Contact

สัปดาห์แรก

  โลกภายนอก  
สุดสัปดาห์แรก : ก้าว สู่ สคส.สถาบันแห่งการเรียนรู้
                   สัปดาห์แรกแห่งการเรียนรู้ได้สร้างประสบการณ์ทำงานอีกแบบหนึ่งให้กับตัวเราเอง เป็นการทำงานที่มีความสุขมากกว่าการทำงานแบบต่างคนต่างทำ และเป็น โลกภายนอกอีกแบบหนึ่งที่คนเรา สามารถจะเปิดให้กับตัวเองได้ โอกาสของคนเรามีหลายครั้งอยู่ที่คุณจะรับโอกาสนั้นหรือเปล่า เวลาได้ล่วงเลยมาหลายวันแล้ว สคส.ได้สร้างความประทับใจ และวิธีการเปิด bolg ซึ่งบางคนอาจจะได้ทำแต่ถือว่าเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ของตัวเราค่ะ สัปดาห์แรกผ่านไป

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 37584, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #สคส.

Recent Posts 

Comments (1)

สุปราณี (แกบ) จริยะพร
IP: xxx.151.216.4
Written At 

-  ดีใจค่ะที่นุ้ย เริ่มต้นสะสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 

- ทำงานอย่างมีความสุข 

- เป็นโลกภายนอกอีกแบบหนึ่งที่ "นุ้ย" สามารถจะเปิดให้กับตัวเองได้  โลกของนุ้ยจะยิ่งใหญ่ไพศาลค่ะ