ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน : ก.พ.ร.

     ตามที่เราชาว มน. มีการประชุมเตรียมการเพื่อพร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษา (สถาบันอุดมศึกษา 73 แห่ง) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2549  ซึ่งเราได้มีการประชุมเตรียมการมากันหลายครั้งในรอบปีนี้  และหลังจากที่เราได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะที่ปรึกษาการประเมินผลติดตามความก้าวหน้า การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 49 
<รายละเอียด> ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการในการรายงานผลฯ ในรอบ 9 เดือน พี่เบิร์ด กองแผนงาน (กผง.) ก็ได้นัดเราประชุมกันอีกครั้งโดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธานในที่ประชุม  ในการประชุมมีการแจกเอกสาร 3 ชิ้น ได้แก่

     1.คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (สถาบันอุดมศึกษา 73 แห่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด  มีรายละเอียดเพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูลเพิ่มมากขึ้น

     2.แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549  (พร้อมตัวอย่างของปีที่ผ่านมาบางตัวชี้วัด  พร้อมกันนี้ทาง กผง.ได้นำขึ้น web ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถ Download ไปใช้กรอกข้อมูลได้เลย)

     3.แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) สำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ และคุณภาพ  (ซึ่งเป็นรายละเอียดอยู่ในเอกสารข้อ 1 ถ่ายเอกสารแยกออกมาอีก 1 ชุดเพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล)

     4.รายชื่อผู้กำกับดูแลและผู้จัดเก็บข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัดในคำรับรองฯ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 <Click>

     ในการประชุมดังกล่าวมีการพูดคุยถึงเอกสารที่จะต้องเตรียมรวบรวมเพื่อจัดส่งให้ ก.พ.ร. ซึ่งเป็นการรายงานผลฯ ในรอบ 9 เดือน  ซึ่งผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้จะต้องรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์ม และนำมาพูดคุยกันอีกครั้งในวันพุธที่ 12 ก.ค. 49 เพื่อที่ กผง. จะได้จัดทำรูปเล่มเพื่อส่งไปยัง ก.พ.ร. ต่อไปค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JRความเห็น (0)