สำนักงานเกษตรอำเภอละแม เป็นส่วนราชการหนึ่งในอำเภอละแมจังหวัดชุมพร

ข้อมูลทั่วไป

1. ประชากร 7,765 ครัวเรือน ครัวเนือนเกษตรกร 6,555 ครัวเรือน

2. พื้นที่ทั้งอำเภอ ประมาณ 192,630 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 136,000 ไร่ พืชที่สำคัญ ได้แก่

2.1 ยางพารา พื้นที่ ปลูก65,520 ไร่ เกษตรกร 22,750 ครัวเรือน

2.2 ปาล์มน้ำมัน พื้นที่ปลูก 57,300 ไร่ เกษตรกร 22 15 ครัวเรือน

จุดเเข็ง

1. พื้นที่เหมาะสมในการทำการเกษตร 2. การคมนาคมสะดวกทั้งทางรถยนต์และรถไฟ 3. เกษตรกรมีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพ

ข้อจำกัด

1. การพังทะลายและความเสื่อมของดิน

2. ขาดเอกสานสิทธิ์ในที่ดิน

3. ขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แนวทางพัฒนา