พัฒนาการ KM เกษตรชุมพร

         ตามระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ มีการจัดทำยุทธศาสตร์โดยการขับเคลื่อนของหน่วยงานราชการภายในจังหวัด เพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์ เมื่อดำเนินงานมาระยะหนึ่งได้มีการวิเคราะห์กระบวนงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของหน่วยที่มีการปฏิบัติหลายหน่วยงาน และลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในด้านความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์ ภายใต้กระบวนการ Blueprint for Change โดยในปี 2549 ได้เลือกประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ มาดำเนินการการเป็นอันดับแรก                สำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ โดยมีเป้าประสงค์ การเพิ่มคุณภาพผลผลิตพืช เน้นไม้ผล (ทุเรียน,มังคุด ซึ่งเป็นพืชที่มีศักยภาพในการส่งออก) ภายใต้ โครงการส่งเสริมจัดการคุณภาพและมาตรฐานทุเรียน มังคุด เพื่อการส่งออก ผลผลิตของโครงการ คือเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน และมังคุด ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมตามระบบ GAP  มีหน่วยงานให้การสนับสนุน คือ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต7  สถานีพัฒนาที่ดิน                 ภายใต้กระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ได้มีการพัฒนาการเป็นลำดับดังนี้

           ผู้บริหารในระดับจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ระดับจังหวัด 1 คณะ

           ผู้บริหารในระดับหน่วยงาน (สำนักงานเกษตรจังหวัด)ได้จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตรเดือนและ 1ครั้ง ในวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน ( DW) ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น KM อำเภอ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับเข้าร่วมประชุม โดยจัดสัญจรไปตามอำเภอต่าง บางครั้งก็เรียกว่า KM สัญจร

KM สัญจร ครั้งที่ 1 จัด ณ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร วิทยาเขตชุมพร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2549  มีการถ่ายทอดความรู้เรื่อง  เกษตรอินทรีย์  ประเมินตนเองเกี่ยวกับการจัดการความรู้  ดูงานเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียงของ ชุมพรคาร์บานา รีสอร์ท

          

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">KM สัญจร ครั้งที่ 2 จัด ณ อำเภอท่าแซะ เมื่อวันที่     กุมภาพันธ์ 2549 มีการถ่ายทอดความรู้เรื่อง  ปาล์มน้ำมัน</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">KM สัญจร ครั้งที่ 3 จัด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์  อำเภอเมืองชุมพร เมื่อ 22 มีนาคม  2549  มีการถ่ายทอดความรู้เรื่อง  การผลิตทุเรียนนอกฤดู  ดูงานการผลิตทุเรียนคุณภาพตามระบบมาตรฐาน GAP สวนคุณนรินทร์ เกตุพิมล</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">    </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">KM สัญจร ครั้งที่ 4 จัด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลครน  อำเภอสวี เมื่อ 20 เมษายน  2549  มีการถ่ายทอดความรู้เรื่อง  การผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก  ดูงานการผลิตกล้วยหอมทอง</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">   </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">KM สัญจร ครั้งที่ 5 จัด ณ หอประชุมอำเภอทุ่งตะโก  อำเภอทุ่งตะโก เมื่อ 18  พฤษภาคม  2549  มีการถ่ายทอดความรู้เรื่อง  การเพาะเห็ดฟาง วิทยากรจากจังหวัดพิจิต  การจัดการความรู้ โดย KM TEAM  ดูงานการเพาะเห็ดฟาง ของกลุ่มช่องไม้แก้ว</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">    </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">                    </p>

คณะทำงานการจัดการความรู้ระดับจังหวัด  ( KM TEAM) ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง

                ประชุม KM TEAM ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 26 มกราคม  2549 เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ของการทำงาน และข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">                             </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">ประชุม KM TEAM ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 4 เมษายน  2549 เป็นการประชุมเพื่อทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติงานตามคำรับรอง</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">   </p>

การจัดการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญกับการจัดการความรู้  

                WORKSHOP ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2549 ประเด็นเรื่อง เทคนิคการจัดการความรู้  วิทยากรโดย คุณไอศูรย์  ภาษยะวรรณ์  วันนี้ได้หัวปลา (KV) และเส้นทางการขับเคลื่อน การจัดการความรู้ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">     </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">    </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"> WORKSHOP ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 ประเด็นเรื่อง การจัดการ BLOG  วิทยากรโดย คุณไอศูรย์  ภาษยะวรรณ์ ผู้เข้าworkshop ทุกคน มี Blog เป็นของตนเอง สามารถบันทึกได้ นำภาพลง Blog ได้พัฒนาไปอีกก้าวหนึ่ง</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">    </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">                           </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">กำลังใจจากผู้เยี่ยมชม (สคส – 20 มิถุนายน 2549)</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">                สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส) ได้มาเยี่ยมชมการจัดการความรู้ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549       </p>

       

                                 

             

</span></span><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p></span></span></span></span></span></span></span></span>