การจัดทำ Job Description (แบบบรรยายลักษณะงาน) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แบบ ลปจ.1)

บุษยมาศ
การจัดทำ Job Description (แบบบรรยายลักษณะงาน) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แบบ ลปจ.1)

 

 

 

การจัดทำ Job Description  (แบบบรรยายลักษณะงาน)

ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แบบ ลปจ.1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

ดร. สว่าง   ภู่พัฒน์วิบูลย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการจัดทำ Job Description

 

 

                  เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30 น.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดำเนินการจัดทำ Job Description (การบรรยายลักษณะงาน) ให้กับลูกจ้างประจำ  โดยมี  ดร. สว่าง   ภู่พัฒน์วิบูลย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ   พรหมเสน  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร +  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  เสมาขันธ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี + นายสุรินทร์  วิจิตรพงษา  ผู้อำนวยการกองกลาง +  นายอดิศักดิ์  แก้วกองทรัพย์   หัวหน้างานสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  (ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ   พรหมเสน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ชี้แจงและเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานในหน้าที่

เพื่อให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

 

 

นางบุษยมาศ   แสงเงิน   ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

ชี้แจงเรื่องการทำ Job Description  (แบบบรรยายลักษณะงาน)

ให้แก่ลูกจ้างประจำ  จำนวน  35  ราย

 

 

                 โดยได้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553  เรื่อง  การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

 

 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดทำรายละเอียดคำบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำทุกตำแหน่งของส่วนราชการ ตามแบบ  ลปจ. 1  โดยจะต้องสอดคล้องกับหน้าที่โดยย่อของตำแหน่งที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  ทั้งนี้ เมื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารอัตรากำลัง โดย การปรับระดับชั้นงาน + การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง)  และกลุ่มงาน (สายงาน (ชื่อตำแหน่ง) ที่เปลี่ยนใหม่) (การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง)) ในตำแหน่งใด ให้ปรับปรุงคำบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งนั้นให้สอดคล้องกับสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และระดับชั้นงานของตำแหน่งนั้นด้วย

 

 

                 สำหรับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งจากผลการปรับระดับชั้นงานของตำแหน่ง การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง)/กลุ่มงาน หรือตัดโอนอัตรากำลังลูกจ้างประจำดังกล่าวให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 โดยมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดแบ่งกลุ่มลูกจ้างประจำออก เป็น  3  กลุ่ม  ได้แก่...

                 กลุ่มที่มี Job Description  คงเดิม

                 กลุ่มที่มี Job Description  น้อยกว่าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการมอบหมายงานให้ปฏิบัติเพิ่มขึ้น

                 กลุ่มที่มี Job Description  มากกว่าหน้าที่  ผู้บังคับบัญชา ร่วมกับมหาวิทยาลัย พิจารณา เพื่อปรับเปลี่ยนตำแหน่ง สายงานเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ให้ตรงกับภาระที่รับผิดชอบ

                 กำหนดส่งแบบบรรยายลักษณะงาน ให้กองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ภายในวันที่  2  สิงหาคม  2553  เพื่อดำเนินการส่งให้สำนักงาน ก.พ. + กรมบัญชีกลางทราบต่อไป...

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#job description#ลูกจ้างประจำ#การจัดทำ job description (แบบบรรยายลักษณะงาน) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แบบ ลปจ.1)#แบบ ลปจ.1#แบบบรรยายลักษณะงาน

หมายเลขบันทึก: 375896, เขียน: 16 Jul 2010 @ 20:44 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 23:13 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 13, อ่าน: คลิก


ความเห็น (13)

เขียนเมื่อ 

เรียน ลูกจ้างประจำทุกท่าน...

สำหรับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำในตอนนี้...เช่นการเปลี่ยตำแหน่ง เปลี่ยนระดับชั้นให้สูงขึ้น นั้น...เมื่อวานผู้เขียนได้คุยทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง  ท่านแจ้งมาว่า ตามที่สำนักงาน ก.พ. ให้เปลี่ยนตำแหน่งได้นั้น...ขอให้ทุกท่านรอหนังสือจากกระทรวงการคลัง แจ้งมาให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องวิธีการ หลักเกณฑ์ การเข้าสู่ตำแหน่งของลูกจ้างประจำก่อนนะค่ะ...ส่วนราชการต้องชะลอไปก่อน จนกว่าจะมีหนังสือจากกระทรวงการคลัง แจ้งมาให้ทราบอีกครั้งค่ะ...

หมายเหตุ  :  ถ้ามีหนังสือจากกระทรวงการคลังแจ้งมา  ผู้เขียนจะนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ...

สวัสดีครับอาจารย์ ลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขเราก็เกาะติดเรื่องนี้อยู่ครับ

ขอบคุณอาจารยื ที่นำความก้าวหน้ามาเล่าให้ฟัง

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...คุณวอญ่า...

P  ดีแล้วค่ะ  สิทธิประโยชน์ของเรา...แต่เราต้องพัฒนาตัวเราเองด้วยนะค่ะ...ขอบคุณที่แวะมาค่ะ...สบายดีนะค่ะ...

นายดวงดี พลาหาญ
IP: xxx.93.164.144
เขียนเมื่อ 

ลูกจ้างประจำ สพฐ.ที่พัฒนาตัวเองแล้ว..ก็กำลังรอความหวังเหมือนกันนะครับจะเป็นไปตามความหวังหรือไม่นั้นก็อยู่ผู้บังคับบัญชาเพราะได้เข้าประชุมอบรมหลายครั้งว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตามกลุ่มงานต่าง ๆ แล้ว ยังจะได้ปรับเข้าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการพลเรือนสำหรับผู้พัฒนาตัวเอง ลูกจ้างประจำกำลังรอความหวังครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน  ลูกจ้างประจำทุกท่าน...

ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เรื่อง "การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่" ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 83 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ตามบล็อกด้านล่างนี้ค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/390373

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณดวงดี...

ให้ดูจากหมายเลข 5 นะค่ะ...

อร
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 

รบกวนคำบรรยายลักษณะงานของพนักงานขับรถยนต์หน่อยคะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณอร...

  • ลองศึกษาดูนะค่ะ...เป็น Job ของพนักงานขับรถยนต์ ของ มรภ.พิบูลสงคราม ค่ะ
  • http://gotoknow.org/file/bussayamas/bussayamas_0003.PDF
  • ถ้าเขาทำหน้าที่อื่นด้วย ก็ใส่ Job ให้เขาด้วยนะค่ะ เพราะเขาจะได้มีหน้าที่ในคำสั่งของส่วนราชการค่ะ เพื่ออนาคต เขาจะสามารถเปลี่ยนเป็นตำแหน่งอื่นได้
  • เนื่องจากตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เป็นตำแหน่งที่จ้างเหมาได้นี่ค่ะ
  • ถ้าเขาพิมพ์ได้ ก็เปลี่ยนเป็นพนักงานพิมพ์ให้เขาได้ และส่วนราชการก็สามารถจ้างเหมาตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ได้ค่ะ...
  • ลองศึกษาดูนะค่ะ...
ลัดดาวัลย์
IP: xxx.122.30.70
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนอาจารย์เกี่ยวกับการเขียน Job ของตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 ขึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ1 ตอนนี้กำลังทำเรื่องเปลี่ยนอยู่ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ  คุณลัดดาวัลย์...

คนหลังเขา
IP: xxx.12.74.2
เขียนเมื่อ 

ขอสอบถามตำแหน่งลูกจ้างประจำ

1 ตอนนี้เป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 1(ระดับเงินเดือนเต็มขั้น) ที่หาดใหญ่ ทำเรื่องขอเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ เป็น ช่างสื่อสารระดับ 1 เพราะทำหน้าที่เกี่ยวกับการซ่อมวิทยุสื่อสาร โดยทำหน้าที่นี้มาตั้งแต่ปี 2549 แต่ทางนี้บอกว่าเปลี่ยนไม่ได้ เพราะระยะเวลาไม่ถึง

2 ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 1(ระดับเงินเดือนเต็มขั้น) เปลี่ยนเป็นช่างฝีสนาม ระดับ 2 ได้หรือไม่

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณคนหลังเขา...

  • ให้คุณศึกษาตำแหน่งที่จะปรับเปลี่ยนให้ละเอียด โดยที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนั้น ๆ และก็ให้ดูภาระงานที่ทำในปัจจุบันด้วยค่ะ สามารถเอื้อไปตำแหน่งได้หรือไม่ ถ้าได้ ให้ปรึกษากับหัวหน้าส่วนราชการ + เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูค่ะ ว่า ถ้าทำได้ ก็ควรปรับ แต่ถ้าทำไม่ได้มีตำแหน่งอื่นที่สามารถปรับให้ได้หรือไม่ แต่ตัวเราเองต้องทำด้วยนะคะ ลองศึกษาตามบล็อกนี้ค่ะ
  • http://www.gotoknow.org/blog/bussayamas46/350704
  • อีกอย่าง ลองคลิกที่สารบัญ ด้านขวามือของท่าน ด้านบน ดูนะคะ จะมีเรื่องที่ผู้เขียนได้นำมาแจ้งให้กับลูกจ้างประจำค่ะ ศึกษาจากด้านล่างขึ้นไปนะคะ เพราะด้านบนสุดของบล็อกที่ผู้เขียน ได้เขียนจะเป็นเรื่องใหม่สุดค่ะ...
  • สำหรับตำแหน่งที่จะปรับเปลี่ยนไปเป็นช่างสนาม ระดับ 2 นั้น ให้ศึกษาที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งก่อนค่ะ การปรับ เดิมเป็นระดับ 1 ควรปรับเป็นระดับ 1 เท่ากันก่อน แล้วจึงค่อยปรับเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ให้เป็นระดับ 2 ค่ะ...ไม่ควรก้าวกระโดดจาก ระดับ 1 เป็นระดับ 2 ค่ะ...
_PiMz_
IP: xxx.4.36.190
เขียนเมื่อ 

รบกวนถามค่ะ ตอนนี้เป็นพนักงานห้องปฏิบัติการอยู่(ลูกจ้างชั่วคราว) หน้าที่ที่ทำอยู่มี JOB Description มั้ยคะ เพราะเท่าที่หาดูเป็นของลูกจ้างประจำค่ะ