โครงการ ผลิตสื่อ CAI ชุด ตัวเลขหรรษา

sweety
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ตัวเลขและรู้ค่าของตัวเลข โดยมีการใช้สื่อ

1. ชื่อโครงการ
    โครงการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ชุด ตัวเลขหรรษา
 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

            นายจยุตต์      ทนุเสริม          รหัส    48071170
            นายชัยฤกษ์   สุดสังข์            รหัส    48071231
            นางพิกุลทอง  สังข์เงิน           รหัส    48071538

3. หลักการและเหตุผล

           การศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาให้เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิด - 5 ปี เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการจัดการศึกษาของมนุษย์  เด็กวัยนี้เป็นวัยเริ่มต้นชีวิต  ถือว่าเป็นวัยสำคัญของชีวิต  เพราะเป็นวัยที่มีการพัฒนาการทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา  การเจริญเติมโตในอัตราสูงสุด โดยเฉพาะในด้านระบบประสาทและสมองจะเจริญเติมโตได้ถึงร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่  เป็นระยะที่เกิดการเริยนรู้ได้มากที่สุด  เป็นวัยสดใส  มองโลกสวยงาม  มีความสงสัยใคร่รู้  มีจินตนาการกว้างไกล 
           สื่อการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งกระตุ้นเกิดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี  การให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ต้องเริ่มต้นด้วยการรู้จักตัวเลข  เราจะทำอย่างไรให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ตัวเลขและรู้ค่าของตัวเลข  โดยมีการใช้สื่อของภาพและเสียง  มีเกมการเล่นให้เด็ก ๆ มีความสนใจ เด็กปฐมวัยจะได้เรียนรู้อย่าง เก่ง  ดี มีสุข

4. วัตถุประสงค์โครงการ

        1. สร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ชุด ตัวเลขหรรษา
        2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลข

5. ระยะเวลาดำเนินการ
         กรกฎาคม ตุลาคม 2549  

6. ลักษณะการดำเนินการ
        1. จัดทำโครงการ
        2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการดำเนินการผลิต 
        3. ดำเนินการผลิต
        4. ทดลองใช้
        5. ประเมินผล

7.  แผนปฏิบัติการ

ลำดับ
ที่

กิจกรรม

ภาคเรียนที่ 1

กรกฏาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

ดำเนินการจัดทำโครงการ                                

2

ประชุมผู้เกี่ยวข้อง                                

วางแผนการดำเนินการผลิต                                

3

วิเคราะห์เนื้อหา                                

4

จัดทำ Sclip                                

5

จัดทำ Storyboard                                

6

ผลิตบทเรียน CAI                                

7

ทดลองใช้                                

8

ปรับปรุงแก้ไข                                

9

ประเมินผล                                

8. งบประมาณ
    -
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       1. ได้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ชุด ตัวเลขหรรษา
       2. นักเรียนปฐมวัยมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลขและค่าของตัวเลข

10. การติดตามประเมินผลโครงการ

              1. ประเมินผลจากผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด ตัวเลขหรรษา
              2. ประเมินผลอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พิกุลทอง สังข์เงินความเห็น (4)

นันทิดา ด้วงอ่วม
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

ดีนะคะ เพราะเป็นสื่อทางเลือกที่น่าสนใจ  ตื่นเต้นสำหรับเด็กอนุบาล ตอนเรียนได้มีโอกาสทำวิจัยเกี่ยวกับCAI เรื่องพืช ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พืชให้กับเด็กอนุบาล (มศว.) และตอนนี้กำลังหาข้อมูลในการจัดทำหรือจะจัดซื้อด้วย ยังงัยแนะนำกันบ้างนะคะ

เขียนเมื่อ 

เป็นสื่อที่ดีมาก และน่าสนใจค่ะ

p
IP: xxx.157.239.230
เขียนเมื่อ 

ดีมากมาย ด้วยความชื่นชม เห็นผลงานแล้วชื่นใจ คนน่ารัก เท่านั้นที่ทำได้

pat
IP: xxx.183.96.238
เขียนเมื่อ 

อยากเห็นผลงานจัง