การจัดทำ Job Description  (แบบบรรยายลักษณะงาน)

ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แบบ ลปจ.1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

ดร. สว่าง   ภู่พัฒน์วิบูลย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการจัดทำ Job Description

 

 

                  เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30 น.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดำเนินการจัดทำ Job Description (การบรรยายลักษณะงาน) ให้กับลูกจ้างประจำ  โดยมี  ดร. สว่าง   ภู่พัฒน์วิบูลย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ   พรหมเสน  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร +  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  เสมาขันธ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี + นายสุรินทร์  วิจิตรพงษา  ผู้อำนวยการกองกลาง +  นายอดิศักดิ์  แก้วกองทรัพย์   หัวหน้างานสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  (ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ   พรหมเสน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ชี้แจงและเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานในหน้าที่

เพื่อให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

 

 

นางบุษยมาศ   แสงเงิน   ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

ชี้แจงเรื่องการทำ Job Description  (แบบบรรยายลักษณะงาน)

ให้แก่ลูกจ้างประจำ  จำนวน  35  ราย

 

 

                 โดยได้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553  เรื่อง  การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

 

 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดทำรายละเอียดคำบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำทุกตำแหน่งของส่วนราชการ ตามแบบ  ลปจ. 1  โดยจะต้องสอดคล้องกับหน้าที่โดยย่อของตำแหน่งที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  ทั้งนี้ เมื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารอัตรากำลัง โดย การปรับระดับชั้นงาน + การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง)  และกลุ่มงาน (สายงาน (ชื่อตำแหน่ง) ที่เปลี่ยนใหม่) (การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง)) ในตำแหน่งใด ให้ปรับปรุงคำบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งนั้นให้สอดคล้องกับสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และระดับชั้นงานของตำแหน่งนั้นด้วย

 

 

                 สำหรับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งจากผลการปรับระดับชั้นงานของตำแหน่ง การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง)/กลุ่มงาน หรือตัดโอนอัตรากำลังลูกจ้างประจำดังกล่าวให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 โดยมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดแบ่งกลุ่มลูกจ้างประจำออก เป็น  3  กลุ่ม  ได้แก่...

                 กลุ่มที่มี Job Description  คงเดิม

                 กลุ่มที่มี Job Description  น้อยกว่าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการมอบหมายงานให้ปฏิบัติเพิ่มขึ้น

                 กลุ่มที่มี Job Description  มากกว่าหน้าที่  ผู้บังคับบัญชา ร่วมกับมหาวิทยาลัย พิจารณา เพื่อปรับเปลี่ยนตำแหน่ง สายงานเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ให้ตรงกับภาระที่รับผิดชอบ

                 กำหนดส่งแบบบรรยายลักษณะงาน ให้กองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ภายในวันที่  2  สิงหาคม  2553  เพื่อดำเนินการส่งให้สำนักงาน ก.พ. + กรมบัญชีกลางทราบต่อไป...