GotSmiley for FREE! Click Hereโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯจัดอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในสถานศึกษาด้วยกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ  " ดี เก่ง มีสุข"  ในวันที่ 8-9 กรกฏาคม  2549  โดยเชิญวิทยากร นางสาวไพเราะ  พุ่มมั่น  ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ  สพท.สุพรรณบุรี เขต1 

วันนี้วิทยากรเน้น  ทบทวนหลักสูตรของโรงเรียน  วิสัยทัศน์  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และโครงสร้างของหลักสูตร   วิทยากรแนะวิชาสาระพื้นฐานในแต่ละวิชาควรแยกสาระเพิ่มเป็นคนละวิชาจะได้สอดแทรกเนื้อหาภูมิปัญญาท้องถิ่น

การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนควรส่งเสริมคุณลักษณะ    ดี เก่ง  มีสุข การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  เน้นการบันทึกผลหลังสอน   ส่งเสริมให้กำลังใจให้บุคลากรจัดทำผลงานทางวิชากรเพื่อพัฒนาตนเอง

 

Ladprao+032 Ladprao+036