หวังว่า...จะได้ปักธงร่วมกัน

       นับตั้งแต่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้าน KM ของศูนย์ฯ มี ผอ.ศูนย์ฯ คุณวัลลี และคุณสุภาพร ได้ร่วมงานการจัดการความรู้ของจังหวัดในปี 2548 นับเป็นความใหม่ของเราที่ได้ปฏิบัติจริงๆ เคยได้รับความรู้มาบ้างก่อนหน้านี้ในที่ประชุมกรมหรือกระบวนการร่วมกันคิดร่วมกันทำในงานวิจัยหรือการคิดโครงการร่วมกัน แต่ก็ยังมองไม่ออกว่าในภาพรวมว่าจะพัฒนาความรู้ของแต่ละส่วนออกมาเป็นระบบได้อย่างไร พอมาปีนี้เราต้องเข้าร่วมในกิจกรรม KM เกษตรชุมพร เพื่อพัฒนางาน GAP พืชที่รับผิดชอบ ซึ่งได้แก่ ทุเรียน มังคุด งานในส่วนที่ศูนย์ฯต้องสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ให้บรรลุผล ก็คือ งานตรวจรับรองแปลงผลิตพืช งานตรวจคุณภาพสุก-แก่ทุเรียนเพื่อการส่งออก และงานตรวจร้านค้าจำหน่ายปุ๋ยและวัตถุอันตรายทางการเกษตร เป็นต้น การได้ร่วมเวที KM เกษตรชุมพร ทำให้คณะทำงานได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ประสบการณ์ คุยกันมากขึ้น หวังว่าในอนาคตจะมีการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบมากขึ้น รู้ว่ากลุ่มผู้ปฎิบัติงานต้องการความรู้เพิ่มเติมอะไรบ้าง การให้ความรู้หรือสนับสนุนให้ไปหาความรู้จะทำได้อย่างตรงจุด เรียกว่า "เกาถูกที่คันเลยทีเดียว" นอกจากนี้เราคงต้องแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ ที่กรม หรือสำนักวิจัยต่างๆ เผยแพร่ สู่ blog KM เกษตรชุมพร เพื่อจะได้ไปปักธงร่วมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM-GAP ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรความเห็น (0)