การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานนับว่าเป็นโครงการส่งเสริมที่เน้นให้มีการผลิตอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและตัวเกษตรกรผู้ผลิตเอง  เกษตรกรผู้ผลิตยังให้ความสำคัญกับโครงการน้อยมากแต่กลับมุ่งเน้นไปที่ราคาผลผลิตเพียงอย่างเดียว  ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทัศนะคติด้านการผลิตของเกษตรกรต้องมีการประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์และผลที่ได้รับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  เพราะการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบความปลอดภัยของอาหาร   (Food  safety) เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและสามารถสร้างโอกาสแข่งขันทางการตลาด ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความปลอดภัยในคุณภาพชีวิต  รวมทั้งไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย                                        

           ทั้งนี้และทั้งนั้นรัฐบาลต้องการให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกเป็นผู้นำด้านการเกษตรในการผลิตอาหารป้อนสู่ตลาดโลก