จากการอบรมวันนี้  เรื่อง  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ ดี เก่งมีสุข  วิทยากรท่านเดินทางมาจากสุพรรณบุรี  ท่านถามไว้  และตอบไม่ได้จริงๆ  ช่วยด้วย!

คำถาม  คือ  คำขวัญของจังหวัดสระบุรี  คือ  เนื้อนุ่ม  นมดี  กระหรี่ดัง

คำขวัญของจังหวัดลพบุรี คือ  วังนารายณ์คู่บ้าน  ศาลพระกาฬคู่เมือง  ปรางค์สามยอดลือเลื่อง  เมืองดินสอพอง

คำถามที่ตอบไม่ได้คือ  คำขวัญของกรุงเทพฯ คืออะไร

ตอบไม่ได้จริงๆ  ช่วยด้วย

หรือไม่มั่นใจ  จะตอบเป็นการส่วนตัว  ที่นี่  ก็ได้ค่ะ