel, PDF ฯลฯ ก็คงจะนำมาเผยแพร่กันตรงนี้
  • ดีใจจริง ๆ และเชื่อมั่นว่า เทคนิคเหล่านี้คงจะถ่ายทอด (ระบาด) ไปได้เร็วกว่าไข้หวัดนก ในกลุ่มพวกเรา KM เกษตรชุมพร
  • ว่าแต่ว่า ฟอนต์ AngsanaUPC ดู ๆ มันไม่...เชย...ไปหน่อยหรือ
  • เวลาผมตัดต่อไฟล์มาจากเอกสาร Word ผมมักจะเปลี่ยนฟอนต์เป็น Tahoma ขนาด = 10 Copy & Paste มาลงใน Blog จะดูดี อ่านง่าย คล้าย ๆ ฟอนต์มาตรฐานของ gotoknow.org ดูกลมกลืนกันดี
เขียนเมื่อ 

ณ ขณะนี้ออยรู้สึกภูมิใจที่สุดที่พี่ประสงค์ เขียนบันทึกลงในบล็อก หลังจากได้อ่านในเอกสารที่พี่เขียน ฟังที่พี่พูด ครั้งนี้ได้เห็นของจริงที่สมบูรณ์แบบแล้ว ดีใจจริง ๆ มันเป็นบล็อกที่น่าอ่านมากเลยพี่

ปล. บันทึกนี้ของพี่สามารถเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ที่พี่ได้เขียนไปก่อนหน้านี้ได้ ลองลิงค์ดูน่ะค่ะ (อายจังออยยังไม่ได้หัดใส่ภาพเลย net ที่บ้านช้าเหมือนเรือเกลือ)

 

ดีใจที่ได้อ่านบล็อกของคุณประสงค์ ทราบความก้าวหน้าของเกษตรชุมพรมากขึ้นคะ จะรออ่านตอนต่อไปนะคะ

                ทีม km  กรมส่งเสริมการเกษตร

เขียนเมื่อ 
        ดีใจและรู้สึกชื่นชมทีมงาน km ของจังหวัดชุมพรมาก  ผมและทีม km ส่วนกลางเฝ้าติดตามอยู่  และเราได้คุยกันว่า ตลาดนัดความรู้การส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  ระหว่างวันที่  12-13 กันยายน 2549  จะเชิญทีมของชุมพรมา ลปรร.  ด้วยครับ  อย่าลืมเขียนมา ลปรร.อีกนะครับ
เขียนเมื่อ 
ควรเปลี่ยน "การถ่ายทอดความรู้" เป็น "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้" ครับ     โดยเชื่อว่าเกษตรกรมีความรู้ปฏิบัติอยู่แล้ว     จัดให้เขา ลปรร. กัน    นักส่งเสริมเข้าไปเชื่อม เรียนรู้จากเขา และเอาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์เข้าไปเสริม
wiwaga
IP: xxx.188.25.59
เขียนเมื่อ 
  • กระจ่องฮ่อง ๆเจ้าข่าเอ๋ย....
  • ชาวKm เกษตรกรชุมพร ไม่ช่วยกันต่อยอดกันคนละไมคนละมือหรือครับ
  • แฮะ ๆ หรือว่ายังไม่ค่อยชับ...หรือเปล่าอาจารย์ไอศูนย์

 

เขียนเมื่อ 

เรื่อง ชับ / ไม่ชับ เนี่ย..คุยกันในรถตู้ขณะเดินทางกลับจากกทม.เมื่อคืนวันศุกร์

มีคนถามขึ้นมาว่า "ชอบแบบไหน?" คำตอบคือ "ช๊อบ..ชั่บ..ชั่บ !!!"

ผมยังนึกไม่ออกว่าเป็นยังไง...วานเฉลย.

แปล
IP: xxx.173.116.154
เขียนเมื่อ 

ชอบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ..........................................................................................................................................................................