ภาระกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนั่นก็คือ การบริการวิชาการ

ในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการบริการจัดการที่ดีของกองทุนหมู่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ผมและเพื่อน ๆ อาจารย์ ก็ได้มีโอกาสไปเปิดเวทีเพื่อบริการชุมชนหลาย ๆ แห่งด้วยกัน ผมจึงได้มีโอกาสนำสิ่งที่ประทับใจมาเล่าให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ ได้ฟังครับ

บริการความรู้สู่ท่าสัก

             ในวันที่ 25 เมษายน  2547 คณะอาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ ได้มีโอกาสเดินทางไปบริการความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิกของกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งถือเป็นภาระกิจหนึ่งของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องมีหน้าที่บริการวิชาการแก่ชุมชน และตรงกับปรัชญาของสถาบันที่ว่า สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งเนื้อหาในวันนั้นที่คณะอาจารย์ได้เข้าไปจัดเวทีในท้องถิ่นมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด 4 หัวข้อด้วยกัน คือ

เนื้อหา

วิทยากรกระบวนการ

1.  การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   ที่ผ่านมา ปัญหาและแนวทางพัฒนา อาจารย์ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ 
2.  การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  อาจารย์ภาศิริ  เขตปิยรัตน์อาจารย์สินีนาฏ  ปัญญาศิลป์
3.  การจัดทำบัญชีเบื้องต้น อาจารย์วริศรา  ดวงตาน้อย
4.  การประกอบธุรกิจเบื้องต้น อาจารย์รวมพร  อารีรักษ์

 

                   ในวันนั้นมีการจัดอบรมขึ้นที่ศาลาการเปรียญวัดท่าสัก ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์  โดยผู้เข้าร่วมการอบรมในวันนั้นเป็นคณะกรรมการและสมาชิกของกองทุนหมู่บ้าน จำนวนประมาณ 50 คน

                  ซึ่งการอบรมในวันนั้นทางคณะผู้จัดงานได้ปรับเปลี่ยนด้านล่างของศาลาการเปรียญของวัดให้กลายเป็นห้องเรียนของชุมชน เป็นศูนย์กลางความรู้ของชุมชน