โครงการ

....
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โครงการ การจัดสวนถาด

 ชื่อโครงการ     การจัดสวนถาด

 หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องมาจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการรับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ทำให้มีการว่างงานกันมากขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กลุ่มคนในชุมชนได้รับรู้ถึงปัญหาขยะ และในทางกลับกันจะช่วยให้ประชาชนรู้ถึงการทำวิกฤตให้เป็นโอกาส กล่าวคือได้มองเห็นในด้านทีมีประโยชนและยังทำรายได้ จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์  

  การจัดดอกไม้ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของทุกคนหาน้อยไม่ และมีคุณค่าอันสำคัญจำเป็นต่อชีวิต เพราะนอกจากมีกินแล้ว เรายังต้องการความสุขทางใจอีกด้วย การรู้จักนำเอาความงามของดอกไม้ใบหญ้ามาใช้เพื่อประโยชน์แห่งความสุขนั้น เป็นที่นิยมและมีมานานนับแต่โบราณกาล และยิ่งโลกมีความเจริญทางวัตถุมากขึ้นเพียงใด ความงามอันเกิดจากธรรมชาติเช่นดอกไม้ ก็ยิ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้นเป็นเงาตามตัว จำนวนผู้คนที่นิยมการจัดดอกไม้ก็ได้เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั้งการจัดดอกไม้ได้กลายเป็นศิลปและวิชาการแขนงหนึ่ง

ระยะเวลาดำเนินการ

  กรกฎาคม  2549  – ตุลาคม 2549   

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

1.      ประชุมเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ

2.      วางแผนการดำเนินการตามโครงการ

3.      ดำเนินการตามแผน

4.      สรุปผล และประเมินผลการดำเนินการ

 แผนดำเนินการ

ที่กิจกรรมระยะเวลาการดำเนินโครงการ
1ดำเนินการขออนุมัติโครงการวันที่ 1-30 ก.ค. 49
2วางแผนการดำเนินการผลิต        วันที่ 15 ก.ค. 20 ส.ค. 49
3ดำเนินการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวันที่  20 ส.ค. 15 ก.ย. 49
4ทดลองใช้วันที่ 15 ก.ย.  15 ต.ค. 49
5ปรับปรุงแก้ไขวันที่  15 ต.ค. 20 ต.ค. 49
6สรุปและประเมินผลวันที่  20 ต.ค. 31 ต.ค. 49

 

งบประมาณ          จำนวนเงิน  ---   บาท   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เป็นเสมือนสื่อกลางให้เราได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น  นอกจากความสว

  2.ทำให้จิตใจของเราสงบและผ่อนคลาย 

  3.การที่เราได้ลงมือจัดสวนด้วยตัวเอง ถือเป็นกิจกรรมยามว่างที่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

4.ได้ความภาคภูมิใจกับผลงานสวนสวย ที่จัดด้วยฝีมือเราเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเหมาะกับการเรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่

  

 ผู้รับผิดชอบ

น.ส.จารุวรรณ  ศุขเจริญ  48071200
น.ส.ธาริณี  นภาวรรณกุล 48071316
นายจาตุวัฒน์  ลี้ตระกูล  48071194

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน THARINEE NAPAWANNAKULความเห็น (0)