ม.ราชภัฎสวนดุสิต เปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้
(Knowledge Management)

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้- 30 มกราคม 2550พิเศษสำหรับนักศึกษาในหลักสูตร
- รับ Computer Notebook
- ศึกษาดูงานต่างประเทศและรับใบ certificate


สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้ ม.ราชภัฎสวนดุสิต
โทร 0-2244-5869

http://www.dusit.ac.th/news/04-49/17/km.pdf