เป็นการรวบรวมชุดโปรแกรมที่มากที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งได้จัดสร้างขึ้นด้วยการเขียนสูตรคำนวณลงในตารางงานของโปรแกรมเอ็กเซล 2007 และได้บันทึกเป็นเอ็กเซล 97-2003 ด้วย (หากเปิดด้วยโปรแกรม 2007 แล้วมีปัญหาให้ใช้ไฟล์ 2007 แทน) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอนที่ไม่เป็นโปรแกรมวิเคราะห์สถิติอื่น ๆ เพียงแต่มีพื้นฐานของคอมพิวเตอร์บ้างหรือสามารถอาศัยเพื่อนครูบ้างหรืออาศัยลูกๆหลานๆ บ้าง ก็สามารถวิเคราะห์วิจัยตัวเลขที่ใช้ปฏิบัติงานทางการศึกษาที่ทำอยู่ตามปกติเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายหรือไม่ยากเกินไปนัก ประโยชน์ที่จะได้รับ คือ
1. จัดทำผลงานทางวิชาการ/วิจัย/รายงานการใช้ผลงานทางวิชาการ
2. เขียนแบบแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะต่าง ๆ (ก.ค.ศ. 3/1 - 3/4)
3. ใช้ในการเรียนการสอนปกติ เช่น วิจัยในชั้นเรียน วิจัยพัฒนางาน วิจัยพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ
4. ช่วยพัฒนาครู/ผู้เรียน และปฏิรูปการศึกษาไทย

โดยเริ่มกระบวนการเรียนการสอนตามปกติ แต่ต้องมีการวางแผนงานด้วย -รวบรวมเอกสารงานวิทยานิพนธ์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง -ต้องออกแบบเครื่องมือ เช่น ข้อสอบ แบบประเมิน แบบสังเกต ฯลฯ -แล้วนำมาใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (ถ้ามี/ผ่านผู้ทรงวุฒิก็จะมีความเชื่อมั่นสูง) -วิเคราะห์ข้อมูลด้วยชุดโปรแกรมเอ็กเซลนี้ -แปลผลเขียนรายงาน -ให้ผู้รู้ช่วยตรวจสอบ -นำมาพัฒนา (วนรอบเก็บข้อมูลใหม่จนจบสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนางานวิจัยสูงขึ้น)

ท่านสามารถดาวน์โหลดชุดโปรแกรมเอ็กเซลเหล่านี้ (หรือถ้ามีการใช้สถิติทดสมมติฐานตัวอื่น) เดิมดาวน์โหลดได้ที่ http://e-learning.vec.go.th/elearning/ แต่ปัจจุบันให้มาดาวน์โหลดที่ https://sites.google.com/site/saksit2500/ หรือที่ http://202.29.238.187/saksit/ โดยมีโปรแกรมตามลำดับขั้นตอนดังนี้
1.การตรวจสอบเครื่องมือต่าง ๆ
- ข้อสอบ ใช้การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ (IOC)
ใช้การวิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบรายข้อ เพื่อหาความเชื่อมั่นหรือความเที่ยงตรง ความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก แบบอิงกลุ่มอิงเกณฑ์
และแบบกลุ่มเก่ง/ไม่เก่ง
- แบบประเมิน ใช้การวิเคราะห์การประเมิน 3 - 5 ระดับ, 3 ระดับ, 4 ระดับ, 5 ระดับ
- นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ใช้การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (E1/E2) และประสิทธิผล(E.I.)

2.การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
- การตรวจข้อสอบ
- การประเมินผลตามจุดประสงค์แบบอิงเกณฑ์ 8 ระดับ
- การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม (t-score) เกรด 5, 8 ระดับ
3.การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน
- การสุ่มตัวอย่าง
- การวิเคราะห์ความถี่
- การวิเคราะห์ค่าร้อยละ
4.การทดสอบสมมติฐานด้วย t-test
- กลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มเทียบกับเกณฑ์
- กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มเทียบคู่กันหรือไม่เป็นอิสระกัน เช่น ก่อน-หลังเรียน
- กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน


หากโปรแกรมมีข้อผิดพลาดประการใด ช่วยกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ...จะได้ปรับปรุงให้สมบูรณ์...
เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก ๆ ท่านครับ {#emotions_dlg.q2} {#emotions_dlg.d3}